2011. évi CLXXIX. törvény A nemzetiségek jogairól / Magyar Közlöny / 2011. december 19., hétfõ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAP JA
2011. december 19., hétfõ
Tartalomjegyzék
2011. évi CLXXIX. törvény A nemzetiségek jogairól 37866
MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám
II. Törvények
37866 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
*A törvényt az Országgy��lés a 2011. december 19-i ülésén fogadta el.
2011. évi CLXXIX. törvény
a nemzetiségek jogairól*
A Magyar Országgy��lés
a magyar történelem legnemesebb hagyományaira építve,
a magyarsággal e hazában évszázadok óta együtt él�� nemzetiségek sajátos kultúrájának meg��rzése,
anyanyelvük ápolása és fejlesztése, egyéni és közösségi jogainak széleskör�� biztosítása érdekében,
figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt
kinyilvánított felel��sségvállalásra, továbbá
tekintettel a nemzetiségek védelme érdekében Magyarország aktív közrem��ködésével megalkotott
nemzetközi dokumentumokban foglaltakra, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetének a
Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmányára, az Európai Biztonsági és
Együttm��ködési Szervezet keretében végzett munkára, a Koppenhágai Dokumentumra, az Európa
Tanácsnak az Emberi Jogok és Alapvet�� Szabadságjogok Védelmér��l szóló Egyezményére,
valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában és a Nemzeti Kisebbségek
Védelmér��l szóló Keretegyezményben megfogalmazottak széleskör�� érvényesítésére, szem el��tt
tartva, hogy
Magyarország tiszteletben tartja az ország különböz�� vallási hagyományait, más népek szabadságát
és kultúráját, vallja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttm��ködve bontakozhat ki,
minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad
megvallásához és meg��rzéséhez,
a nemzetiségek a magyar politikai közösség részei, államalkotó tényez��k,
a kulturális sokszín��ség, a nyelvi különböz��ség nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása,
a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves
részei,
a nemzetiségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvet�� szabadságjogok,
Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását,
anyanyelvük használatát, az anyanyelv�� oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát, kollektív
részvételüket a közéletben, el��segíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását, garantálja a valós
közösségeik önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát,
a következ�� törvényt alkotja:
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37867
I. Fejezet
Általános rendelkezések
Alapvet�� rendelkezések
1. § (1) E törvény értelmében nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy
évszázada honos – népcsoport, amely az állam lakossága körében számszer�� kisebbségben van, a
lakosság többi részét��l saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan
összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek meg��rzésére, történelmileg kialakult
közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul.
(2) A nemzetiségi jogok és kötelezettségek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti nemzetiséghez
tartozik az a Magyarországon lakóhellyel rendelkez�� személy, aki magát valamely nemzetiséghez
tartozónak tekinti és ezen nemzetiséghez tartozását az e törvényben meghatározott esetekben és
módon kinyilvánítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nemzetiségeket az 1. melléklet sorolja fel.
Értelmez�� rendelkezések
2. § E törvény alkalmazásában:
1. nemzetiségi közügy:
a) az e törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók
érdekeinek kifejezésre juttatása – különösen az anyanyelv ápolása, ��rzése és gyarapítása, továbbá a
nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi önkormányzatok által történ�� megvalósítása
és meg��rzése – érdekében a nemzetiséghez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való
ellátásával, ezen ügyek önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi
feltételek megteremtésével összefügg�� ügy;
b) a közhatalmat gyakorló állami és helyi önkormányzati szervekben, továbbá a nemzetiségi
önkormányzati szervekben való nemzetiségi képviselethez és mindezek szervezeti, személyi és
anyagi feltételeinek biztosításához kapcsolódó ügy;
2. nemzetiségi önkormányzat:
törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában
m��köd��, jogi személyiséggel rendelkez��, demokratikus választások útján e törvény alapján
létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillet�� jogosultságok érvényesítésére, a
nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi
közügyek települési, területi vagy országos szinten történ�� önálló intézésére jön létre;
3. nemzetiségi kulturális autonómia:
olyan kollektív nemzetiségi jog, amely az e törvény szerinti intézmény-összességnek és nemzetiségi
önszervez��déseknek a nemzetiségi közösség által önigazgatással történ�� m��ködtetése során
megvalósuló önállóságban testesül meg;
37868 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
4. nemzetiségi köznevelési intézmény:
a) az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésr��l szóló törvényben
foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a
köznevelési intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók
legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban;
b) nemzetiségi többcélú intézményen, nemzetiségi tagintézményen és nemzetiségi köznevelési
intézmény intézményegységén a köznevelési törvény szerinti többcélú intézmény, tagintézmény és
intézményegység értend��;
5. nemzetiségi kulturális intézmény:
olyan kulturális intézmény, amelynek jogszabályban, alapító okiratban el��írt feladata a nemzetiségi
identitáshoz köt��d�� tárgyi és szellemi kultúra, kulturális értékek, javak meg��rzése, hozzáférhet��vé
tétele, hagyományok és a közösségi nyelvhasználat meg��rzése, gyakorlása, terjesztése és
továbbörökítése;
a) nemzetiségi közm��vel��dési intézmény:
a nemzetiséghez tartozók szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak meg��rzését,
fenntartását, fejlesztését, bemutatását szolgáló intézmény;
b) nemzetiségi feladatot ellátó közgy��jtemény:
olyan könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- illetve hangarchívum, amelynek alapító
okiratában szerepel a nemzetiségi feladatellátás, vagy amelynek állományában nemzetiségi nyelv��,
vagy nemzetiségre vonatkozó dokumentumok huszonöt százalékot elér�� arányban találhatók,
függetlenül a fenntartó szervezet típusától;
c) nemzetiségi közösségi színtér:
nemzetiségi lakosság rendszeres vagy alkalmi közm��vel��dési tevékenységének, a lakosság
önszervez��d�� közösségeinek kulturális szolgáltatásokkal való ellátása érdekében közm��vel��dési
megállapodás alapján m��ködtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott településen
(településeken) rendszeresen m��köd�� intézmény;
6. nemzetiségi feladatot ellátó tudományos intézmény:
alapító okirata, illetve tevékenysége szerint részben vagy egészben egy vagy több nemzetiség
anyanyelvén, illetve más nyelveken az adott közösség szellemi, épített és tárgyi emlékeire,
hagyományaira, kultúrájára, történelmére, nyelvére, intézményeire, társadalmi viszonyaira
vonatkozó adatok gy��jtésével, tudományos érték�� feldolgozásával és közzétételével foglakozó
intézete, vagy m��helye, tekintet nélkül annak szervezet-típusára;
7. nemzetiség szellemi és vallási öröksége: az adott nemzetiség identitásához köt��d�� jelen- vagy
múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny-, illetve hivatásos el��adó-m��vészeti, hitéleti, egyházi,
alkotóm��vészeti (különösen irodalmi, képz��- és iparm��vészeti) hagyományainak összessége;
8. nemzetiség épített és tárgyi öröksége:
a kulturális örökség védelmér��l szóló törvény hatálya alá tartozó azon m��emléki és kulturális javak,
amelyek a nemzetiség kulturális, történeti, vallási hagyományai meg��rzésének szempontjából
kiemelt jelent��ség��ek (különösen településrész, közterület, épületegyüttes, épület, temet��,
temetkezési hely, szobor, emlékm��, emléktábla, tárgyi képi hangrögzített, írásos emlék, m��vészeti
alkotás);
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37869
9. nemzetiségi témájú m��sor:
a nemzetiségekr��l szóló, a nemzetiségi közösségek megismerését, kulturális értékeinek bemutatását
szolgáló, sokoldalúan és kiegyensúlyozottan tájékoztató magyar nyelv�� rádiós vagy audiovizuális
program;
10. nemzetiségi közszolgálati m��sor:
a nemzetiségi közösség anyanyelvén, els��sorban a közösség médiam��helyei által készített m��sor,
illetve sajtótermék, amelynek alapvet�� célja a nemzetiségi közösség sokoldalú, kiegyensúlyozott
anyanyelv�� tájékoztatása;
11. az intézmény alapításának joga magában foglalja az intézmény átvételének, átszervezésének és
megszüntetésének jogát;
12. hozzátartozó:
az egyenesági rokon és ennek házastársa, a testvér, a házastárs, a bejegyzett élettárs és az élettárs;
13. nemzetiségi köznevelésben alkalmazottak köre:
a nemzetiségi köznevelési intézmény azon alkalmazottai, akik foglalkoztatása a nemzetiségi
köznevelési intézményben pedagógus, pedagógiai szakért�� munkakörben és pedagógiai el��adó
munkakörben, továbbá a nevel�� és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiaiszakmai
szolgáltatások ellátását közvetlenül segít�� munkakörben történik;
14. az 50-72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet:
az a közhasznú egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan
megjelölt nemzetiség képviselete;
15. nemzetiségi egyesület:
alapszabálya szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi
kulturális autonómiával közvetlenül összefügg�� tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesülettel.
II. Fejezet
A nemzetiségek alapvet�� jogai
3. § Minden nemzetiség jogosult arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen és fennmaradjon.
4. § (1) Minden nemzetiségi közösségnek és nemzetiséghez tartozó személynek joga van
a) a szül��földjén való zavartalan boldoguláshoz, a saját, a szül��k, ��sök születési vagy lakhelyének
kultúrájához, hagyományaihoz való köt��dés szabadságához és oltalmához;
b) az óhazával való zavartalan kapcsolattartáshoz.
(2) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van mind az óhaza és a nyelvnemzetek állami és
közösségi intézményeivel, mind a más országokban él�� nemzetiségekkel való kapcsolattartásra.
5. § (1) A nemzetiséghez tartozók nyelvhasználatának feltételeit - külön törvényben meghatározott
esetekben - az állam biztosítani köteles.
37870 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
(2) A polgári és büntet��eljárások során, valamint a közigazgatási eljárásokban az anyanyelv
használatát a vonatkozó eljárásjogi törvények biztosítják.
(3) Az Országgy��lésben a nemzetiséghez tartozó képvisel�� és a nemzetiségi szószóló az
anyanyelvét is használhatja.
(4) A helyi önkormányzat képvisel��-testületében a nemzetiségi képvisel�� anyanyelvét is
használhatja. Ha a felszólalás kizárólag valamely nemzetiség nyelvén hangzott el, a felszólalás
magyar nyelv�� szövegét vagy tartalmi kivonatát az ülés jegyz��könyvéhez csatolni kell.
(5) Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során a regisztrált aránya
eléri a húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi önkormányzat kérésére a képvisel��-testület
köteles jegyz��könyveit és határozatait a magyar mellett az adott nemzetiség nyelvén is vezetni,
szövegezni. Értelmezési vita esetén a magyar nyelv�� változat a hiteles.
6. § (1) Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során regisztrált
aránya eléri a tíz százalékot, a helyi önkormányzat az illetékességi területén m��köd�� érintett
települési nemzetiségi önkormányzat kérésére köteles biztosítani, hogy
a) rendeletének kihirdetése, hirdetményének közzététele - a magyar nyelven történ�� közzététel
mellett - a nemzetiség anyanyelvén is megtörténjék,
b) a közigazgatási eljárás során használt nyomtatványok a nemzetiség anyanyelvén is rendelkezésre
álljanak,
c) a közhivatalok, közszolgáltatást végz�� szervek elnevezését feltüntet�� táblák feliratai vagy ezek
m��ködésére vonatkozó közlemények – a magyar nyelv�� szövegezés és írásmód mellett, azzal
azonos tartalommal és formában – a nemzetiség anyanyelvén is olvashatóak legyenek,
d) a helység- és utcaneveket megjelöl�� táblák feliratai a magyar nyelv�� szövegezés és írásmód
mellett a hagyományos nemzetiségi elnevezés a nemzetiség anyanyelvén, ennek hiányában a
magyar nyelv�� elnevezéssel azonos tartalmú és formájú elnevezés a nemzetiség anyanyelvén is
olvashatóak legyenek.
(2) Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya
eléri a húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi önkormányzat kérésére a helyi
köztisztvisel��i és közalkalmazotti, valamint közjegyz��i és bírósági végrehajtói állások betöltése
során - az általános szakmai követelmények megtartása mellett - biztosítani kell az adott
nemzetiség anyanyelvét is ismer�� személy alkalmazását.
(3) Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során regisztrált aránya
eléri a tíz százalékot és a településen nemzetiségi önkormányzat, vagy nemzetiségi egyesület
m��ködik, az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, vagy nemzetiségi egyesület kérésére a
helyi önkormányzat által fenntartott vagy finanszírozott médiaszolgáltató rendszeres nemzetiségi
közszolgálati m��sort biztosít az adott településen él�� nemzetiségi közösség anyanyelv��
tájékoztatása érdekében. A rendelkezés a helyi önkormányzat által kiadott vagy finanszírozott
sajtótermékre is vonatkozik.
(4) A (3) bekezdés szerint megvalósuló médiaszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben ki kell kérni
az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a településen székhellyel
rendelkez�� nemzetiségi egyesület véleményét.
(5) Ha a településen nemzetiséghez tartozó személyek élnek – az érintett nemzetiség települési
nemzetiségi önkormányzata, ennek hiányában települési székhely�� nemzetiségi szervezete,
intézménye, vagy az adott nemzetiséghez tartozók kezdeményezésére – a képvisel��-testület
biztosíthatja az (1)-(4) bekezdés szerinti nyelvhasználati jogokat.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37871
7. § Nemzetiséghez való tartozás miatt tilos az egyenl�� bánásmód követelményének bárminem��
megsértése.
8. § Az alapvet�� jogok biztosának a Magyarországon él�� nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
helyettese figyelemmel kíséri a Magyarországon él�� nemzetiségek jogainak érvényesülését és
megteszi a külön törvény szerinti szükséges intézkedéseket.
9. § (1) Magyarország tilalmaz minden olyan politikát, magatartást, amely
a) a nemzetiségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását, a többségi nemzetb��l történ��
kirekesztését, elkülönítését célozza, vagy ezt eredményezi,
b) a nemzetiségek által lakott területek nemzeti vagy etnikai viszonyainak megváltoztatására
irányul,
c) a nemzetiséget vagy nemzetiséghez tartozó személyt hovatartozása miatt üldözi, megfélemlíti,
életkörülményeit nehezíti, jogai gyakorlásában akadályozza, vagy
d) a nemzetiség er��szakos ki- vagy áttelepítésére irányul.
(2) Magyarország nemzetközi kapcsolataiban fellép minden olyan politikai törekvés ellen, amely az
(1) bekezdésben felsorolt következményekhez vezet. Az ilyen politika elleni védelem nyújtására a
nemzetközi jog eszközeivel és nemzetközi szerz��dések révén is törekszik.
10. § (1) A nemzetiségi önkormányzatok alapvet�� feladata a nemzetiségi érdekek védelme és
képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával.
(2) A nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladat- és hatáskörök jogszer�� gyakorlása
alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül.
(3) A nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott jogaikat jóhiszem��en, a kölcsönös
együttm��ködés elve alapján, rendeltetésüknek megfelel��en gyakorolják.
(4) A helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok
érvényesülését, e körben ellátja különösen a település, megye illetékességi területén jelentkez��, a
kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával,
közm��vel��déssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és
elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi
önkormányzati feladatokat.
(5) A (4) bekezdés szerinti kötelez�� feladata ellátása során a helyi önkormányzat képvisel��-testülete
– amennyiben a helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátására, vagy a nemzetiséghez
tartozókat e min��ségükben érint�� feladatok ellátására a helyi önkormányzatokról szóló törvény
szerinti szervezetet hoz létre, vagy szerz��dést köt – az alapítás vagy szerz��déskötés során az érintett
nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha a településen, megyében nem m��ködik nemzetiségi
önkormányzat, a településen, megyében székhellyel rendelkez�� nemzetiségi egyesület véleményét
beszerzi.
(6) A helyi önkormányzat szervezeti és m��ködési szabályzata részletesen szabályozza a helyi
önkormányzat képvisel��-testülete feladatait a településen, megyében m��köd��
a) települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzattal,
b) nemzetiségi egyesülettel történ�� együttm��ködés során, ide értve a javaslatok, kezdeményezések
kezelését, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának részletes rendjét.
(7) A helyi önkormányzat a (4) bekezdés szerinti kötelez�� feladata ellátása során a nemzetiségi
jogok érvényesülése érdekében – a településen, megyében él��, adott nemzetiséghez tartozók
37872 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
kezdeményezésére – megteszi a szükséges intézkedéseket a helyi önkormányzati óvodai ellátás
nemzetiséghez tartozók által történ�� igénybevételének biztosításával (megszervezésével,
megszervezésének a feladatellátásra kötelezett által történ�� megszervezésének kezdeményezésével)
kapcsolatban.
(8) A helyi önkormányzat a településen, megyében települési, területi nemzetiségi önkormányzat
hiányában az adott nemzetiség országos önkormányzata javaslataira tekintettel látja el a településen,
megyében a nemzetiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatait.
III. Fejezet
Egyéni nemzetiségi jogok
11. § (1) Valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása az egyén kizárólagos és
elidegeníthetetlen joga.
(2) A nemzetiséghez való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhet��, azonban törvény
vagy a végrehajtására kiadott jogszabály egyes nemzetiségi jogok gyakorlását az egyén
nyilatkozatához kötheti.
(3) A nemzetiségi önazonossághoz való jog és valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása
– az e törvényben meghatározott kivétellel – nem zárja ki a kett��s vagy többes köt��dés elismerését.
12. § (1) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van:
a) anyanyelvének szabad használatához szóban és írásban, történelmének, kultúrájának,
hagyományainak megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához;
b) megtanulni anyanyelvét, részt venni anyanyelv�� köznevelésben, oktatásban és m��vel��désben;
c) az oktatási esélyegyenl��séghez és a kulturális szolgáltatásokhoz, amelyet az állam hatékony
intézkedésekkel el��segíteni köteles;
d) nemzetiségi voltával kapcsolatos személyes adatok védelméhez külön törvényben
meghatározottak szerint.
(2) Más állam állampolgárságának felvételéhez a magyar állam hozzájárulása nem szükséges,
kizárólag nemzetközi szerz��dés vagy az adott állam jogszabálya irányadó.
13. § (1) A nemzetiséghez tartozó joga, hogy nemzetiséghez tartozását hivatalos statisztikai
adatgy��jtés alkalmával önkéntesen és névtelenül megvallhassa.
(2) A nemzetiséghez tartozásra vonatkozó különleges adatok – az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott rendben – a
nemzetiséghez tartozásra tekintettel nyújtott állami támogatás megállapításához, továbbá cél szerinti
felhasználásának vizsgálata céljából kezelhet��ek.
(9) A helyi önkormányzat képvisel��-testülete a települési nemzetiségi önkormányzat képvisel��-
testülete kezdeményezésére a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy e
feladattal megbízza valamely bizottságát. A nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a
települési nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testület kijelölt tagja részt vehet és a napirendi
pontokhoz hozzászólhat.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37873
14. § A nemzetiséghez tartozóknak a közéletben való részvétele – e min��ségükre tekintettel – nem
korlátozható. Érdekeik kifejezésére, védelmére – jogszabályi keretek között - egyesületeket,
pártokat hozhatnak létre.
15. § A nemzetiséghez tartozó személyeknek joguk van a családra vonatkozó nemzetiségi
hagyományok tiszteletben tartására, családi kapcsolataik ápolására, családi ünnepeiknek
anyanyelven történ�� megtartására és az ezekhez kapcsolódó egyházi szertartások anyanyelven való
lebonyolításának igénylésére.
16. § (1) A nemzetiséghez tartozó személynek joga, hogy anyanyelvén használja a családi és
utónevét, és joga van családi és utónevének hivatalos elismeréséhez.
(2) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van saját és gyermeke utónevének saját
nemzetiségének megfelel�� megválasztásához és nemzetiségi nyelve szabályai szerinti
anyakönyveztetéséhez. A nem latin írásmóddal történ�� bejegyzés esetén kötelez�� a fonetikus, latin
bet��s írásmód egyidej�� alkalmazása is.
(3) Kérésre a személyazonosító igazolvány a nemzetiséghez tartozó személy nevét – az anyakönyvi
bejegyzésben foglaltnak megfelel��en – nemzetiségi nyelven is tartalmazza. Jogszabály lehet��vé
teheti, hogy más hatósági igazolvány a nemzetiséghez tartozó személy nevét – az anyakönyvi
bejegyzésben foglaltnak megfelel��en – nemzetiségi nyelven is tartalmazza.
IV. Fejezet
Közösségi nemzetiségi jogok
17. § A nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga
a) önazonosságuk meg��rzése, ápolása, er��sítése és átörökítése,
b) történelmi hagyományaik, nyelvük meg��rzése és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk
ápolása és gyarapítása.
18. § A nemzetiségeknek a közösségi névhasználathoz f��z��d�� jogaik gyakorlása során joguk van a
történelmileg kialakult helységnevek, utcanevek és egyéb, a közösség számára szánt földrajzi
megjelölések használatához.
19. § A nemzetiségi közösségeknek joguk van:
a) törvényi keretek között intézmények létrehozásához és m��ködtetéséhez, más szervt��l történ��
átvételéhez,
b) nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséhez, általános iskolai neveléséhez-oktatásához,
nemzetiségi kollégiumi ellátásához, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai neveléséhezoktatásához,
fels��fokú képzéséhez, továbbá jogosultak
c) az országos önkormányzat útján a kiegészít�� nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeinek
megteremtését kezdeményezni és kialakításában közrem��ködni.
20. § Magyarország - törvényei keretei között - biztosítja a nemzetiségi közösségeknek
rendezvényeik és ünnepeik zavartalan megtartásához, építészeti, kulturális, kegyeleti és vallási
emlékeik, hagyományaik meg��rzéséhez, ápolásához és átörökítéséhez, jelképeik használatához
f��z��d�� jogait.
37874 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
21. § A nemzetiségi szervezeteket megilleti a széles kör�� és közvetlen nemzetközi kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának a joga.
V. FEJEZET
A nemzetiségek oktatási, kulturális és média jogai
A nemzetiségek oktatási önigazgatása
22. § (1) E törvény értelmében nemzetiségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a görög, a
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma/cigány (romani, illetve beás), (a továbbiakban együtt:
roma), a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv, továbbá a roma és az
örmény nemzetiség esetében a magyar nyelv is.
(2) Az állam a magyarországi nemzetiségek anyanyelvét közösség-összetartó tényez��ként ismeri el.
Az állam tekintet nélkül arra, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója, támogatja a
nemzetiségek által használt nyelv alkalmazását a nemzetiségi köznevelésben. A nemzetiségi
köznevelés többletköltségét – jogszabályban meghatározott módon – az állam viseli.
(3) A nemzetiséghez tartozó gyermek – a szül��je vagy gyámja (a továbbiakban együtt: szül��)
döntését��l függ��en – anyanyelv��, nemzetiségi két tanítási nyelv��, nemzetiségi nyelvoktató vagy
roma nemzetiségi köznevelésben vehet részt. A roma nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás folyhat
kizárólag magyar nyelven, de a szül��k igényei alapján az intézményfenntartó köteles biztosítani a
roma nyelv (romani, illetve beás) oktatását is. A 14. életévét betöltött, nem cselekv��képtelen
gyermek esetében a szül�� e választási jogát gyermekével közösen gyakorolja, a köznevelési
intézménybe történ�� beiratkozáskor.
(4) A nemzetiség anyanyelv�� vagy anyanyelvi nevelése, nevelése-oktatása a helyi lehet��ségek és
igények szerint nemzetiségi óvodában, iskolában, iskolai osztályban vagy csoportban történhet.
(5) A településen meg kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai nevelést, továbbá a
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást – a roma nemzetiség esetében a (3) bekezdés szerinti igénynek
megfelel��en – ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó nyolc (gyermek) tanuló szül��je a
fenntartótól kérte, és az óvodai csoport, iskolai osztály a nemzeti köznevelésr��l szóló törvény
rendelkezései alapján megszervezhet��. Ha a tanulólétszám nem teszi lehet��vé a nemzetiségi óvodai
nevelés, iskolai nevelés-oktatás egy településen belüli megszervezését, az érintett országos
önkormányzat kezdeményezésére a feladatellátásra köteles szerv megteremti a kiegészít��
nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeit. A kiegészít�� nemzetiségi nevelés-oktatást az országos
nemzetiségi önkormányzat maga is megszervezheti.
23. § (1) A köznevelés és a fels��oktatás törvényi szabályozása, az oktató-nevel�� tevékenység
szerkezetének és tartalmának meghatározása, valamint e tevékenység ellen��rzése során e törvénnyel
összhangban érvényesíteni kell a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelel�� nevelési és
oktatási érdekeket.
(2) A nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban biztosítani kell a népismeret
tárgykörébe tartozó ismeretanyag elsajátítását, így különösen a nemzetiség és az anyaország
történelmének, irodalmának, földrajzának, kulturális értékeinek és hagyományaiknak, a nemzetiségi
jogok és intézményrendszerének megismerését.
(3) A nemzetiségi óvodai nevelésre és nemzetiségi iskolai nevelésre-oktatásra irányuló igények
felmérésében és megszervezésében a törvény által e feladatok ellátására kötelezett szervek és a
nemzetiségi önkormányzatok együttm��ködnek.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37875
(4) A nemzetiségi anyanyelv�� és anyanyelvi közneveléshez az anyanyelv�� pedagógusok
képzésének, továbbképzésének biztosítása állami feladat. E feladat keretében az állam támogatja a
nemzetiségek anya-, illetve nyelvországából érkez�� oktatók magyarországi vendégtanári
alkalmazását is.
24. § (1) A nemzetiségi önkormányzat – a köznevelési törvényben és az államháztartás m��ködési
rendjér��l szóló jogszabályokban meghatározottak szerint – köznevelési intézményt létesíthet és
tarthat fenn, illetve az e törvényben meghatározott rendben átveheti a más szerv által létesített
köznevelési intézmény fenntartói jogát. Az intézmény fenntartói jogának átadása nem járhat
intézmény-átszervezéssel.
(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény és többcélú
intézmény vezet��jét az oktatási miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói
jogokat a fenntartó gyakorolja. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja
meg.
25. § (1) Állami feladatot ellátó intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat
kezdeményezésére át kell adni az országos nemzetiségi önkormányzat részére annak az országos
vagy térségi beiskolázású köznevelési intézménynek a fenntartói jogát, amelyik alapító okirata
alapján nemzetiségi feladatot lát el, és gyermekek, tanulók legalább hetvenöt százaléka részt vesz
a nemzetiségi nevelésben, nevelésben-oktatásban, illetve ellátásban részesül. A kezdeményezéshez
csatolni kell az érintett intézmény iskolaszékének, ennek hiányában szül��i szervezetének
(közösségének) és diákönkormányzatának, továbbá az adott nemzetiség érintett települési és
területi nemzetiségi önkormányzatának a véleményét.
(2) A települési nemzetiségi önkormányzat megkeresésére – az országos nemzetiségi önkormányzat
egyetértése esetén – az intézmény helyi önkormányzati, állami fenntartója átadhatja a települési
nemzetiségi önkormányzatnak annak a köznevelési intézménynek a fenntartói jogát, amelyik alapító
okirata alapján nemzetiségi feladatot lát el, és minden gyermek, tanuló részt vesz a nemzetiségi
nevelésben, nevelésben-oktatásban, illetve ellátásban részesül. A kezdeményezéshez csatolni kell az
érintett intézmény iskolaszékének, ennek hiányában szül��i szervezetének (közösségének), a
diákönkormányzatának a véleményét.
(3) Amennyiben a települési nemzetiségi önkormányzat a feladat ellátására törvény alapján köteles
fenntartótól átvett köznevelési intézmény fenntartói jogáról le kíván mondani, a fenntartói jogot az
érintett országos önkormányzat átveheti, ha nem kívánja átvenni, a korábbi fenntartó vagy jogutódja
köteles a fenntartói jog visszavételére.
(4) Különösen indokolt esetben az országos nemzetiségi önkormányzat – az oktatásért felel��s
miniszter engedélyével – átveheti az országos vagy térségi feladatot el nem látó, nemzetiségi
anyanyelv��, illetve nemzetiségi két tanítási nyelv�� intézmény, továbbá a roma nemzetiségi
intézmény fenntartását, valamint az adott nemzetiség országos feladatot is ellátó nemzetiségi
nyelvoktató intézményét. A miniszter az átadást akkor engedélyezi, ha
a) minden tanuló részt vesz a nemzetiségi oktatásban és
b) az adott nemzetiség köznevelése szempontjából kiemelt jelent��séggel bír.
(5) A nevelési-oktatási intézmény átadására az oktatásért felel��s miniszter és az átvev�� között
létrejött köznevelési szerz��dés alapján kerülhet sor.
(6) A fenntartói jog átadásával együtt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó
és ingatlan vagyont az átvev�� használatába kell adni. Az átadás ingyenes. A használatba adás ideje
nem lehet tíz évnél rövidebb.
37876 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
(7) Ha a nemzetiségi önkormányzat megsz��nik, a fenntartói jogot a székhely szerinti f��városi és
megyei kormányhivatal köteles gyakorolni, addig az id��pontig, ameddig az új nemzetiségi
önkormányzat megalakul.
(8) A 24. § (1) bekezdés, a 25. § (1)-(2) bekezdés és (4) bekezdés szerinti, továbbá a köznevelésr��l
szóló törvény szerinti fenntartói jog átvétele esetén az átadóval, az (5) bekezdés esetén az oktatásért
felel��s miniszterrel megkötött köznevelési szerz��dést a felek a köznevelésr��l szóló törvény –
egyházi intézményekre vonatkozó – szabályai szerinti tartalommal kötik meg.
26. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzatok esetében a nemzetiségi nevelés-oktatás
finanszírozása az egyházi intézményekkel azonos módon történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozás során a központi költségvetés a nemzetiségi
önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít, továbbá
kiegészít�� támogatásokat nyújt.
27. § Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a
közneveléssel kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, a nyilatkozat
megtételére - jogszabály eltér�� rendelkezésének hiányában - harminc nap áll rendelkezésre. A
határid�� - bármely érdekeltnek a másik félhez intézett nyilatkozata alapján - egy alkalommal
további 30 nappal meghosszabbodik. A határid�� jogveszt��. Ha a nemzetiségi önkormányzat az
egyetértését nem adta meg, az érdekelt kezdeményezésére az egyetértési nyilatkozat pótlásáról a
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes törvényszék nemperes eljárásban harminc
napon belül dönt. Az eljárás költségeit – ide értve a szakért�� díjazását is – az viseli, akinek az
egyetértés megszerzéséhez érdeke f��z��dik.
A nemzetiségek kulturális önigazgatása
33. § A nemzetiségek kulturális önigazgatását érint�� törvényi szabályozás el��készítése és
végrehajtása során e törvénnyel összhangban érvényesíteni kell a nemzetiségek kulturális
autonómiájának megfelel�� m��vel��dési érdekeket.
28. § A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak
akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után –
betöltetlen fér��hellyel rendelkezik. A felvétel (beiratkozás) el��zetesen nyilvánosságra hozott
szabályok alapján történhet.
29. § A magyar nyelv oktatását - az elsajátításához szükséges óraszámban és színvonalon - a
nemzetiségi oktatás keretében is biztosítani kell.
30. § Az olyan településeken, ahol a magyar anyanyelv�� lakosság - vagy más nemzetiség - van
számszer�� kisebbségben, a magyar anyanyelv��, illetve más anyanyelv�� gyermekek anyanyelv��
vagy anyanyelvi nevelését és oktatását törvényben meghatározottak szerint biztosítani kell.
31. § Az állam a központi költségvetésr��l szóló törvényben meghatározott keretek között biztosítja
a nemzetiségi nevelés-oktatáshoz a tankönyvek megjelentetését, a taneszközök el��állítását.
32. § Ahol e fejezet nemzetiséghez tartozó személy, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi
egyesület nyilatkozatáról, véleményér��l, egyetértésér��l rendelkezik, azon kizárólag az érintett
nemzetiséghez tartozó személy, érintett nemzetiség önkormányzatának, egyesületének ezen joga
értend��.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37877
34. § A nemzetiségi önkormányzat – az ágazati törvényben meghatározottak szerint - részt vehet a
nemzetiséghez tartozók kulturális ellátásának segítésével összefügg�� állami és önkormányzati
feladatok végrehajtásában.
35. § Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a
nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot
biztosít, a nyilatkozat megtételére - jogszabály eltér�� rendelkezésének hiányában - harminc nap áll
rendelkezésre. A határid�� - bármely érdekeltnek a másik félhez intézett nyilatkozata alapján - egy
alkalommal további harminc nappal meghosszabbodik. A határid�� jogveszt��. Ha a nemzetiségi
önkormányzat az egyetértését nem adta meg, az érdekelt kezdeményezésére az egyetértési
nyilatkozat pótlásáról a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes törvényszék
nemperes eljárásban harminc napon belül dönt. Az eljárás költségeit – ide értve a szakért�� díjazását
is – az viseli, akinek az egyetértés megszerzéséhez érdeke f��z��dik.
36. § A nemzetiségi önkormányzat jogosult – az ágazati törvényben és az államháztartásról szóló
jogszabályokban meghatározottak szerint – nemzetiségi kulturális intézmény létesítésére,
fenntartására, más által létesített kulturális intézmény fenntartói jogának, illetve kulturális feladat
ellátásának átvételére.
37. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat megkeresésére az intézmény fenntartója köteles
átadni a legalább hetvenöt százalékban nemzetiségi kulturális feladatot ellátó és legalább hetvenöt
százalékban az érintett nemzetiség kulturális igényeit kielégít�� kulturális intézmény fenntartói jogát
a kérelmez�� országos nemzetiségi önkormányzatnak.
(2) A több nemzetiség igényeit ellátó kulturális intézmény fenntartói joga az érintett országos
nemzetiségi önkormányzatok megállapodása alapján adható át a megállapodás szerinti országos
önkormányzatnak.
(3) Az adott nemzetiséghez nem tartozó lakosság részére a vonatkozó törvényben el��írt feladatok
kötelez�� ellátását a felek megállapodásban kötelesek rögzíteni.
(4) Az intézményt átvev�� nemzetiségi önkormányzat felel��s az intézmény rendeltetés szerinti
m��ködtetéséért, tevékenységének és gazdálkodásának jogszer��ségéért és célszer��ségéért.
(5) Az átvev�� köteles az átvett ingatlanvagyon állagát meg��rizni. Az átvev�� a polgári jog általános
szabályai szerint felel az átvett vagyon állagában bekövetkezett kárért.
38. § (1) A kulturális intézmény, illetve a feladat átadásáról, átvételér��l az átadó intézményfenntartó
és az átvev�� nemzetiségi önkormányzat megállapodást köt.
(2) A megállapodás tartalmát a felek - a jogszabályi keretek között - szabadon állapítják meg. Az
átadás és az átvétel célja, hogy az önkormányzati közm��vel��dési alapellátás tartalmi és szervezeti
folyamatossága a nemzetiségi önkormányzat kezelésében is fennmaradjon és lehet��ség szerint
b��vüljön. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a kulturális intézmény feladatát,
b) a kulturális intézmény tevékenységében érintettek körét,
c) a megállapodás id��beli hatályát,
d) a kulturális intézmény törvényes feladatának elvégzéséhez szükséges legrövidebb nyitvatartásának
idejét,
e) a kulturális feladat ellátásában a közrem��köd��kt��l megkívánt szakképzettséget,
f) az intézmény m��ködtetésének személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeit,
g) a tulajdonviszonyok alakulására vonatkozó rendelkezéseket,
37878 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
h) a kulturális intézmény települési önkormányzat által történ�� visszavételének feltételeit.
39. § (1) A nemzetiségi kulturális intézmény létesítése, átvétele, átszervezése, megszüntetése, vagy
tevékenységének hatvan napon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala el��tt hatvan
nappal a kultúráért felel��s miniszternek a véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a
testülettel ismertetni kell.
(2) A munkáltatói jogokat az átvételt követ��en az átvev�� gyakorolja. Az átadás nem min��sül
átszervezésnek. Az intézmény fenntartói jogának átadása nem járhat átalakítással. Az ellenkez��
bizonyításáig az átadás tervezett id��pontját megel��z�� és az átadás id��pontját követ�� két éven belüli
átszervezést a fenntartói jog átadásával összefügg�� átszervezésnek kell tekinteni. E rendelkezés
alkalmazásában átszervezés az intézmény összevonása, illetve egy intézménynek több intézményre
tagolása.
(3) A kulturális feladat átadásával együtt a feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont az
átvev�� birtokába és használatába kell adni. Az átadás ingyenes. A használatba adás legrövidebb
ideje tíz év.
(4) A jogszabályi feltételek és kötelezettségek nem teljesülése esetén a szakterületet ellátó és
felügyel�� államigazgatási szerv a bíróságnál kezdeményezheti a megállapodás felbontását és a
szerz��dést megel��z�� eredeti állapot helyreállítását. A bírósági eljárásban a kultúráért felel��s
minisztert - szakért��i állásfoglalás céljából - meg kell keresni.
(5) Az átvétel ideje alatt az átadó fenntartói joga szünetel, és a fenntartói irányításnak a vonatkozó
törvényben meghatározott feladatait az átvev�� nemzetiségi önkormányzat gyakorolja. Ha a
nemzetiségi önkormányzat a feladatait nem tudja ellátni, az intézmény fenntartói jogának
gyakorlását az átadó a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített feltételek
szerint köteles visszavenni.
(6) A nemzetiségi önkormányzatot az általa fenntartott kulturális intézmény m��ködtetéséhez az
állam a központi költségvetésr��l szóló törvényben meghatározott módon és mértékben támogatja.
(7) A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kulturális intézményben történ�� foglalkoztatás
képesítési követelményeire az intézmény típusára vonatkozó el��írásokat kell alkalmazni.
40. § A fenntartó és a nemzetiségi önkormányzat a kulturális intézmény közös fenntartására,
kulturális feladat közös ellátására megállapodást köthet. A közös fenntartású kulturális intézmény
tekintetében a 38-39. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
41. § (1) A nemzetiség anyanyelv�� könyvtári ellátását az Országos Idegennyelv�� Könyvtár (a
továbbiakban: OIK) koordinálja, a szolgáltatásokat az OIK, a megyei könyvtárak és a F��városi
Szabó Ervin Könyvtár nyilvános könyvtári rendszeren keresztül biztosítja.
(2) Azokon a településeken, ahol nincs települési önkormányzat által fenntartott települési könyvtár,
a nemzetiségi lakosság részére az anyanyelv�� könyvtári ellátást az ágazati törvényben
meghatározottak szerint kell biztosítani.
(3) Az alapító okirata szerint nemzetiségi feladatot ellátó közgy��jtemény létesítésével,
megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos határozat meghozatalára az érintett nemzetiségi
önkormányzat egyetértésével kerülhet sor.
(4) Az alapító okirata szerint nemzetiségi feladatot ellátó közm��vel��dési intézmény létesítésével,
megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos határozat meghozatalára az érintett nemzetiségi
önkormányzat egyetértésével kerülhet sor.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37879
(5) Amennyiben a (3)-(4) bekezdés szerinti tárgykörökben a települési önkormányzat rendeletet
alkot, a f��városi és megyei kormányhivatal a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére soron
kívül felülvizsgálja a rendeletet és megteszi a szükséges intézkedéseket. A nemzetiségi jogok
sérelmére hivatkozással a települési és területi nemzetiségi önkormányzat közvetlenül is bírósághoz
fordulhat.
42. § Az állam támogatja
a) a nemzetiségi kultúrák tárgyi emlékeinek gy��jtését, közgy��jtemények alapítását és gyarapítását;
b) a nemzetiségek könyvkiadását és id��szaki kiadványainak megjelentetését;
c) a törvényeknek és közérdek�� közleményeknek a nemzetiségek anyanyelvén történ�� ismertetését;
d) a nemzetiség családi eseményeihez kapcsolódó egyházi szertartások anyanyelven történ��
lebonyolítását, illetve az egyházaknak a nemzetiség anyanyelvén végzett vallási tevékenységét.
43. § A magyarországi kulturális örökség digitalizálása és archiválása során biztosítani kell a
nemzetiségekkel kapcsolatos kulturális értékek digitalizálását és archiválását is. A digitalizálási és
archiválási feladatok ellátásakor ki kell kérni az érintett nemzetiségi közösség szakmai
szervezeteinek véleményét.
A nemzetiségek médiatartalom-szolgáltatással összefügg�� jogai
44. § (1) A nemzetiségeknek joguk van az információkhoz való – saját anyanyelvükön történ�� –
szabad hozzáféréshez és azok továbbadásához, a tömegkommunikációs eszközök útján való –
anyanyelvükön történ�� – tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz, médiaszolgáltatás és sajtótermék
eléréséhez és terjesztéséhez.
(2) Magyarországon közszolgálati médiaszolgáltatás m��ködik a nemzetiségi közösségek
meg��rzése és meger��sítése, anyanyelvük és kultúrájuk ápolása, gazdagítása, a nemzetiségek
kulturális igényeinek kielégítése céljából.
45. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Mttv.) 99. §-ának keretei között biztosítandó
a) a nemzetiségek saját anyanyelvükön való tájékoztatása érdekében rendszeresen jelentkez��
nemzetiségi közszolgálati (rádiós és audiovizuális) m��sorszámok készítése és közzététele,
b) hogy a nemzetiségi közszolgálati m��sorszámok lehet��ség szerint az érintett közösség tagjai
többsége számára elérhet�� módon és id��pontban kerüljenek közzétételre, úgy, hogy az adott
nemzetiség által lakott valamennyi releváns régióban elérhet�� legyen a szolgáltatás,
c) a nemzetiségi közszolgálati m��sorkészítés önálló szervezeti és költségvetési alapja,
d) a nemzetiségi m��sorkészítés és terjesztés folyamatos fejlesztése,
e) a nemzetiségi közösség életét, kulturális értékeit bemutató közszolgálati m��sorszámok
archiválása, a közszolgálati médiavagyon keretében történ�� meg��rzése, feldolgozása és
elérhet��sége.
46. § A közszolgálati médiaszolgáltató a nemzetiségi közösségek életét sokoldalúan és hitelesen
bemutató nemzetiségi témájú magyar nyelv�� m��sorszámokat is készít és sugároz.
47. § A közszolgálati médiaszolgáltatók társadalmi ellen��rzésére hivatott Közszolgáltató Testület
munkájába – az Mttv. 1. mellékletében foglaltaknak megfelel��en – be kell vonni a nemzetiségek
országos önkormányzatait.
48. § (1) Az állam támogatja
37880 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
a) a nemzetiségek közösségi tömegtájékoztatási eszközökhöz való hozzáférését és azok
m��ködtetését,
b) a nemzetiségi közszolgálati m��sorszámok, nemzetiségi témájú m��sorszámok és a
nemzetiségekkel foglakozó sajtótermékek készítését és terjesztését,
c) a nemzetiségi közösség életét, hagyományait, kultúráját bemutató filmalkotások és
dokumentumfilmek elkészítését,
d) a nemzetiségi anyanyelv�� audiovizuális m��sorszámok elkészítését,
e) a közösségi, kisközösségi és egyéb – bármely módon terjesztett – médiaszolgáltatásban közzétett,
nemzetiségekkel kapcsolatos rádiós és audiovizuális m��sorszámok készítését és terjesztését.
(2) A nemzetiségi m��sorszámok, nyomtatott vagy internetes sajtótermékek készítése, kiadása és
terjesztése érdekében állami pénzügyi támogatásban részesül�� médiaszolgáltatók, és a sajtótermék
kiadóinak m��ködése során biztosítani kell a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, a
pártatlanság és a sokoldalú tájékoztatás érvényesülését.
49. § A nemzetiségek által lakott területeken az állam - nemzetközi szerz��dések útján is -
el��mozdítja az anyaországból származó rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások vételét, a
nemzetiségek anyanyelvén közzétett közszolgálati m��sorszámok elérését.
A nemzetiségek önkormányzatai
50. § Az egyes nemzetiségek közvetlen választással
a) a községben, a városban és a f��városi kerületben települési, a f��városban és a megyében területi
(a továbbiakban együtt: helyi), valamint
b) országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre.
A nemzetiségi önkormányzati képvisel��k
51. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzati képvisel��k száma
a) három f��, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepl�� választópolgárok száma a választás
kit��zésének napján a településen kevesebb mint száz f��,
b) négy f��, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepl�� választópolgárok száma a választás
kit��zésének napján a településen legalább száz f��.
(2) A területi nemzetiségi önkormányzati képvisel��k száma hét f��.
52. § Az országos nemzetiségi önkormányzati képvisel��k száma
a) tizenöt f��, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepl�� választópolgárok száma a választás
kit��zésének napján nem több mint ötezer,
b) huszonhárom f��, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepl�� választópolgárok száma a választás
kit��zésének napján több mint ötezer,
c) harmincegy f��, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepl�� választópolgárok száma a választás
kit��zésének napján több mint tízezer,
d) harminckilenc f��, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepl�� választópolgárok száma a választás
kit��zésének napján több mint huszonötezer,
e) negyvenhét f��, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepl�� választópolgárok száma a választás
kit��zésének napján több mint ötvenezer.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37881
A választójog
53. § (1) A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi
névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki
a) a helyi önkormányzati képvisel��k és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
b) az e törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik, és
c) e nemzetiséghez tartozását e törvényben meghatározott tartalommal és a választási eljárásról
szóló törvényben meghatározott eljárási rendben megvallja.
(2) Egy személy egyidej��leg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet.
(3) A választópolgár
a) a lakóhelye szerinti településen vagy
b) a választás kit��zését megel��z�� harmincadik napig bejelentett tartózkodási helye szerinti
településen
szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben.
54. § A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha a helyi
önkormányzati képvisel��k és polgármesterek választásán választható, továbbá nyilatkozatot tesz
arról, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a választást megel��z�� tíz évben általános vagy id��közi nemzetiségi önkormányzati választás
során nem volt más nemzetiség önkormányzatának jelöltje, és
c) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
A választókerületek
55. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választásán a település egy
választókerületet alkot.
(2) A f��városi nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választásán a f��város egy választókerületet
alkot.
(3) A megyei nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választásán a megye egy választókerületet
alkot.
(4) Az országos nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választásán az ország területe egy
választókerületet alkot.
A választás kit��zése
56. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választását ki kell t��zni, ha a
településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az
adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként
összesített adatai szerint – a harminc f��t eléri.
(2) A területi nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választását ki kell t��zni, ha a f��városban,
megyében kit��zött települési választások száma legalább tíz.
(3) Az országos nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választását ki kell t��zni.
37882 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
57. § A nemzetiségi önkormányzati általános választást a helyi önkormányzati képvisel��k és
polgármesterek általános választásának napjára kell kit��zni.
A jelölés
58. § (1) A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.
(2) Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat.
59. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzati képvisel�� jelöléséhez a nemzetiségi
névjegyzékben a választás kit��zésének napján szerepl�� választópolgárok öt százalékának, de
legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
(2) Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat.
60. § (1) A területi nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választásán az a nemzetiségi szervezet
állíthat listát, amely a f��városban, megyében kit��zött települési nemzetiségi önkormányzati
képvisel��k választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a
választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegy��jtötte.
(2) Az országos nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választásán az a nemzetiségi szervezet
állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választásán legalább a
választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két
százalékának ajánlását összegy��jtötte. Kit��zött települési nemzetiségi önkormányzati választás
hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.
61. § (1) Két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon
szervezetek részvételével – közös listát állíthat.
(2) Egy nemzetiségi szervezet egy választókerületben csak egy – önálló vagy közös – lista
állításában vehet részt.
(3) Egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képvisel��k
száma.
(4) Ha a listáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következ�� jelölt lép.
62. § (1) Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.
(2) Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat
el.
63. § A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható
képvisel��k száma.
A szavazás
64. § (1) A választópolgár azon a településen szavazhat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében
szerepel.
(2) A választópolgár, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választását kit��zték, az
51. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben legfeljebb három, az 51. § (1) bekezdés b) pontja
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37883
szerinti esetben legfeljebb négy települési képvisel��jelöltre, ha a területi nemzetiségi önkormányzati
képvisel��k választását kit��zték, egy területi listára, és ha az országos nemzetiségi önkormányzati
képvisel��k választását kit��zték, egy országos listára szavazhat.
Az eredmény megállapítása
65. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választása eredményes, ha legalább
annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képvisel��k száma.
(2) Képvisel��k azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képvisel��k száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenl��ség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenl�� számú szavazatot
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
66. § (1) A területi és országos listák a rájuk leadott szavazatok arányában szereznek mandátumot.
Nem szerezhet mandátumot az a lista, amely a választókerületben leadott érvényes szavazatok
legalább öt százalékát – közös lista esetén legalább tíz százalékát, kett��nél több nemzetiségi
szervezet által állított közös lista esetén legalább tizenöt százalékát – nem érte el.
(2) A listák által megszerzett mandátumok számát a következ�� eljárással kell megállapítani:
a) az (1) bekezdés alapján mandátumszerzésre jogosult listákra leadott szavazatok számát össze
kell adni,
b) a kapott összeget el kell osztani a kiosztható mandátumok számával (az egy mandátum
megszerzéséhez szükséges szavazatszám),
c) az (1) bekezdés alapján mandátumszerzésre jogosult listákra leadott szavazatok számát
listánként el kell osztani az egy mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámmal,
d) minden lista annyi mandátumot szerez, amennyi a c) pont szerinti hányados egész része,
ha így a kiosztható mandátumok számánál kevesebb mandátum osztható ki, a fennmaradó
mandátumokat a listák a c) pont szerinti hányadosaik törtrészének nagysága szerinti sorrendben, a
nagyobbtól a kisebb törtrész felé haladva kapják meg; ha két vagy több lista hányadosának
törtrésze egyenl��, és ezzel a törtrésszel mandátumhoz jutnának, de a kiosztható mandátumok száma
kisebb, mint az érintett listák száma, akkor az érintett listák sorszáma szerinti sorrendben, a kisebb
sorszámútól a nagyobb felé haladva kell kiosztani a mandátumot.
67. § (1) A lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében
szerzik meg.
(2) Ha a listán kevesebb jelölt van, mint a lista által megszerzett mandátumok száma, a ki nem
osztott mandátum betöltetlen marad. Eredménytelen a választás, ha a kiosztott mandátumok száma
nem éri el a testület m��ködéséhez szükséges létszámot.
A megüresedett mandátum betöltése
68. § (1) Ha a települési nemzetiségi önkormányzati képvisel�� helye üresedik meg, helyére a
következ�� legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem
lehet képvisel��.
(2) A területi vagy országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képvisel��
megbízatásának megsz��nése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szerepl�� jelöltek közül – a
listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következ�� jelölt
szerzi meg.
37884 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
Az id��közi választás
69. § (1) Ha a megüresedett mandátumot a 68. § szerint nem lehet betölteni, mert nincs több jelölt, a
mandátum – a (2) bekezdés kivételével – a következ�� általános választásig betöltetlen marad.
(2) Ha a képvisel��k száma a képvisel��-testület, közgy��lés m��ködéséhez szükséges létszám alá
csökken, akkor az üres helyekre id��közi választást kell kit��zni.
(3) Id��közi választást kell kit��zni
a) ha az általános választás eredménytelen,
b) ha az általános választást követ��en az önkormányzat nem alakult meg,
c) ha a képvisel��-testületet, közgy��lést feloszlatták, vagy
d) a képvisel��-testület, közgy��lés kimondta feloszlását.
70. § A f��városi, megyei és az országos nemzetiségi önkormányzati képvisel��k id��közi választásán
azok a nemzetiségi szervezetek állíthatnak listát és közös listát, amelyek a megel��z�� általános
választáson arra jogosultak voltak.
Az átalakult nemzetiségi önkormányzat
71. § (1) Az átalakult nemzetiségi önkormányzat adott nemzetiség – a f��városi kerület kivételével
bármely településen – e törvény rendelkezései szerint átalakulással létrejöv�� önkormányzata.
(2) Átalakult nemzetiségi önkormányzattá nyilváníthatja magát az általános vagy id��közi választást
követ�� alakuló ülésen a települési önkormányzat, ha a választás napján
a) a településen választójoggal rendelkez�� polgárok névjegyzékében szerepl�� polgárok több mint
fele az adott nemzetiség választói jegyzékében szerepel, és
b) a megválasztott képvisel��k több mint fele az adott nemzetiség jelöltjeként indult a települési
önkormányzati választáson.
(3) Az átalakult nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi önkormányzati jogait és kötelezettségeit,
feladat- és hatáskörét e törvény állapítja meg, helyi önkormányzati jogaira és kötelezettségeire
feladat- és hatáskörére a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései irányadók. A helyi
önkormányzati képvisel�� választáson megválasztott polgármester jogállását az átalakulás ténye nem
érinti, az átalakult nemzetiségi önkormányzat feladatellátását a képvisel��-testület és szervei – a
polgármester, a képvisel��-testület bizottságai, az önkormányzati hivatal és a jegyz�� – biztosítja.
72. § (1) Ha a településen nemzetiségi önkormányzatot is választottak, a polgármester a helyi
önkormányzati általános választást követ��en a települési önkormányzat képvisel��-testületének
alakuló ülését a települési nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testületének alakuló ülését
megel��z�� id��pontra hívja össze.
(2) Ha a települési önkormányzat képvisel��-testülete az alakuló ülésén átalakulásról határozott, a
települési nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testülete nem alakulhat meg. Ha a települési
önkormányzat képvisel��-testülete az id��közi választást követ�� alakuló ülésén dönt az átalakulásról,
a települési nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testületének megbízatása szünetel.
(3) Ha az átalakult nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testületében a nemzetiségi jelöltként
megválasztott képvisel��k aránya a 71. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt arány alá csökken, a
képvisel��-testület kizárólag a települési önkormányzat képvisel��-testületeként m��ködik tovább.
Ebben az esetben
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37885
a) a helyi választási bizottság elnöke harminc napon belüli id��pontra összehívja a meg nem alakult
nemzetiségi települési önkormányzat alakuló ülését,
b) a települési nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testülete megbízatásának szünetelése véget ér,
vagy
c) megválasztott települési nemzetiségi önkormányzat hiányában a nemzetiségi önkormányzat
megsz��nik.
A nemzetiségi önkormányzat, a képvisel��-testület megbízatásának
keletkezése és megsz��nése
73. § A nemzetiségi önkormányzat és a képvisel��-testület, közgy��lés megbízatása a képvisel��-
testület, közgy��lés megalakulásával kezd��dik.
74. § (1) A nemzetiségi önkormányzat megsz��nik, ha
a) az általános választást az 56. §-ban foglalt feltételek hiányában nem lehet kit��zni, az általános
választás napján,
b) az id��közi választást az 56. §-ban foglalt feltételek hiányában nem lehet kit��zni, a választási
bizottság e tényt megállapító határozatának joger��re emelkedése napján,
c) az általános vagy az id��közi választáson nincs elég jelölt, a szavazás napjaként kit��zött napon,
d) az id��közi választás eredménytelen, a választási bizottság határozatának joger��re emelkedése
napján,
e) az id��közi választáson megválasztott képvisel��-testület, közgy��lés határid��ben nem tartja meg
alakuló ülését, a határid�� lejártát követ�� napon.
(2) Ha a nemzetiségi önkormányzat megsz��nik, a nemzetiségi önkormányzati képvisel��k
választására csak a következ�� általános választáson kerülhet sor.
75. § (1) A nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testületének, közgy��lésének megbízatása a
nemzetiségi önkormányzati képvisel��k következ�� általános választásának napjáig tart.
(2) A nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testületének, közgy��lésének megbízatása megsz��nik
a) ha a testület megbízatása lejárt,
b) a nemzetiségi önkormányzat megsz��nése napján,
c) a testület feloszlatása, feloszlásának kimondása vagy a képvisel��k számának a testület
m��ködéséhez szükséges létszám alá csökkenése miatti id��közi választás napján.
A nemzetiségi önkormányzat jogállása, jogai és kötelezettségei
76. § (1) A nemzetiségi önkormányzati jogok a nemzetiséghez tartozó választópolgárok közösségét
illetik meg, akik ezeket a jogaikat törvényben meghatározott módon, választott képvisel��ik útján
gyakorolják.
(2) A nemzetiségi önkormányzati jogok – ha e törvény eltér��en nem rendelkezik – minden
nemzetiségi önkormányzat tekintetében egyenl��ek. A nemzetiségi önkormányzatok feladat- és
hatásköre eltér�� lehet.
(3) A nemzetiségi önkormányzat jogi személy. A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök
a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg, a nemzetiségi önkormányzatot az elnök
37886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
képviseli. A települési nemzetiségi önkormányzat testülete a képvisel��-testület, a területi és az
országos nemzetiségi önkormányzat testülete a közgy��lés.
(4) A nemzetiségi önkormányzatok között nincs alá-fölérendeltségi viszony.
(5) A helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok között nincs alá-fölérendeltségi
viszony.
77. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testülete a feladat- és hatáskörét a szerveire (elnök, bizottság,
országos szint esetében hivatal), valamint - törvényben meghatározottak szerint - társulására
átruházhatja.
(2) A nemzetiségi önkormányzat testülete az átruházott hatáskör tekintetében utasítást adhat a
hatáskör gyakorlásához, és e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem
ruházható át.
(3) Egyes, a közgy��lés szervezeti és m��ködési szabályzatában meghatározott feladatok ellátásának
felügyeletére az országos nemzetiségi önkormányzat tanácsnokot választhat. A tanácsnok részére a
képvisel��-testület a bizottsági elnököt megillet�� tiszteletdíjat és egyéb juttatást állapíthat meg.
78. § (1) Nemzetiségi önkormányzatnak e törvény állapíthat meg kötelez�� feladat- és hatáskört,
ezzel egyidej��leg a kötelez�� feladat- és hatáskör ellátásához az Országgy��lés biztosítja az azzal
arányban álló forrást és eszközrendszert.
(2) A nemzetiségi önkormányzatok a feladat- és hatáskörükbe tartozó nemzetiségi közügyekben - a
törvény keretei között - önállóan vagy más szervekkel együttesen járhatnak el.
(3) A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében
eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan
megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat.
A nemzetiségi önkormányzat együttm��ködése az állami és a
helyi önkormányzati szervekkel
79. § (1) A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közügyek intézése érdekében jogosultak az
ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkez�� állami és önkormányzati szervek eljárásának
kezdeményezésére, azoktól tájékoztatást kérhetnek, részükre javaslatot tehetnek. A kezdeményezés
joga magában foglalja az állami, önkormányzati fenntartású (tulajdonban lev��) intézmények
m��ködésével kapcsolatos, a nemzetiségek jogait sért�� gyakorlat megszüntetésének, jogszabály vagy
egyedi döntés megváltoztatásának, visszavonásának kezdeményezését is.
(2) A hatáskörrel és illetékességgel rendelkez�� szerv vezet��je az (1) bekezdés szerinti
kezdeményezésr��l a kézhezvételét��l számított harminc, testületi szerv esetén hatvan napon belül
köteles érdemben határozni, illetve harminc – jogalkotással összefügg�� kérdésben negyvenöt –
napon belül érdemben nyilatkozni. Ha a megkeresett szerv vezet��je a megkeresés tárgyát illet��en
nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, köteles a megkeresést három napon belül a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkez�� szervhez áttenni.
(3) Ha a megkeresett állami vagy önkormányzati szerv a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének
nem tesz eleget, a nemzetiségi önkormányzat jogosult a felettes szerv vagy a f��városi és megyei
kormányhivatal soron kívüli eljárását kezdeményezni. A soron kívüli eljárás eredményér��l
legkés��bb harminc napon belül tájékoztatni kell a kezdeményez��t.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37887
(4) Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a helyi önkormányzatnak vagy
szervének döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a
döntésre jogosult köteles a következ�� ülésén napirendre t��zni, valamint a kezdeményezés
benyújtásától számított harminc, testületi döntés esetén hatvan napon belül döntést hozni.
80. § (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén –
biztosítja az önkormányzati m��ködés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a
m��ködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati m��ködés feltételei és
az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség
ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
b) az önkormányzat m��ködéséhez (a testületi, tisztségvisel��i, képvisel��i feladatok ellátásához)
szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések el��készítése (meghívók, el��terjesztések, hivatalos levelezés el��készítése,
postázása, a testületi ülések jegyz��könyveinek elkészítése, postázása);
d) a testületi döntések és a tisztségvisel��k döntéseinek el��készítése, a testületi és tisztségvisel��i
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
e) a nemzetiségi önkormányzat m��ködésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatok ellátása; és
f) az a)-e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek – a testületi tagok és
tisztségvisel��k telefonhasználata költségei kivételével – a viselése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc
napon belül biztosítja a rendeltetésszer�� helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a
további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi
nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy
id��közi választás esetén az alakuló ülést követ�� harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és m��ködési szabályzatában rögzíti a
megállapodás szerinti m��ködési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követ��
harminc napon belül.
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének el��készítésével és
megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefügg�� adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával,
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határid��ket és
együttm��ködési kötelezettségeket, a felel��sök konkrét kijelölésével,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot terhel�� ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási
feladatokat, továbbá a felel��sök konkrét kijelölését,
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és m��ködési
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségeket,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat m��ködési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végz�� személyek kijelölésének rendjével, és
az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos el��írásokat, feltételeket.
(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell,
hogy a jegyz�� vagy annak – a jegyz��vel azonos képesítési el��írásoknak megfelel�� – megbízottja a
37888 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
(5) Önkormányzati m��ködésen értend�� a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a
bizottságok m��ködése, a tisztségvisel��i és képvisel��i megbízatás ellátása, valamint a kötelez��
önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.
81. § (1) Az e törvény által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív nyelvhasználat,
oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenl��ség, társadalmi
felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e min��ségében érint�� helyi
önkormányzati határozatot a képvisel��-testület csak az e lakosságot képvisel�� települési
nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a területi nemzetiségi önkormányzat egyetértésével
alkothatja meg.
(2) A nemzetiségi intézmények vezet��inek megbízására (vezet��i megbízás visszavonására) - ha
nem az adott nemzetiség önkormányzata gyakorolja a megbízási jogot -, valamint a nemzetiséghez
tartozók oktatási önigazgatására is kiterjed�� fenntartói döntés meghozatalára csak az adott
nemzetiség önkormányzata egyetértésével, egyházi fenntartású intézmény esetében az adott
nemzetiség önkormányzata véleményének kikérésével kerülhet sor. Érintett települési nemzetiségi
önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos önkormányzat, ennek
hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek véleményét ki kell kérni.
82. § Az e törvény által meghatározott nemzetiségi jogok védelmében, különösen a helyi kollektív
nyelvhasználat, az oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenl��ség,
társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás tárgyában folyó hatósági eljárásokban az adott
nemzetiség területileg illetékes települési nemzetiségi önkormányzatát, ennek hiányában területi,
ennek hiányában országos önkormányzatát a – közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény vagy más törvény által meghatározott rendben – ügyféli
jogállás, e körben nyilatkozattételi és jogorvoslati jogosultság illeti meg.
83. § (1) Amennyiben a 81. § szerinti tárgykörökben a helyi önkormányzat rendeletet alkot, a
f��városi és megyei kormányhivatal a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére soron kívül
felülvizsgálja a rendeletet és megteszi a szükséges intézkedéseket. A nemzetiségi jogok sérelmére
hivatkozással a települési és területi nemzetiségi önkormányzat közvetlenül is bírósághoz fordulhat,
kezdeményezése a megtámadott döntés végrehajtására halasztó hatályú.
(2) Ha jogszabály az e törvényben meghatározott tárgykörökön túl egyéb tárgyban ír el��
együttm��ködési kötelezettséget, és a feladatkörében eljáró állami, önkormányzati szerv, egyházi
szervezet az el��írt egyetértés, vélemény hiányában hoz döntést, határozatot, vagy vélemény
hiányában alkot jogszabályt, az érintett nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a felettes
szerv, illetve a f��városi és megyei kormányhivatal a döntést soron kívül megvizsgálja és megteszi a
szükséges intézkedéseket. A nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással a nemzetiségi
önkormányzat közvetlenül is bírósághoz fordulhat, kezdeményezése a megtámadott döntés
végrehajtására halasztó hatályú.
(3) Amennyiben a 80. § szerinti megállapodás megkötésre határid��ben nem kerül sor, a f��városi és
a megyei kormányhivatal soron kívüli eljárást folytat le, ennek keretében egyeztetést koordinál a
felek között. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással
a nemzetiségi önkormányzat közvetlenül is bírósághoz fordulhat. A bíróság a szerz��dést soron
kívüli eljárásban létrehozza és tartalmát megállapítja, továbbá dönt a nemzetiségi önkormányzat
kártérítési igényér��l.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37889
(4) Az egyetértési és a véleményezési jog jogosultja jogait az ez irányú kezdeményezés
kézhezvételét��l, vagy az egyéb módon történ�� tudomására jutástól számított harminc napon belül
gyakorolhatja. E határid�� elmulasztása jogveszt��. Az egyetértési, véleményezési jog jogosultjának
nyilatkozatáról, a nyilatkozat elmulasztásáról a döntéshozót az el��terjeszt��nek a döntést
megel��z��en tájékoztatnia kell.
84. § (1) A nemzetiségi önkormányzatok testületei megállapodás alapján a feladat- és hatáskörüket
- az általuk képviselt nemzetiséggel azonos (vagy attól eltér��) nemzetiségi önkormányzatra
kölcsönösen átruházhatják.
(2) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
(3) Az átadó és az átvev�� önkormányzat, valamint az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
önkormányzatok (kivéve, ha az országos szint maga az átvev��) megállapodást köt. A megállapodás
kötelez��en tartalmazza, hogy a megállapodással egyidej��leg
a) a megállapodás tárgyát képez�� feladat- és hatáskört az átvev�� az átadótól átveszi,
b) az átadó az ellátandó feladat- és hatáskör ellátásával arányban álló anyagi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket az átvev�� rendelkezésére bocsátja,
c) az átvev�� tudomásul veszi, hogy az átadó - ha a feladat ellátása nehézségbe ütközik - az országos
önkormányzat egyetértésével, egyoldalú nyilatkozattal visszavonhatja az átadott feladat- és
hatáskört; ez esetben az átvev�� az átvett vagy annak helyébe lép�� vagyont, vagyonrészt - átadáskori
értékben - az eredeti átadó rendelkezésére köteles bocsátani,
d) az átadó és az átvev�� tudomásul veszi, hogy ha bármely okból ellehetetlenül a megállapodás
tárgyát képez�� kötelez�� önkormányzati feladat- és hatáskör ellátása, a hatáskört az a területileg
illetékes helyi önkormányzat gyakorolja tovább, amely a jogszabály el��írásai szerint köteles azt
ellátni.
(4) A megállapodás kötelez�� melléklete az átvétel pénzügyi megalapozottságát igazoló
dokumentáció.
(5) Intézmény fenntartói jogának a nemzetiségi önkormányzat által történ�� átvétele nem
eredményezheti az átvétel el��tti szolgáltatások színvonalának romlását, a rendelkezésre álló
személyi és tárgyi feltételek csökkenését.
(6) A (3) bekezdés szerinti megállapodás végrehajtásával kapcsolatban a megállapodás résztvev��i
között felmerült vitáról a f��városi és megyei kormányhivatal a felek erre irányuló
kezdeményezését��l számított tizenöt munkanapon belül egyeztetést tart. Ha az egyeztetés során
harminc munkanapon belül nem jön létre megegyezés, a f��városi és megyei kormányhivatal
törvényességi felügyeleti jogkörében jár el.
85. § A 83-84. § rendelkezései nem vonatkoznak a nemzetiségek oktatási és kulturális önigazgatása
keretében történ�� intézményfenntartói jog átvételére.
86. § A 79-84. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazandóak minden, az e törvény által eltér��en
nem szabályozott együttm��ködési kötelezettségre.
A nemzetiségi önkormányzat m��ködése
87. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testületének alakuló ülését az illetékes választási bizottság
elnöke a választást követ�� tizenöt, országos nemzetiségi önkormányzat esetében harminc napon
belüli id��pontra hívja össze.
37890 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
(2) Az alakuló ülés összehívására legfeljebb további két ízben, a választás napjától számított
harminc, országos nemzetiségi önkormányzat esetében negyvenöt napon belüli id��pontra kerülhet
sor.
(3) Ha az alakuló ülés határid��ben nem kerül megtartásra, id��közi választást kell kit��zni.
(4) Az id��közi választást követ�� alakuló ülés összehívására az (1)–(2) bekezdés szerinti rendben
kerül sor.
(5) Az alakuló ülést a jelenlév�� legid��sebb nemzetiségi önkormányzati képvisel�� mint korelnök
vezeti a képvisel��-testület, közgy��lés elnökének megválasztásáig.”
88. § (1) Az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az
önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét, bizottsága tagjait, megalkotja szervezeti és m��ködési
szabályzatát, dönt a tiszteletdíjakról, illetményekr��l. Az országos önkormányzat egy-négy
elnökhelyettest választ.
(2) Az alakuló ülés akkor tekinthet�� megtartottnak, ha a tisztségvisel��k, de legalább az elnök
megválasztására sor került.
89. § A nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testülete, közgy��lése szükség szerint, a szervezeti és
m��ködési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább négy ülést tart. Az ülést össze
kell hívni
a) a nemzetiségi önkormányzati képvisel��k több mint egynegyede (települési szint esetében
legalább két képvisel��),
b) a nemzetiségi önkormányzat bizottsága, vagy
c) a f��városi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére, amennyiben az indítvány tartalmazza a
testületi ülés összehívásának indokát, napirendjét, pontos id��pontját és helyszínét.
90. § Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes
betöltetlensége esetén az ülések összehívásának és vezetésének rendjét a szervezeti és m��ködési
szabályzat tartalmazza.
91. § (1) A testület ülése nyilvános.
(2) A testület zárt ülést tart a következ�� ügyekben:
a) összeférhetetlenségi,
b) méltatlansági,
c) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
d) vagyonnyilatkozati eljárás és
e) fegyelmi büntetés kiszabása során.
(3) A testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján
a) választás,
b) kinevezés,
c) felmentés,
d) vezet��i megbízás, megbízás visszavonása,
e) fegyelmi eljárás megindítása,
f) állásfoglalást igényl�� személyi ügy tárgyalásakor.
(4) A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
(5) A testület zárt ülést tart, ha az e törvényben meghatározott eseteken túl törvény az ügyet
érint��en a nyilvánosságot kizárja.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37891
(6) A zárt ülésen a nemzetiségi önkormányzat tagjai, települési szint esetén a 80. § szerinti
megállapodásban megjelölt személy (jegyz�� vagy megbízottja), az országos szint esetén országos
nemzetiségi önkormányzati hivatal vezet��je, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakért�� vesz
részt. Az érintett meghívását törvény kötelez��vé teheti.
92. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az ülésen, és az adott
döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képvisel��k több mint a fele jelen van. A
határozatképesség megállapítása során a jelenlév�� érintettet, a döntéshozatalból kizárt képvisel��t,
továbbá a be nem töltött képvisel��i helyet a jelenlév��k létszámába be kell számítani. A javaslat
elfogadásához
a) egyszer�� többséget igényl�� döntés esetén a döntéshozatalnál jelenlév��,
b) min��sített többséget igényl�� döntés esetén a megválasztott képvisel��k több mint a felének igen
szavazata szükséges.
(2) Az el��írt támogatottság hiányában az el��terjesztett javaslat elutasítottnak tekintend��.
(3) A képvisel��-testület, közgy��lés a törvény vagy a szervezeti és m��ködési szabályzat eltér��
rendelkezése hiányában egyszer�� szótöbbséggel hozza meg a döntését.
(4) A nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testülete, közgy��lése min��sített többséggel dönt
a) szervezete és m��ködése részletes szabályairól,
b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezésér��l, jelképeir��l, az általa képviselt nemzetiség
ünnepeir��l,
c) vagyonleltáráról, törzsvagyona körér��l és a tulajdonát képez��, vagy az állam, helyi
önkormányzat, vagy más nemzetiségi önkormányzat által használatába adott vagyon (vagyon
elemek) használatának szabályairól,
d) gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetésér��l, átalakításáról, vagy az ezekben való
részvételr��l,
e) önkormányzati társulás létrehozásáról vagy társuláshoz való csatlakozásról,
f) feladat-és hatáskör átvételér��l,
g) arról, amit törvény vagy a szervezeti és m��ködési szabályzat ilyenként határoz meg.
93. § (1) A testület a határozatait nyílt szavazással hozza. Az elnök név szerinti szavazást rendel el a
jelenlév�� képvisel��k több mint a felének kezdeményezésére. A nyílt szavazás módjára és rendjére a
helyi önkormányzat képvisel��-testülete, közgy��lése nyílt szavazására vonatkozó törvényi
rendelkezések alkalmazandóak.
(2) Zárt ülésen tárgyalt ügyekben titkos szavazás is tartható, a jelen lév�� képvisel��k több mint a
felének kezdeményezésére.
94. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testületének döntéshozatalából kizárható az, akit vagy
akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képvisel�� köteles bejelenteni a személyes
érintettségét. A kizárásról az érintett képvisel�� kezdeményezésére vagy bármely más nemzetiségi
önkormányzati képvisel�� javaslatára a testület dönt. A kizárt képvisel�� a határozatképesség
szempontjából jelenlév��nek min��sül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályok nem alkalmazhatóak a nemzetiségi önkormányzat elnökének,
elnökhelyettesének megválasztására, továbbá a bizottságok létrehozására, bizottsági tisztségvisel��k
megválasztására.
95. § (1) A testület ülésér��l jegyz��könyvet kell készíteni. A jegyz��könyvet magyar nyelven és az
ülésen használt tárgyalási nyelven is el kell készíteni. A két nyelven készített jegyz��könyv
mindegyike hitelesnek tekintend��. A jegyz��könyv közokirat.
37892 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
(2) A jegyz��könyv tartalmazza
a) a testületi ülés helyét és
b) id��pontját;
c) a megjelent nemzetiségi önkormányzati képvisel��k nevét, az ülésr��l történ�� távozásuk
id��pontját;
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
f) az el��terjesztéseket;
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, illetve
az ülésen elhangzottak lényegét;
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
i) a döntéshozatalban résztvev��k számát;
j) a döntésb��l kizárt önkormányzati képvisel�� nevét és a kizárás indokát;
k) a 80. § szerinti megállapodásban megjelölt személy (jegyz�� vagy megbízottja) jogszabálysértésre
vonatkozó jelzését;
l) a szavazás számszer�� eredményét;
m) a hozott döntéseket és
n) a szervezeti és m��ködési szabályzatban meghatározottakat.
(3) A jegyz��könyvet az ülést levezet�� elnök és – amennyiben csak magyar nyelven készült – a
testület által a képvisel��k közül kijelölt jegyz��könyv-hitelesít�� írja alá. A nemzetiség nyelvén is
elkészített jegyz��könyvet a testület által a képvisel��k közül kijelölt jegyz��könyv-hitelesít�� írja alá,
akinek személye eltér a magyar nyelv�� jegyz��könyvet hitelesít�� képvisel��t��l. Ha a jegyz��könyv két
nyelven készül, a jegyz��könyv-hitelesít��k mindkét változatot kölcsönösen is aláírják. A települési
nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyz��könyvet az ülést követ�� tizenöt napon belül megküldi a
f��városi és megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzat által a 80. § szerinti
megállapodásban megjelölt személynek (jegyz�� vagy megbízottja).
(4) A nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testülete, közgy��lése és bizottsága ülésének
jegyz��könyve részét képezi az ülésre szóló meghívó, a közmeghallgatásról szóló közlemény és az
el��terjesztések.
96. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére készült el��terjesztések és jegyz��könyvek – a
zárt ülésre készült el��terjesztések és jegyz��könyvek kivételével –megtekinthet��ek. A zárt ülésen
hozott képvisel��-testületi, közgy��lési határozat nyilvános.
(2) A zárt ülésr��l külön jegyz��könyv készül. A külön törvény szerinti közérdek�� adat és a
közérdekb��l nyilvános adat megismerésének lehet��ségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. E
jegyz��könyv készítésére egyebekben a nyilvános ülés jegyz��könyvére vonatkozó szabályok az
irányadóak.
97. § A települési nemzetiségi önkormányzat testülete évente legalább egyszer, a szervezeti és
m��ködési szabályzatban szabályozott rendben közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásról
jegyz��könyv készül.
98. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testülete a megbízatásának lejárta el��tt név szerinti
szavazással, min��sített többség�� döntéssel kimondhatja a feloszlását. Ebben az esetben – a feloszlás
szabályszer��ségének egyidej�� megállapítása mellett – hetvenöt napon belüli id��pontra id��közi
választást kell kiírni, amelynek költségét a nemzetiségi önkormányzat viseli.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37893
(2) A képvisel��-testület, közgy��lés feloszlása nem mondható ki a választást megel��z�� és azt követ��
hat hónapon belül. A határid�� megállapításkor a feloszlatásra irányuló kezdeményezés id��pontját
kell figyelembe venni.
A nemzetiségi önkormányzati képvisel��
99. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� mint a nemzetiségi önkormányzat testületének
tagja, nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli. Részt vesz a nemzetiségi
önkormányzat testületi döntéseinek el��készítésében, a döntésben és a végrehajtás
megszervezésében.
(2) A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� megbízatása, jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megsz��nésével sz��nnek meg.
100. § A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� és a nemzetiségi települési önkormányzati képvisel��
az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követ�� ülésen – választása szerint – anyanyelvén vagy
magyarul, vagy mindkét nyelven a 155. § szerinti szöveggel – választása szerint – esküt vagy
fogadalmat tesz, és err��l okmányt ír alá. A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� az eskü vagy
fogadalom letételét megel��z��en is gyakorolja képvisel��i jogait. Amennyiben a települési
nemzetiségi önkormányzati képvisel�� tagja a területi vagy az országos nemzetiségi
önkormányzatnak is, a területi vagy az országos testület el��tt is esküt vagy fogadalmat tesz.
101. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képvisel��
a) a testületi ülésen az elnökt��l, elnökhelyettest��l, a bizottság elnökét��l, a helyi önkormányzat jelen
lév�� képvisel��jét��l nemzetiségi önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen
szóban, vagy legkés��bb tizenöt napon belül írásban érdemi választ kell adni,
b) kérésére írásbeli hozzászólását a jegyz��könyvhöz kell mellékelni, kérésére véleményét szó
szerint rögzíteni kell a jegyz��könyvben,
c) megbízás alapján képviselheti a nemzetiségi önkormányzat testületét,
d) köteles részt venni a testület munkájában,
e) megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a f��városi és megyei
kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen.
(2) A nemzetiségi önkormányzati képvisel��t a testületi munkában való részvételhez szükséges
id��tartamra munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a
nemzetiségi önkormányzati testület téríti meg, aminek alapján a képvisel�� társadalombiztosítási
ellátásra is jogosult. A testület átalányt is megállapíthat.
(3) A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� a testületi üléseken jelnyelvet, továbbá az általa
választott speciális kommunikációs rendszert használhatja, amelynek költségeit a nemzetiségi
önkormányzat fedezi
102. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� megbízatása megsz��nik
a) a megválasztását követ�� általános nemzetiségi önkormányzati választás napján, jelöltek
hiányában elmaradt választás esetén az id��közi választás napján,
b) választójogának elvesztésével,
c) összeférhetetlenségének kimondásával,
d) méltatlanság megállapításával,
e) lemondással,
f) a képvisel��-testület, közgy��lés feloszlatásával,
g) a képvisel��-testület feloszlásával,
37894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
h) ha a nemzetiségi önkormányzati képvisel�� annak az ülésnek az id��pontjától számítva, amelyr��l
els�� ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képvisel��-testület, közgy��lés ülésén,
i) a képvisel�� halálával.
(2) A (1) bekezdés c)-e) és h) pontja esetén a képvisel��-testület, közgy��lés határozatban állapítja
meg a képvisel��i megbízatás megsz��nését. Határozatát a döntéshozatalt követ�� munkanapon
megküldi
a) az érintett képvisel��nek,
b) a választási bizottságnak és
c) a f��városi és megyei kormányhivatalnak.
(3) A képvisel�� a képvisel��-testület, közgy��lés ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a
megbízatás megsz��nésének id��pontját az ülés jegyz��könyvében rögzíteni kell.
(4) A képvisel�� lemondhat a képvisel��-testülethez, közgy��léshez intézett írásbeli nyilatkozatával is,
melyet a képvisel��-testület, közgy��lés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a
képvisel��-testület, közgy��lés következ�� ülésén ismertetni kell.
(5) A lemondás nem vonható vissza.
(6) A képvisel�� megbízatása megsz��nik:
a) a képvisel�� által meghatározott, a lemondást követ�� egy hónapon belüli id��pontban, ennek
hiányában
b) a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
103. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� a megválasztásától számított harminc napon
belül, majd ezt követ��en minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles
tenni. A képvisel�� saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban él��
házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képvisel�� nem
gyakorolhatja képvisel��i jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban,
költségtérítésben.
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és m��ködési szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy
legalább két képvisel�� tartja nyilván és ellen��rzi. A képvisel�� vagyonnyilatkozata - az ellen��rzéshez
szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. A képvisel�� hozzátartozójának nyilatkozata
nem nyilvános, abba csak az ellen��rz�� bizottság tagjai tekinthetnek be az ellen��rzés céljából.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat ellen��rzésére kijelölt
bizottságnál vagy a kijelölt képvisel��knél bárki írásban kezdeményezheti. Az eljárás eredményér��l
a bizottság vagy a kijelölt képvisel��k a soron következ�� ülésén tájékoztatják a képvisel��-testületet,
közgy��lést.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során felhívásra a képvisel�� köteles a saját, illetve
hozzátartozója vagyonnyilatkozatával feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat
haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg,
azokat az eljárás lezárását követ�� nyolc napon belül törölni kell.
(6) A nemzetiségi önkormányzat hatásköréb��l nem ruházható át a vagyonnyilatkozati eljárással
kapcsolatos döntés.
(7) A nemzetiségi önkormányzat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást zárt ülés keretében
tárgyalja meg.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37895
A nemzetiségi önkormányzat bizottságai
104. § (1) A nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testülete, közgy��lése bizottságot (bizottságokat)
hozhat létre. Az országos nemzetiségi önkormányzat kötelez�� bizottsága a pénzügyi bizottság.
(2) A háromf��s bizottság legalább egy tagja a nemzetiségi önkormányzat tagja, a négy-öt f��s
bizottság tagjainak legalább fele a nemzetiségi önkormányzat képvisel��je. A bizottság
m��ködésének részletes szabályait a szervezeti és m��ködési szabályzata tartalmazza.
(3) A bizottság a feladatkörében el��készíti a testület döntését. A nemzetiségi önkormányzat
testülete által ráruházott hatáskörben döntést hoz, e jogkörében hozott döntéseit a nemzetiségi
önkormányzat képvisel��-testülete, közgy��lése felülvizsgálhatja.
(4) A bizottságot a nemzetiségi önkormányzat elnökének vagy bármely bizottsági tag indítványára
össze kell hívni.
(5) A bizottság m��ködésére, határozatképességére, döntéshozatalára a nemzetiségi önkormányzati
testület m��ködésének, döntéshozatalának szabályait kell alkalmazni.
(6) A nemzetiségi önkormányzat elnöke nem lehet a bizottság elnöke és a bizottság tagja sem. A
bizottság tagjainak száma három f��, az országos nemzetiségi önkormányzati bizottság tagjainak
száma legfeljebb öt f��.
(7) A nemzetiségi önkormányzat elnöke felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a
nemzetiségi önkormányzat testületének határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat
érdekeit. A felfüggesztett döntésr��l a nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következ�� ülésén
határoz.
(8) A bizottság nem képvisel�� tagjaira a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese és tagja
105. § (1) Az alakuló ülésen a helyi nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testülete, közgy��lése a
tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére
társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Az országos nemzetiségi önkormányzat f��állású
elnököt és elnökhelyetteseket is választhat. Az országos nemzetiségi önkormányzat szervezeti és
m��ködési szabályzatában rögzíti az elnöki, elnökhelyettesi tisztség betöltésének módját.
(2) A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a települési önkormányzat képvisel��-testületi,
közgy��lési és bizottsági ülésén tanácskozási joggal vesz részt. A megyei nemzetiségi
önkormányzat elnöke a megyei önkormányzat képvisel��-testületi, bizottsági ülésén tanácskozási
joggal vesz részt. Az országos nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzat
képvisel��-testületi, közgy��lési ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
(3) A nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joga gyakorlása során javaslatot tehet a helyi
önkormányzat feladatkörébe tartozó, a nemzetiségi jogokat közvetlenül érint�� ügy megtárgyalására.
A helyi önkormányzati képvisel��-testület, közgy��lés bizottság soron következ�� ülésén köteles a
javaslatot, kezdeményezést megtárgyalni, a tárgyban döntést hozni, és annak eredményér��l a
kezdeményezés, javaslat benyújtásától számított negyvenöt napon belül értesíteni a nemzetiségi
önkormányzatot.
(4) A nemzetiségi önkormányzat elnöke a (3) bekezdésben foglaltakon túl jogosult
37896 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
a) felvilágosítást kérni a képvisel��-testület, közgy��lés szerveit��l a nemzetiség helyzetét érint��,
önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben;
b) feladata ellátásához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közrem��ködést igényelni a képvisel��-
testület szerveit��l;
c) kezdeményezni, hogy a képvisel��-testület, közgy��lés saját hatáskörben tegye meg a szükséges
intézkedéseket, hatáskör hiányában kezdeményezze a hatáskörrel rendelkez�� szerv intézkedését a
nemzetiséget e min��ségében érint�� ügyekben.
(5) A helyi önkormányzat képvisel��-testülete, közgy��lése vagy annak szerve a (4) bekezdésben
foglalt kötelezettségei teljesítése során
a) a testületi döntést igényl�� kezdeményezést a soron következ�� testületi ülésen érdemben
megtárgyalja, a nemzetiségi önkormányzat elnökének hozzászólását az ülésr��l készített
jegyz��könyvben rögzíti, és a testületi döntésér��l írásban értesíti;
b) a felvilágosítás-kérés, kezdeményezés alapján – annak kézhezvételét��l számított harminc napon
belül – írásban, az ügy érdemében tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a megtett
intézkedésr��l.
A nemzetiségi önkormányzat tisztségvisel��jének és tagjának
összeférhetetlensége
106. § (1) Nem lehet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke: a köztársasági elnök, az
Alkotmánybíróság tagja, az alapvet�� jogok biztosa és helyettese, az Állami Számvev��szék elnöke,
alelnöke és számvev��je, állami vezet��, központi államigazgatási szerv kormánytisztvisel��je,
köztisztvisel��je, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, alelnöke és
köztisztvisel��je, a f��városi és megyei kormányhivatalt vezet�� kormánymegbízott és
kormánytisztvisel��je, a területi, helyi államigazgatási szervnek az a köztisztvisel��je, akinek
feladatkörébe az adott települési, területi nemzetiségi önkormányzatot érint�� ügyek tartoznak, és
illetékessége a helyi nemzetiségi önkormányzatra kiterjed, a területileg illetékes helyi
önkormányzat jegyz��je, körjegyz��je, f��jegyz��je, hivatalának köztisztvisel��je, bíró, ügyész,
közjegyz��, bírósági végrehajtó, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a területileg illetékes területfejlesztési tanács
munkaszervezetének tagja, az, aki ugyanannál a helyi nemzetiségi önkormányzatnál a helyi
nemzetiségi önkormányzat által létesített vagy fenntartott intézmény, gazdasági társaság vezet��je,
vezet�� tisztségvisel��je és a (10) bekezdésben foglalt kivétellel más nemzetiségi önkormányzat
elnöke.
(2) Nem lehet az átalakult nemzetiségi önkormányzat elnöke: aki nem lehet a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke, továbbá aki összeférhetetlen a helyi önkormányzat polgármesterére
vonatkozó szabályozás alapján.
(3) Nem lehet az országos nemzetiségi önkormányzat elnöke: a köztársasági elnök, az
Alkotmánybíróság tagja, az alapvet�� jogok biztosa és helyettese, az Állami Számvev��szék elnöke,
alelnöke és számvev��je, állami vezet��, központi államigazgatási szerv kormánytisztvisel��je,
köztisztvisel��je, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, alelnöke és
köztisztvisel��je, a f��városi és megyei kormányhivatalt vezet�� kormánymegbízott és
kormánytisztvisel��je, a területi, helyi államigazgatási szervnek az a köztisztvisel��je, akinek
feladatkörébe az adott nemzetiségi önkormányzatot érint�� ügyek tartoznak, helyi önkormányzat
jegyz��je, körjegyz��je, hivatalának köztisztvisel��je, bíró, ügyész, közjegyz��, bírósági végrehajtó, a
Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos
állományú tagja, a területfejlesztési tanács munkaszervezetének tagja, az, aki ugyanannál az
országos nemzetiségi önkormányzatnál az országos nemzetiségi önkormányzat által létesített vagy
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37897
fenntartott intézmény, gazdasági társaság vezet��je, vezet�� tisztségvisel��je, az országos nemzetiségi
önkormányzati hivatal munkavállalója, vagy a hivatallal munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy, és a (10) bekezdésben foglalt kivétellel más nemzetiségi önkormányzat
elnöke.
(4) Az elnök az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok
felmerülését��l számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben a külön
jogszabály szerint nem lehetséges az összeférhetetlenség alapjául szolgáló jogviszony
megszüntetése, az elnök a jogviszony megszüntetésér��l szóló, az arra jogosult által meger��sített
nyilatkozatát a képvisel��-testület, közgy��lés elé terjeszti és egyidej��leg megküldi a f��városi és
megyei kormányhivatalnak.
(5) Ha az elnök a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely képvisel��
indítványára a képvisel��-testület, közgy��lés a következ�� ülésén, legkés��bb az összeférhetetlenség
megállapításának kezdeményezését követ�� harminc napon belül határozattal megállapítja az
összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az
összeférhetetlenséget. A képvisel��-testület határozatát az ülést követ�� munkanapon az elnöknek és a
f��városi és megyei kormányhivatalnak kézbesíteni kell.
(6) Az elnök az összeférhetetlenségét, vagy a megbízatás megsz��nését megállapító képvisel��-
testületi, közgy��lési határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással - a
határozat kézhezvételét��l számított 8 napon belül a törvényszékt��l.
(7) A törvényszék a kérelemr��l - annak beérkezését��l számított harminc napon belül - nemperes
eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A törvényszék a polgármestert, a
keresettel megtámadott határozatot hozó képvisel��-testület, közgy��lés képvisel��jét és a kereset
el��terjeszt��jét meghallgathatja. A törvényszék döntése ellen további jogorvoslatnak,
felülvizsgálatnak helye nincs.
(8) A f��városi és megyei kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az elnök
összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képvisel��-testület, közgy��lés nem dönt az
összeférhetetlenségr��l vagy döntése jogszabálysért��. A törvényszék eljárására a (9) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a törvényszék döntése ellen - annak
kézhezvételét��l számított nyolc napon belül - az elnök, illetve a f��városi és megyei kormányhivatal
fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésr��l, annak beérkezését��l számított három napon belül a Kúria
nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz.
(9) Az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések az elnökhelyettesre és a nemzetiségi
önkormányzati képvisel��re is alkalmazni kell.
(10) A települési nemzetiségi önkormányzati képvisel��i, elnökhelyettesi, elnöki megbízatással nem
összeférhetetlen egy területi nemzetiségi önkormányzati képvisel��-testületi elnöki (elnökhelyettesi,
képvisel��i) vagy az országos nemzetiségi önkormányzati képvisel��-testületi, közgy��lési elnöki
(elnökhelyettesi, képvisel��i) megbízatás.
(11) Az országos nemzetiségi önkormányzat f��állású elnöke, elnökhelyettese tudományos, oktatói,
lektori, szerkeszt��i, m��vészeti és jogi oltalom alá es�� szellemi tevékenység kivételével egyéb,
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más keres�� foglalkozást nem folytathat, és e
tevékenységet nem végezheti gazdasági társaság személyesen közrem��köd�� tagjaként, egyéb
tevékenységéért díjazást nem fogadhat el.
37898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
A méltatlanság
107. § (1) Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testülete, közgy��lése
megszünteti annak az önkormányzati képvisel��nek a megbízatását,
a) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követ��en –
köztartozása áll fenn, és azt az err��l szóló értesítés kézhezvételét��l számított hatvan napon belül -
részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyez�� határozat rendelkezéseinek
megfelel��en - nem rendezi,
b) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem
elégített követelésekért a bíróság joger��sen megállapította a felel��sségét, és a bírósági határozat
szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette,
c) aki a valóságnak nem megfelel�� vagyonnyilatkozatot tett.
(2) A képvisel�� köteles a (1) bekezdés b) pontban foglaltakról, a joger��s ítélet kézhezvételét��l,
illetve az (1) bekezdés a)-b) pontban foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a
képvisel��-testületet, közgy��lést az illetékes választási bizottságot és a f��városi és megyei
kormányhivatalt.
(3) A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� megválasztásától számított harminc napon belül köteles
kérelmezni felvételét az adózás rendjér��l szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói
adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� az adatbázisba
történ�� felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követ�� hónap utolsó napjáig köteles a
képvisel��-testületnél, közgy��lésnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történ�� felvételt követ��en megállapítja, hogy az
önkormányzati képvisel�� az adatbázisba történ�� felvétel feltételeinek nem felel meg, az
adatbázisból törli, amelyr��l írásban értesíti a képvisel��-testületet, közgy��lést és a f��városi és
megyei kormányhivatalt.
(4) A méltatlansági eljárásra egyebekben az összeférhetetlenségi eljárás szabályait kell alkalmazni.
108. § (1) Az elnök megbízatása megsz��nik:
a) a választójog elveszítésével,
b) a képvisel��i megbízatás megsz��nésével,
c) a képvisel��-testület, közgy��lés feloszlatása vagy feloszlása kimondása esetén,
d) az elnöki tisztségr��l történ�� lemondással,
e) összeférhetetlenség kimondásával,
f) méltatlanság megállapításával,
g) az elnöki tisztségnek a bíróság által történ�� megszüntetésével,
h) halálával.
(2) Az (1) bekezdés b)-f) pontja esetén a képvisel��-testület, közgy��lés határozatban állapítja meg az
elnöki megbízatás megsz��nését. Határozatát a döntéshozatalt követ�� munkanapon megküldi
a) az elnöknek,
b) a választási bizottságnak és
c) a f��városi és megyei kormányhivatalnak.
(3) Az elnök által írásban benyújtott vagy a képvisel��-testületi, közgy��lési ülés jegyz��könyvébe
foglalt lemondása nem vonható vissza.
(4) Az írásban benyújtott lemondást a soron következ�� testületi ülésen ismertetni kell. Lemondás
alapján az elnök megbízatása megsz��nik
a) a lemondásban meghatározott, a lemondás benyújtását követ�� harminc napon belüli id��pontban,
ennek hiányában
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37899
b) a lemondás bejelentésének, vagy írásbeli benyújtás esetén a nemzetiségi önkormányzat által
történ�� átvétele napján.
(5) Az elnök – elnöki megbízatásával egyidej��leg – külön nyilatkozatban képvisel��i megbízatásáról
is lemondhat.
(6) Az elnök sorozatos törvénysért�� tevékenysége, mulasztása miatt a nemzetiségi önkormányzat
testülete - min��sített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be az elnök ellen a
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes törvényszékhez az elnök tisztségének
megszüntetése érdekében. Egyidej��leg kérheti az elnöknek e tisztségb��l történ�� felfüggesztését is.
A döntéshozatalban az elnök nem vehet részt.
(7) Amennyiben a f��városi és megyei kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltaknak a
testület nem tesz eleget, és nem nyújt be keresetet az elnöki tisztség megszüntetése érdekében, a
f��városi és megyei kormányhivatal közvetlenül bírósághoz fordulhat az elnöki tisztség
megszüntetése és egyidej��leg az elnöknek e tisztségéb��l történ�� felfüggesztése érdekében.
(8) A bíróság soron kívüli eljárása során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: Pp.) XX. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a
perben viszontkeresetnek, szünetelésnek és egyezségnek nincs helye.
(9) Az elnökhelyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell alkalmazni.
A nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, képvisel��jének,
bizottsága elnökének és tagjának díjazása
109. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának,
valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának – a nemzetiségi önkormányzat
költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.
(2) Az országos önkormányzat közgy��lése, amennyiben nem társadalmi megbízatású elnököt,
elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket választ, illetményt állapít meg tisztségvisel��i részére.
(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a
mindenkori illetményalap, a természetbeni juttatás pedig az illetményalap ötven százaléka.
(4) A tiszteletdíj mértéke legfeljebb ötven százalékkal megemelhet��, amennyiben a képvisel��
tanácsnoki, bizottsági elnöki vagy tagsági feladatot is ellát.
(5) A nemzetiségi önkormányzati képvisel��nek a képvisel��-testület, közgy��lés képviseletében vagy
a képvisel��-testület, közgy��lés illetve az elnök megbízásából végzett tevékenységével összefügg��,
általa el��legezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képvisel��i költségek
kifizetését az elnök engedélyezi.
(6) A nemzetiségi önkormányzati tisztségvisel��, képvisel�� tiszteletdíja, illetménye és egyéb
juttatása közérdek�� adat.
(7) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj, valamint az
országos nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj vagy
illetmény nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.
(8) A helyi nemzetiségi önkormányzati bizottság elnöke, tagja esetében a tiszteletdíj nem lehet
magasabb a nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának ötven százalékánál.
37900 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
(9) A helyi nemzetiségi önkormányzati képvisel�� tiszteletdíja nem lehet magasabb a nemzetiségi
önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál.
110. § (1) Az országos önkormányzat által az elnök részére megállapított illetmény összege nem
lehet magasabb a köztisztvisel��i illetményalap tizenkétszeresénél.
(2) Az országos önkormányzat által megállapított tiszteletdíj összege nem lehet magasabb
a) elnök és elnökhelyettes esetében a köztisztvisel��i illetményalap kilencszeresénél,
b) a bizottság elnöke esetében a köztisztvisel��i illetményalap ötszörösénél,
c) a bizottság tagja esetében a köztisztvisel��i illetményalap háromszorosánál,
d) képvisel�� esetében a köztisztvisel��i illetményalap kétszeresénél.
111. § Az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíjat, más járandóságot - a költségtérítés kivételével -
nem vehet fel a nemzetiségi önkormányzat által létrehozott (vagy az önkormányzat részvételével
m��köd��) bármely szervezetben, valamint olyan szervezetben, amelynek tevékenységében
tulajdonosként (résztulajdonosként), fenntartóként (részfenntartóként) közrem��ködik.
112. § (1) Az e törvény által nem szabályozott kérdésekben az országos nemzetiségi önkormányzat
tisztségvisel��je, bizottsági tagja és képvisel��je foglalkoztatási jogviszonyára, munkarendjére,
díjazására, juttatására, tiszteletdíjára, költségtérítésére a helyi önkormányzat polgármestere és az
önkormányzati képvisel�� foglalkoztatási jogviszonyára, munkarendjére, díjazására, juttatására,
tiszteletdíjára, költségtérítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a köztisztvisel��k
jogállásáról szóló törvény állapítja meg.
A nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatásköre
113. § A helyi nemzetiségi önkormányzat - jogszabályi keretek között - át nem ruházható
hatáskörében, min��sített többséggel határozza meg törvényes m��ködésének feltételeit, így
a) szervezete és m��ködése részletes szabályait az alakuló ülést követ�� három hónapon belül,
továbbá módosítja azt a szükségessé válást követ�� harminc napon belül,
b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezését, jelképeit, az általa képviselt nemzetiség ünnepeit,
c) vagyonleltárát, törzsvagyona körét és a tulajdonát képez�� vagyon használatának szabályait,
d) a használatába adott, egyéb módon rendelkezésére bocsátott állami vagy helyi önkormányzati
vagyon használatára, m��ködtetésére vonatkozó szabályokat, továbbá e körben megköti a szükséges
megállapodásokat,
e) gazdálkodó és más szervezet alapítását vagy az ezekben való részvételt,
f) önkormányzati társulás létrehozását vagy társuláshoz való csatlakozást,
g) feladat-és hatáskör átvételét más önkormányzattól,
h) amit törvény vagy a szervezeti és m��ködési szabályzat ilyenként határoz meg.
114. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében dönt:
a) elnöke, elnökhelyettese megválasztásáról,
b) bizottság létrehozásáról,
c) bírósági ülnökök megválasztásáról,
d) költségvetésér��l és zárszámadásáról, ellátja továbbá az ezzel kapcsolatos, az államháztartás
m��ködési rendjére vonatkozó jogszabályok szerinti adatszolgáltatási teend��ket,
e) hatáskörébe tartozó kinevezésr��l, vezet�� megbízásról,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37901
f) pályázat, állami támogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, támogatásról történ��
lemondásról,
g) olyan ügyben, amely törvény vagy a szervezeti és m��ködési szabályzat szerint át nem ruházható
hatáskörébe tartozik.
(2) A tulajdonost megillet�� jogosultságokról a nemzetiségi önkormányzat testülete át nem
ruházható hatáskörében min��sített többséggel határoz.
115. § A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelez�� közfeladata:
a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása,
ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
c) a más szervt��l átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenl��ségének megteremtésével kapcsolatos
feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak
érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén m��köd�� állami, helyi önkormányzati vagy
más szerv által fenntartott intézmények m��ködésével, feladatellátásával összefügg��, a nemzetiségi
közösség kulturális autonómiája meger��sítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának meger��sítése érdekében a közösség
önszervez��désének szervezési és m��ködtetési feladatok ellátásával történ�� támogatása,
kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szervez��déseivel, helyi
egyházi szervezetekkel,
g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lév��, a nemzetiségi közösséghez köt��d��
kulturális javak meg��rzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
h) közrem��ködés a fejlesztési tervek el��készítésében,
i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.
116. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat - a rendelkezésére álló források keretei között -
önként vállalt közfeladata különösen
a) nemzetiségi intézmény alapítása,
b) kitüntetés alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak meghatározása,
c) nemzetiségi pályázat kiírása, ösztöndíj alapítása.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat az (1) bekezdésben említett feladatokon kívül – hatósági
feladatok kivételével – önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási és
kulturális önigazgatással összefügg�� ügyekben, a helyi írott és elektronikus sajtó, a
hagyományápolás és közm��vel��dés, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális
igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és településrendezési
feladatok körében.
(3) A nemzetiségi önkormányzat a kötelez�� és önként vállalt feladatainak ellátására - jogszabályi
keretek között - intézményt, gazdasági társaságot, más szervezetet alapíthat - ideértve az
intézményátvételt is - kinevezi ezek vezet��it, és gyakorolja a külön jogszabály szerinti alapítói
jogokat.
(4) A nemzetiségi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetet alapíthat, vagy olyan
m��ködésében vehet részt, ahol felel��ssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét,
és vállalkozása a kötelez�� feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
37902 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
Az országos nemzetiségi önkormányzat
117. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat a 113. §-ban foglaltak szerint meghatározza
törvényes m��ködése feltételeit, dönt a 114. § szerinti ügyekben azzal, hogy az országos nemzetiségi
önkormányzat legfeljebb négy elnökhelyettest választ, továbbá át nem ruházható hatáskörben,
min��sített többséggel dönt:
a) székhelyér��l,
b) az általa képviselt nemzetiség országos ünnepeir��l,
c) rendelkezésére álló rádió- és televízió csatorna felhasználásának elveir��l és módjáról,
d) a rendelkezésére álló közszolgálati rádió és televízió m��sorid�� felhasználásának elveir��l,
e) a nemzetiségi közösség számára jogsegélyszolgálat létrehozásáról és m��ködtetésér��l, továbbá a
települési nemzetiségi önkormányzatok számára információs szolgálat m��ködtetésér��l,
f) a nemzetiségi utónévjegyzék összeállításáról, a nemzetiségi utónévvel kapcsolatos
megkeresésekr��l,
g) nemzetiségi médiumoknak az e törvény szerinti országos nemzetiségi önkormányzati állami
támogatásból történ�� támogatásáról,
h) egyéb, törvény által meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekr��l.
(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat
a) amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem m��ködik, ellátja az adott nemzetiségi
közösséggel kapcsolatosan a településen jelentkez�� érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat,
b) a megyei önkormányzat által ellátott önkormányzati feladatok kapcsán – külön törvényben
meghatározott – érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki,
c) ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szint�� képviseletét és védelmét,
d) a nemzetiségi kulturális autonómia fejlesztése érdekében országos szint�� nemzetiségi
intézményhálózatot tart fenn,
118. § (1) Az országos önkormányzat
a) véleményt nyilvánít az általa képviselt nemzetiségeket e min��ségében érint�� jogszabályok
tervezetér��l,
b) véleményt nyilvánít a nemzetiségek védelmével kapcsolatos két- és többoldalú nemzetközi
megállapodások hazai végrehajtásáról és kezdeményezi az abban foglaltak érvényesítéséhez
szükséges intézkedések megtételét,
c) a képviselt nemzetiségek csoportjait érint�� kérdésekben közigazgatási szervekt��l tájékoztatást
kérhet, részükre javaslatot tehet, a hatáskörükbe tartozó ügyekben intézkedést kezdeményezhet,
d) egyetértési jogot gyakorol – az adott nemzetiséget közvetlenül érint�� kérdésekben – a fejlesztési
tervekkel kapcsolatban,
e) közrem��ködik a nemzetiségi önkormányzati képvisel��k választásával kapcsolatos tájékoztatónak
a helyi választási bizottság és a nemzetiségpolitikáért felel��s állami szerv által történ��
összeállításában.
(2) A nemzetiség történelmi hagyományokkal rendelkez�� településeinek és építészeti emlékeinek
meg��rzésével és ápolásával kapcsolatos jogszabály (ide nem értve a helyi önkormányzat rendeletét)
és a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletek megalkotásakor – a
nemzetiséghez tartozók oktatási önigazgatását érint�� kérdésekben - az országos önkormányzatok
véleményének kikérése szükséges. Az e tárgyban alkotott jogszabály soron kívüli felülvizsgálata
érdekében a nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással az országos nemzetiségi önkormányzat
közvetlenül bírósághoz fordulhat.
119. § (1) Az országos önkormányzati feladat- és hatáskörök az országos önkormányzat
közgy��lését illetik meg. A közgy��lés a feladat- és hatáskörét az át nem ruházható hatáskörök
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37903
kivételével az elnökére, bizottságára, hivatalára, valamint – e törvényben meghatározottak szerint –
társulására átruházhatja.
(2) A közgy��lés szervei: az elnök, az - egy vagy több - elnökhelyettes, a bizottság és a hivatal.
(3) Az országos önkormányzat a szervezeti és m��ködési szabályzatában részletesen szabályozza az
országos nemzetiségi önkormányzat hivatala m��ködését.
(4) Az országos nemzetiség önkormányzat foglalkoztatottjainak jogviszonyára (ide nem értve a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat) a közszolgálati tisztségvisel��k jogállásáról szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
120. § A hivatal vezet��jét az elnök javaslatára a közgy��lés határozatlan id��re nevezi ki. A hivatal
vezet��je tekintetében - a felmentés esetét kivéve - az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat. A
felmentés jogát a közgy��lés gyakorolja.
Az országos nemzetiségi önkormányzati hivatal
feladatai
121. § Az országos nemzetiségi önkormányzati hivatal az országos nemzetiségi önkormányzat által
alapított, önállóan m��köd�� és gazdálkodó költségvetési szerv.
122. § (1) A hivatal az országos önkormányzat szerveként el��készíti és végrehajtja annak
határozatait, ellátja az országos önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
(2) A hivatal vezet��je köteles jelezni az országos önkormányzat testületének, a bizottságának és az
elnöknek, ha döntéseinél jogszabálysértést észlel.
(3) Az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának az országos önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos feladatai különösen:
a) a testületi és átruházott hatáskörben meghozott tisztségvisel��i határozatok végrehajtása,
b) a költségvetési szervi gazdálkodás szerinti feladatok ellátása,
c) az e törvény szerinti ideiglenes kezel��i feladatok ellátása.
Az országos nemzetiségi önkormányzati hivatal vezet��je
123. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat közgy��lése át nem ruházható hatáskörében,
pályázat alapján, határozatlan id��re, jogszabály által megállapított képesítési feltételeknek
megfelel�� hivatalvezet��t nevez ki az országos nemzetiségi önkormányzati hivatal élére.
(2) A kinevezés vezet��i megbízásnak min��sül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztvisel��k
jogállásáról szóló törvény vezet��i megbízásra vonatkozó rendelkezéseit.
(3) A hivatalvezet�� helyettesítésére hivatalvezet��-helyettes nevezhet�� ki.
(4) A hivatalvezet��
a) vezeti az országos nemzetiségi önkormányzati hivatalt, ellátja az ehhez kapcsolódó munkáltatói
jogkörbe tartozó feladatokat, e körben kinevezi a hivatal köztisztvisel��it, illetve a hivatal nem
köztisztvisel�� munkavállalóival egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, szabályozza a
hivatal bels�� m��ködésének rendjét,
b) gondoskodik a közgy��lés m��ködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
c) el��készíti a testületi döntéseket, tanácskozási joggal részt vesz az üléseken,
37904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
d) jelzi, ha a testület döntése vagy döntéshozatali eljárása jogszabálysért��,
e) évente beszámol a közgy��lésnek a hivatal tevékenységér��l.
(5) A hivatalvezet�� a (4) bekezdés c)-d) pontjával összefügg�� feladatai körében ellátja az
önkormányzati költségvetés, a zárszámadás és az önkormányzati pénzügyi beszámolók
összeállításával kapcsolatos feladatokat.
VII. Fejezet
A nemzetiségi közügyek ellátásának gazdasági alapjai
A nemzetiségi önkormányzatok vagyona, bevételei, gazdálkodása
124. § (1) A nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
(2) A nemzetiségi önkormányzat vagyonára a nemzeti vagyonról szóló törvény helyi
önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a 125. §-ban foglalt eltéréssel.
125. § (1) A nemzetiségi önkormányzat vagyonának elkülönített része a törzsvagyon. A
nemzetiségi önkormányzat a tulajdonában lév�� ingó és ingatlan vagyontárgyak, valamint az ��t
megillet�� vagyoni érték�� jogok köréb��l törzsvagyonába vonja azokat, amelyek közvetlenül a
nemzetiségi közügyek ellátását szolgálják.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonrészek közül
a) forgalomképtelen az önkormányzat tulajdonába adott állami ingatlan, ingatlanrész, az
önkormányzat m��ködését és kötelez�� feladatainak ellátását szolgáló nem az állam által tulajdonba
adott ingatlan vagyon, vagyonrész, vagyoni érték�� jog, továbbá minden más olyan ingatlan vagyon,
vagyonrész, vagyoni érték�� jog, amelyet törvény vagy a nemzetiségi önkormányzat át nem
ruházható hatáskörében, min��sített többséggel meghozott határozatában annak nyilvánít,
b) korlátozottan forgalomképesek a törzsvagyonhoz tartozó mindazon vagyonrészek, amelyek nem
tartoznak az a) pontban meghatározott vagyonhoz.
(3) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól, elemeir��l törvényben vagy a (2)
bekezdés a) pontja szerinti rendben meghozott nemzetiségi önkormányzati határozatban
meghatározott feltételek alapján lehet rendelkezni.
(4) A nemzetiségi önkormányzat a tulajdonába kerül�� állami ingatlannal a felel��s gazdálkodás
szabályai szerint gazdálkodik. Amennyiben az ett��l eltér�� gazdálkodás következményeként az
ingatlan elzálogosításra vagy hitellel megterhelésre kerül, a nemzetiségi önkormányzat új állami
ingatlant ingyenes tulajdonba adással nem kaphat.
126. § (1) A nemzetiségi önkormányzati bevételek forrása különösen:
a) az állam költségvetési támogatása,
b) egyéb támogatások,
c) a saját bevételek, vállalkozási bevételek,
d) a vagyonának a hozadéka,
e) az anyaországi és egyéb adományok,
f) az átvett pénzeszközök.
(2) Az állam a központi költségvetésr��l szóló törvényben meghatározott mértékben támogatást
nyújt
a) a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi közfeladatok ellátásához,
feladatfinanszírozási rendszer keretében,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37905
b) a nemzetiségek oktatási és kulturális önigazgatása, a nemzetiségi kulturális autonómia körében
megvalósuló tevékenységekhez, projektekhez,
c) államháztartáson belüli és kívüli nemzetiségi szervezetek részére a nemzetiségek kulturális
autonómiájának fejlesztéséhez.
(3) Nemzetiségi önkormányzat által alapított, korábban állami támogatásban nem részesül��
szervezet, továbbá nemzetiségi önkormányzat által újonnan létesítend�� vagy meglév�� szervezet
átalakításával létrehozandó szervezet részére a (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti állami támogatásra
a nemzetiségpolitikáért felel��s állami szerv és az alapító nemzetiségi önkormányzat el��zetes
megállapodása alapján, az államháztartás m��ködési rendjér��l szóló jogszabályok szerint kerülhet
sor.
127. § Az országos nemzetiségi önkormányzatok által m��ködtetett intézmények – amennyiben a
fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás eltér��en nem rendelkezik – a normatív állami
hozzájárulás tekintetében a humán szolgáltatást ellátó egyházi intézményekkel azonos elbírálás alá
esnek.
128. § (1) A 126. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy a
nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére álljon az általuk ellátott kötelez�� nemzetiségi
közfeladatok ellátása m��ködési kiadásainak fedezete.
(2) A feladatfinanszírozási rendszerben a központi költségvetés feladatalapú támogatást nyújt,
amelynek következ�� évre történ�� meghatározásához a nemzetiségi önkormányzat törvényben
meghatározott módon és határid��ig adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatást az államháztartásért
felel��s miniszter és a nemzetiségpolitikáért felel��s miniszter – ágazati miniszterek javaslata alapján
– kiadott útmutatójának megfelel��en kell elkészíteni.
(3) A feladatfinanszírozás részletes szabályait a Kormány rendeletében állapítja meg.
129. § A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatás, a
nemzetiségi kulturális autonómia körében kiírt állami és európai uniós pályázatokon a helyi
önkormányzatokkal azonos feltételek mellett vehetnek részt.
130. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvet��
feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a helyi
önkormányzat által m��ködtetetett – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható –
informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami ellen��rzés eszközeként is szolgál. A
rendszerben kötelez��en közzéteend�� további adatok körét külön jogszabály határozza meg.
(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat (1) bekezdés szerinti célnak megfelel��, az állami
informatikai rendszerrel összekapcsolható informatikai rendszere megteremtésének pénzügyi és
technikai feltételeit az állam biztosítja.
131. § A nemzetiségi önkormányzatokat - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik
mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve
terhelik.
132. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képvisel��-testület, közgy��lés a
szabályszer��ségéért az elnök felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi
költségvetés nem tartozik felel��sséggel.
(2) A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehet��ség
szerint gyarapítása.
37906 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
133. § A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat az önálló fizetési számla nyitása során a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. évi LXXV. törvény 18. §-a szerinti feltételeket teljesíti azzal, hogy létrejöttének, illetve a
nyilvántartásba vételére vonatkozó okmánynak az illetékes választási bizottság igazolása, továbbá
az alakuló ülés jegyz��könyve min��sül.
134. § Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem
rendelkezik elfogadott költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási
kötelezettségének, úgy a költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló
elkészítésének határidejét követ�� hónaptól az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.
A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás folyósítására a mulasztás megszüntetését követ��
hónaptól kerül sor.
A gazdálkodás és az állami támogatások felhasználásának
ellen��rzése
135. § Az országos önkormányzat pénzügyi bizottságának feladata az országos önkormányzatnál és
költségvetési szerveinél különösen: az éves költségvetési tervezetnek, a féléves és éves beszámoló
tervezetének véleményezése, a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése és értékelése, a pénzügyi
döntések (különösen hitelfelvételek) megalapozottságának vizsgálata, a pénzügyi jogszabályok és
bels�� szabályzatok hatályosulásának vizsgálata. A bizottság a vizsgálatának megállapításait
haladéktalanul megküldi a képvisel��-testületnek, közgy��lésnek. A képvisel��-testület, közgy��lés a
jelentésr��l soron kívül dönt. A döntés elmaradásáról, továbbá ha a képvisel��-testület, közgy��lés a
bizottság vizsgálati megállapításaival nem ért egyet, illetve a szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a bizottság tájékoztatja a f��városi és megyei kormányhivatalt és az Állami Számvev��széket.
136. § Az e törvényben szabályozott feladat- és hatáskör átruházása esetén a szükséges
vagyontárgyakat az átadó önkormányzat (helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat) az
átvev�� nemzetiségi önkormányzat használatába adja, külön megállapodásban foglaltaknak
megfelel��en. Ez nem akadályozhatja az átadó önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását.
137. § (1) Az e törvény hatálybalépését követ��en az Országgy��lés által nemzetiségként elismert
közösség újonnan megalakuló országos nemzetiségi önkormányzata m��ködési feltételeinek
biztosítására a megalakulásukat követ��en az állam százötven-háromszáz négyzetméter hasznos
alapterület��, önállóan használható épületet vagy épületrészt biztosít. Az épületet, épületrészt
egyszeri ingyenes vagyonjuttatásként az országos önkormányzat tulajdonába kell adni.
(2) Az egyszeri ingyenes vagyonjuttatásként megszerzett épület vagy épületrész az országos
önkormányzat törzsvagyonát képezi, amely a törvény erejénél fogva forgalomképtelen
vagyontárgynak min��sül.
A jogutódlás és az ideiglenes vagyonkezelés
138. § (1) A bármely módon megsz��n�� nemzetiségi önkormányzat jogutóda a soron következ��
általános választáson újonnan választott, megalakult nemzetiségi önkormányzat.
(2) Amennyiben a soron következ�� általános nemzetiségi választás eredményeképpen nem alakul
meg új települési nemzetiségi önkormányzat, a megsz��nt települési nemzetiség önkormányzat
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37907
vagyona az országos nemzetiségi önkormányzat tulajdonába kerül azzal, hogy az nemzetiségi célú
felhasználásra kerül.
(3) Az id��közi választás eredményeképpen felálló új testület megalakulásáig, továbbá a soron
következ�� általános nemzetiségi választás eredményeképpen felálló új testület megalakulásáig a
megsz��nt nemzetiségi önkormányzat vagyona ideiglenes kezelésbe kerül.
139. § (1) Az ideiglenes kezel��i feladatokat a nemzetiségi önkormányzat megsz��nésekor a
jogutódlás megtörténtéig a megsz��nt települési, területi nemzetiségi önkormányzat tulajdonát
képez�� összes ingó és ingatlan vagyon, vagyoni érték�� jog tekintetében a f��városi és megyei
kormányhivatal, országos nemzetiségi önkormányzat megsz��nése esetén az országos nemzetiségi
önkormányzat hivatala látja el.
(2) Ideiglenes kezel��i jogkörében a f��városi és megyei kormányhivatal (országos önkormányzati
hivatal) gyakorolja a megsz��nt nemzetiségi önkormányzat intézményei (szervezetei) tekintetében a
tulajdonosi, fenntartói, felügyeleti jogokat, valamint az intézményvezet��k, tisztségvisel��k
tekintetében a munkáltatói jogokat.
(3) Az ideiglenes kezel��
a) a jó gazda gondosságával jár el,
b) megilleti a vagyon használatának, hasznosításának, valamint a hasznok szedésének joga, azzal a
megkötéssel, hogy a kezelt vagyon nem idegeníthet�� el és nem terhelhet�� meg, e vagyon
tekintetében az ideiglenes kezel��i jog sem engedhet�� át,
c) folyamatban lév�� perben egyezséget nem köthet,
d) jogról nem mondhat le és jogokat nem ismerhet el.
(4) Az ideiglenes kezel�� feladata az új testület alakuló ülését követ�� legfeljebb harminc napon
belüli átadás-átvételig tart.
(5) Az ideiglenes kezel��i hatáskör az új önkormányzat megalakulásával megsz��nik, az ideiglenes
kezel��i hatáskörben megtett intézkedésekr��l, vagyonfelhasználásról a f��városi és megyei
kormányhivatal és a hivatalvezet�� számadási kötelezettséggel tartozik a képvisel��-testületnek. Az
elszámolás körében az átadás-átvétel során átadásra kerül a kezelt vagyon egésze vagy a helyébe
lép�� azonos érték�� vagyon, továbbá a kezelt vagyontárgyak meglév�� hasznai. Az ideiglenes kezel��
a kezelt vagyonban a vagyonkezelés során beállott kárt köteles megtéríteni.
Elszámolás az önkormányzat és a képvisel��-testület, közgy��lés
megsz��nése esetén
140. § (1) Az önkormányzat vagy a képvisel��-testület, közgy��lés megbízatásának megsz��nésével
egyidej��leg az elnök megbízatása is megsz��nik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel
tartozik az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszer�� és id��arányos
felhasználásáról az új képvisel��-testületnek, közgy��lésnek ha nem alakul új képvisel��-
testület,közgy��lés települési és területi nemzetiségi önkormányzat esetén a f��városi és megyei
kormányhivatalnak, országos önkormányzat esetén az országos önkormányzati hivatalnak.
(2) Ha az elnök megbízatása az önkormányzat vagy a képvisel��-testület megbízatásának
megsz��nése nélkül sz��nik meg, az (1) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettség terheli az újonnan
megválasztott elnök felé, ha erre nem kerül sor, a képvisel��-testület felé.
141. § (1) A leköszön�� elnök a megbízatása megsz��nését követ�� harminc napon belül, tisztségéb��l
történ�� felfüggesztése esetén három napon belül átadja munkakörét az új elnöknek, vagy a
37908 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
szervezeti és m��ködési szabályzatban kijelölt elnökhelyettesnek, e tisztségek egyidej��
betöltetlensége esetén az országos önkormányzati hivatal vezet��jének, települési vagy területi
nemzetiségi önkormányzat esetén a f��városi és megyei kormányhivatalnak.
(2) A leköszön�� és az új elnököt (átvev��t) együttm��ködési kötelezettség terheli a szabályszer��
átadás- és átvétel, az ingó és ingatlan vagyon, a pénzeszközök és iratanyag átadásának és
átvételének – az államháztartás m��ködési rendjére, a helyi önkormányzati iratkezelésre, valamint a
polgármesteri munkakör átadására vonatkozó jogszabályok szerinti – lebonyolításáért.
(3) Elnök és elnökhelyettes egyidej�� hiányában a képvisel��-testület, közgy��lés tagjai
egyetemlegesen felel��sek a (1)-(2) bekezdésben foglaltak teljesítéséért.
142. § A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt
tisztségvisel�� vagy volt képvisel�� személyes felel��ssége nem állapítható meg – a volt elnököt,
elnökhelyettest (elnökhelyetteseket) és a volt képvisel��-testületi, közgy��lési tagokat egyetemleges
felel��sség terheli, kivéve, ha egyértelm��en igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményez��
döntés ellen szavazott.
IX. Fejezet
A nemzetiségi önkormányzatok társulásai
143. § (1) A nemzetiségi önkormányzat a feladatainak hatékonyabb ellátására szabadon társulhat
más nemzetiségi önkormányzattal, illetve helyi önkormányzattal. A társulás feltételeit
megállapodásban kell rögzíteni.
(2) Társulás az e törvényben foglaltakon kívül a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttm��ködésér��l szóló törvényben meghatározott módon is létrehozható.
(3) A társulás nem sértheti az abban részt vev��k önkormányzati jogait.
(4) A társult önkormányzatok között a társulások m��ködése során felmerül�� vitás kérdésben a
bíróság dönt. A társuló önkormányzatok megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben
bármelyik önkormányzat kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség vagy
érdekszövetségek által felkért tagokból álló egyeztet�� bizottság állásfoglalását, továbbá, hogy a
kereset benyújtása el��tt a társulásban résztvev�� bármely önkormányzat kérheti az egyeztet��
bizottság állásfoglalását.
Intézményi társulás
144. § (1) Az érdekelt nemzetiségi önkormányzatok megállapodhatnak két vagy több községet,
várost és községet ellátó egy vagy több nemzetiségi intézmény közös alapításában, fenntartásában
és fejlesztésében.
(2) A megállapodásban meg kell határozni:
a) a közös intézmény tevékenységi és ellátási körét,
b) az egyes nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának arányát,
c) az intézmény fenntartásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint ezek
gyakorlásának a módját,
d) a megállapodás felmondásának feltételeit.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37909
Társult nemzetiségi önkormányzati testület
145. § (1) Az ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó nemzetiségi önkormányzati testületek társult
nemzetiségi önkormányzati testületet alakíthatnak.
(2) A társult nemzetiségi önkormányzat m��ködésének feltételeit az érintett helyi önkormányzatok
megállapodásában meghatározott önkormányzat biztosítja. A testület m��ködési feltételeinek
biztosítására egyebekben a 80. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a m��ködési feltételek biztosításában
valamennyi érintett helyi önkormányzat részt vesz.
(3) A társult nemzetiségi önkormányzat testülete az alakuló ülésén határozatba foglalja
megalakulását, székhelyét, a hozzá tartozó nemzetiségi önkormányzatok felsorolását. A társult
nemzetiségi önkormányzati testület dönt a szervezetér��l, m��ködési rendjér��l. A társult nemzetiségi
önkormányzat testületi ülését össze kell hívni bármely részt vev�� nemzetiségi önkormányzat
elnökének kezdeményezésére.
X. Fejezet
A nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete
146. § (1) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat e törvényen alapuló feladat-ellátási
kötelezettségét elmulasztja, a f��városi és megyei kormányhivatal kezdeményezi a mulasztás bíróság
által történ�� megállapítását, egyidej��leg kezdeményezi, hogy a bíróság határid�� t��zésével kötelezze
a nemzetiségi önkormányzatot a kötelez�� feladat ellátására.
(2) A f��városi és megyei kormányhivatal – az elmaradt nemzetiségi önkormányzati döntés pótlása
(aktuspótlás) kivételével – a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének rendjével egyez��
tartalommal és módon ellátja a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét.
(3) Az országos önkormányzat és szervei törvényességi felügyeletét a Kormány által kijelölt
f��városi és megyei kormányhivatal látja el.
147. § A f��városi és megyei kormányhivatal a mérlegelési jogkörben hozott önkormányzati
döntésnek kizárólag a jogszer��ségét vizsgálhatja.
XI. Fejezet
A nemzetiségi önkormányzatok és a központi állami szervek
kapcsolata
148. § (1) Az Országgy��lés feloszlatja azt a nemzetiségi önkormányzati testületet, amelynek
m��ködése Alaptörvény-ellenes.
(2) Az Országgy��lés kizárólagos hatáskörébe tartozik a központi költségvetésr��l szóló törvényben a
nemzetiségpolitikáért felel��s miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében
megállapított,
a) az országos nemzetiségi önkormányzatok m��ködési támogatását,
b) a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok m��ködési támogatását,
c) az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lév�� intézmények és média támogatását,
és
37910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
d) a nemzetiségpolitikai tevékenység támogatását
szolgáló el��irányzatok évközi módosítása.
(3) Ha az 1. mellékletben felsoroltakon kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról,
hogy megfelel a feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozó választópolgár
kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását. A vonatkozó
aláírásgy��jt�� íveket az Országos Választási Bizottság elnökének kell benyújtani. Az eljárás során az
országos népszavazás kezdeményezésére vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a (4)-
(5) bekezdésben foglalt eltéréssel.
(4) A kezdeményezés szervez��je az a választópolgár lehet, aki a nemzetiségi önkormányzati
választáson választható.
(5) Az Országos Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról.
(6) Az Országgy��lés elutasító döntésének meghozatalától számított egy éven belül ismételt kérelem
nem terjeszthet�� el��.
149. § A köztársasági elnök – ha az Országgy��lés a nemzetiségi önkormányzati testületet
feloszlatta – megbízza a f��városi és megyei kormányhivatal vezet��jét, hogy az új képvisel��-testület,
közgy��lés megválasztásáig terjed�� id��re gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyeket
jogszabály, valamint a szervezeti és m��ködési szabályzat az elnök által ellátandó feladatként állapít
meg, halaszthatatlan esetben döntsön olyan ügyekben, amelyek a képvisel��-testület, közgy��lés
átruházható hatáskörei.
150. § A Kormány:
a) kétévente áttekinti a Magyarországon él�� nemzetiségek helyzetét, és arról az Országgy��lésnek
beszámol,
b) az e feladattal érintett miniszterek és országos hatáskör�� szervek bevonásával, a f��városi és
megyei kormányhivatal közrem��ködésével a nemzetiségpolitikáért felel��s miniszter útján segíti a
nemzetiségek jogainak és sajátos érdekeinek érvényesülését, szervezi ezek feltételeinek biztosítását,
c) a f��városi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok
törvényességi felügyeletét,
d) javaslatot terjeszt az Országgy��léshez az Alaptörvény-ellenesen m��köd�� nemzetiségi
önkormányzati testület feloszlatása érdekében,
e) dönt az államigazgatási szerv és a nemzetiségi önkormányzat között keletkezett – jogilag
szabályozott más eljárás keretébe nem tartozó – vitában.
151. § A nemzetiségpolitikáért felel��s miniszter:
a) a f��városi és megyei kormányhivatal javaslatára kezdeményezi a Kormánynál, hogy – az
Alkotmánybíróság véleményének kikérését követ��en – az alaptörvény-ellenesen m��köd��
nemzetiségi önkormányzati testület feloszlatására vonatkozó el��terjesztést nyújtson be az
Országgy��léshez,
b) el��készíti a nemzetiségek jogairól szóló jogszabályok tervezetét,
c) közrem��ködik a nemzetiségek jogait, a nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatáskörét érint��
jogszabályok, egyedi állami döntések tervezeteinek el��készítésében,
d) a központi költségvetésr��l szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi
önkormányzatok és más nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt, nyújthat,
e) rendeletében meghatározott feltételekkel és módon a nemzetiségi köznevelésben, közoktatásban
részt vev�� tanulók számára ösztöndíjat alapíthat.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37911
152. § A feladat- és hatáskör szerint illetékes miniszter:
a) ellen��rzi a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények m��ködésének szakmai
követelményeire, az intézmények dolgozóinak képesítési el��írásaira vonatkozó jogszabályi
el��írások érvényesülését, az ellen��rzés eredményér��l tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot,
javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére, kezdeményezheti, hogy a nemzetiségi
önkormányzati testület tárgyalja meg az ellen��rzés tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja a
f��városi és megyei kormányhivatalt és a nemzetiségpolitikáért felel��s minisztert,
b) a központi költségvetésr��l szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi
önkormányzatok és nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt, nyújthat,
c) a központi költségvetésr��l szóló törvényben a helyi önkormányzatok által felhasználható
központosított el��irányzatokból a nemzetiségi önkormányzatok részére – a helyi
önkormányzatokéval megegyez�� feltételekkel és rendben – a nemzetiségpolitikáért felel��s miniszter
koordinálásával támogatást nyújt, nyújthat.
153. § (1) Ahol e törvény eltér��en nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az
átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra, és a helyi
önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó
rendelkezések kivételével.
(2) Ahol e törvény eltér��en nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi
települési önkormányzatok tisztségvisel��inek jogállására, tiszteletdíjára, juttatásaira és a költségátalányára
a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak.
(3) A nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testületének hatáskörébe tartozó választás, kinevezés,
vezet��i megbízás joga – a nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettesei választásának
kivételével – magában foglalja a felmentés, vezet��i megbízás visszavonásának jogát, továbbá az
egyéb megbízási, jelölési vagy delegálási jog magában foglalja a megbízás, jelölés, delegálás
visszavonásának jogát.
(4) Az egyéb munkáltatói jogon – a kinevezés, megbízás, felmentés, megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása
kivételével – minden más munkáltatói jogot kell érteni; országos nemzetiségi önkormányzat esetén
a munkáltatói jog magában foglalja a hivatal munkavállalói feletti munkáltatói jogot is, melyet a
hivatal vezet��je gyakorol.
154. § Az e törvény alapján indított perben, ahol e törvény eltér��en nem rendelkezik, a Pp. XX.
fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
155. § Az e törvény 100. §-ában meghatározottak szerinti eskü (fogadalom) szövege:
„Én …...................................... (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
…................................... (nemzetiség megjelölése) nemzetiségi közösség tagja, esküszöm,
(fogadom), hogy képvisel��i tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez h�� leszek, az
Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot meg��rzöm, munkámat
választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a
…................................... nemzetiség (nemzetiség megjelölése) érdekeit képviselem, ennek során
anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk meg��rzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.
(Az esküt tev�� meggy��z��dése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
37912 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
„ XII. FEJEZET
Záró rendelkezések
Felhatalmazó rendelkezés
156. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:
a) a nemzetiségi önkormányzatoknak, intézményeiknek és egyéb nemzetiségi szervezeteknek a
központi költségvetésb��l nyújtott támogatások feltételrendszerét és elszámolásnak rendjét;
b) a 128.§ szerinti feladatfinanszírozás részletes szabályait;
c) a nemzetiségek vonatkozásában ellátandó helyi közszolgálat képesítési el��írásait.
(2) Felhatalmazást kap a nemzetiségpolitikáért felel��s miniszter, hogy rendeletben szabályozza a
nemzetiségi köznevelésben, közoktatásban részt vev�� tanulók számára nyújtható ösztöndíj
mértékét, az ösztöndíjban részesíthet�� személyek körét, az ösztöndíj nyújtásának módját és
feltételeit, továbbá a jogosulatlanul kifizetett ösztöndíj visszafizetésének szabályait.
(3) Felhatalmazást kap a feladat- és hatáskör szerint illetékes miniszter, hogy rendeletben
szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények m��ködésének szakmai
követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési el��írásait.
Hatályba léptet�� rendelkezés
157. § (1) E törvény a (2)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel a kihirdetését követ�� napon
lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) - (3) bekezdése, a 2. § 1-3. pontja, a 2. § 5-12. pontja, a 2. § 15. pontja, a 3. §, a 4. §,
az 5. § (1)-(4) bekezdése, a 6. § (5) bekezdése, a 7-9. §, a 10. § (1)-(3) bekezdése, a 11. §, a 12. §
(1) bekezdés a) pontja, a 12. § (1) bekezdés c) és d) pontja, a 12. § (2) bekezdése, a 13-18. §, a 19. §
a) pontja, a 20. §, a 21. §, a 22. § (1) bekezdése, a 27. §, a 30-49. §, az 50-72. §, a 73-76. §, a 77. §
(1) és (2) bekezdése, a 78-80. §, a 81. § (1) bekezdése, a 82-87. §, a 88. § (1) bekezdés els��
mondata, a 88. § (2) bekezdése, a 89. §, a 90. §, a 91. § (1) bekezdése, a 91. § (2) bekezdés a) és c)-
e) pontja, a 91. § (3)-(6) bekezdése, a 92-99. §, a 101. § (1) bekezdés a)-d) pontja, a 101. § (2)
bekezdése, a 102. § (1) bekezdés a)-c) és e)-i) pontja, a 102. § (2)-(6) bekezdése, a 109. § (1) és (2)
bekezdése, a 112-117. §, a 118. § (1) bekezdése, a 119. § (1)-(3) bekezdése, a 120-122. §, a 123. §
(4) bekezdés b)-e) pontja, a 123. § (5) bekezdése, a 124. §, a 125. §, a 126. § (1) bekezdése, a 126. §
(2) bekezdés b) és c) pontja, a 126. § (3) bekezdése, a 127. §, a 129. §, a 131-137. §, a 138. § (1)
bekezdése, a 138. § (3) bekezdése, a 139-150. §, a 151. § a)-d) pontja, a 152-154. §, a 156. § (1)
bekezdés a) és c) pontja, a 156. § (2) és (3) bekezdése, a 158-173. §, a 174-181. §, a 183-218. §, a
219. § (1) bekezdés a)-d) és f)-l) pontja, a 219. § (2) és (3) bekezdése, a 220-230. §, a 233. §, a 235-
240. § valamint az 1. és 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 219. § (1) bekezdés e) pontja és a 234. § 2012. március 31-én lép hatályba.
(4) A 2. § 4. és 13. pontja, a 12. § (1) bekezdés b) pontja, a 19. § b) és c) pontja, a 22. § (2) és (3)
bekezdése, a 23-26. §, 28. §, a 29. §, a 81. § (2) bekezdése, a 118. § (2) bekezdése, a 151. § e)
pontja, a 156. § (3) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37913
(5) A 10. § (4)-(9) bekezdése, a 105. § (4) és (5) bekezdése, a 126. § (2) bekezdés a) pontja, a 128.
§, a 130. §, a 156. § (1) bekezdés b) pontja és a 182. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 22. § (4) és (5) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(7) Az 1. § (1) bekezdése, a 2. § 14. pontja, az 5. § (3) bekezdésében az „és a nemzetiségi
szószóló” szövegrész, az 5. § (5) bekezdése, a 6. § (1)-(4) bekezdése, a 77. § (3) bekezdése, a 88. §
(1) bekezdés második mondata, a 91. § (2) bekezdés b) pontja, a 100. §, a 101. § (1) bekezdés e)
pontja, a 101. § (3) bekezdése, a 102. § (1) bekezdés d) pontja, a 103. §, a 104. §, a 105. § (1)-(3)
bekezdése, a 106-108. §, a 109. § (3)-(9) bekezdése, a 110. §, a 111. §, a 117. § (1) bekezdésében a
„legfeljebb négy elnökhelyettest választ, továbbá” szövegrész, a 119. § (4) bekezdése, a 123. §
(1)-(3) bekezdése, a 123. § (4) bekezdés a) pontja, a 138. § (2) bekezdése, a 155. § a 2014. évi
általános nemzetiségi önkormányzati választások kit��zésének napján lép hatályba.
Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó
követelményeknek való megfelelés
158. § E törvény 1-157. §-a, 159-180. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján, 181-
183. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján, 193. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6)
bekezdése alapján sarkalatosnak min��sül.
Átmeneti rendelkezések
159. § (1) Az e törvény hatálybalépése el��tt létrejött kisebbségi önkormányzat elnevezése
nemzetiségi önkormányzat.
(2) E törvénynek a f��városi és megyei kormányhivatalok ideiglenes kezel��i jogáról szóló
rendelkezései végrehajtásának feltételeit 2013. január 1-jéig kell biztosítani. A 2013. január 1-jét
megel��z��en megsz��n�� települési és területi nemzetiségi önkormányzat vagyona a 2012. január 1-
jéig hatályos szabályozás szerint a helyi önkormányzat ideiglenes kezelésébe kerül, a helyi
önkormányzat 2013. március 1-ig a kezelésében lév�� vagyont a f��városi és megyei
kormányhivatalnak átadja, e törvény rendelkezései szerint.
(3) A nemzetiségi önkormányzatok m��ködési feltételeinek biztosításáról és a költségvetési
tervezésr��l szóló, e törvény hatálybalépését megel��z��en megkötött megállapodások hatályát e
törvény nem érinti, azonban 2012. június 1-ig az e törvény szerinti feltételeknek megfelel��
megállapodásokat meg kell kötni azzal, hogy az érintett helyi önkormányzat és nemzetiségi
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezése során az új
megállapodás szerint köteles eljárni, továbbá a helyi önkormányzat 2013. január 1-jét��l e törvény
szerint köteles biztosítani a helyi nemzetiségi önkormányzat m��ködési feltételeit. 2012. december
31-ig a helyi nemzetiségi önkormányzatot a központi költségvetésb��l megillet�� általános m��ködési
támogatást a 2011. december 30-án hatályos szabályok szerint kell folyósítani.
(4) Az e törvény hatálybalépésekor az országos önkormányzati hivatalokkal munkaviszonyban
vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkavállalók – ideértve a hivatalvezet��t
37914 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
is –jogviszonyát, továbbá az e törvény hatálybalépését követ��en létesül�� munkaviszonyt és egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonyt a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választásokat
követ��en felül kell vizsgálni és e törvény rendelkezései szerint át kell alakítani.
(5) A közszolgálati médiaszolgáltató által sugárzott nemzetiségi közszolgálati m��sorszámok
id��kerete nem lehet kevesebb, mint e törvény hatálybalépésekor.
(6) A nemzetiségi önkormányzat 2013. január 1-jét��l a 133. § szerinti számláját választása szerint a
Kincstárnál vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetteti.
(7) A 133. § szerinti rendelkezések 2012. évben azzal az eltéréssel alkalmazandóak, hogy a
központi költségvetésr��l szóló törvény Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó
személyi jövedelemadója fejezetéb��l a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillet�� támogatást a
2011. december 30-án hatályos szabályok szerint kell folyósítani. A helyi önkormányzat a
költségvetési támogatás helyi nemzetiségi önkormányzatot megillet��, a nettósítás során csökkentett
összegét a fizetési számláján történ�� jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja a helyi
nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
160. § (1) Az állam a magyarországi nemzetiségek anyanyelvét közösség-összetartó tényez��ként
ismeri el. Az állam tekintet nélkül arra, hogy a nevelési, oktatási intézménynek ki a fenntartója,
támogatja a nemzetiségek által használt nyelv alkalmazását a nemzetiségi nevelésben, oktatásban.
(2) A nemzetiséghez tartozó gyermek a szül��je vagy gyámja (a továbbiakban együtt: szül��)
döntését��l függ��en anyanyelv��, illetve anyanyelvi (anyanyelven és magyar nyelven folyó) vagy
magyar nyelv�� nevelésben, oktatásban vehet részt.
(3) A nemzetiség anyanyelv�� vagy anyanyelvi oktatása a helyi lehet��ségek és igények szerint
nemzetiségi óvodában, iskolában, iskolai osztályban vagy csoportban történhet.
(4) A feladatellátásra köteles helyi önkormányzatnak, állami szervnek meg kell szerveznie a
nemzetiségi óvodai nevelést, továbbá a nemzetiségi iskolai nevelést és oktatást, ha ezt ugyanahhoz
a nemzetiséghez tartozó 8 tanuló szül��je kérte, és az óvodai csoport, iskolai osztály a közoktatási
törvény rendelkezései alapján megszervezhet��. Ha a tanulólétszám nem teszi lehet��vé a nemzetiségi
oktatás egy településen belüli megszervezését, az érintett országos önkormányzat
kezdeményezésére a megyei (f��városi) önkormányzat megteremti a kiegészít�� kisebbségi oktatás
feltételeit.
(5) Nemzetiségi közoktatási intézmény az a közoktatási intézmény, amelynek alapító okirata
tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a közoktatási intézmény
ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetében a tanulók legalább huszonöt
százaléka részt vett a nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésbenoktatásban.
Többcélú intézményben, illetve ha a közoktatási intézménynek tagintézménye van, a
nemzetiségi feladatok ellátásában való részvételt intézményegységenként, illetve
tagintézményenként kell vizsgálni. Ha az intézményegység, illetve a tagintézmény megfelel a
nemzetiségi intézményekre e bekezdésben meghatározott feltételeknek, a nemzetiségi feladatok
ellátásában részt vev�� intézményegység, illetve tagintézmény tekintetében a nemzetiségi
önkormányzatot megilletik mindazok a jogok, amelyeket e törvény rendelkezései alapján a
nemzetiségi feladatok ellátásában közrem��köd�� közoktatási intézmény tekintetében gyakorolhat.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37915
161. § A 163. § szerinti nemzetiségi anyanyelv�� vagy anyanyelvi oktatás többletköltségét -
törvényben meghatározott módon - az állam viseli.
162. § (1) A közoktatás és a fels��oktatás törvényi szabályozása, az oktató-nevel�� tevékenység
szerkezetének és tartalmának meghatározása, valamint e tevékenység ellen��rzése során e törvénnyel
összhangban érvényesíteni kell a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelel�� oktatási és
m��vel��dési érdekeket.
(2) A roma nemzetiségi oktatás folyhat kizárólag magyar nyelven, de a szül��k igényei alapján az
oktatási intézmény biztosítja a roma nyelv (romani, illetve beás) oktatását is.
(3) A nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban biztosítani kell a népismeret
körébe tartozó ismeretanyag elsajátítását, így különösen a nemzetiség és az anyaország
történelmének, a kulturális értékeknek és hagyományoknak a megismerését.
163. § (1) A nemzetiségi oktatásra irányuló igények felmérésében és az oktatás megszervezésében
az állami, helyi és a nemzetiségi önkormányzatok együttm��ködnek.
(2) A nemzetiségek anyanyelv�� és anyanyelvi oktatásához az anyanyelv�� pedagógusok képzésének,
továbbképzésének biztosítása állami feladat.
(3) Az állam nemzetközi egyezmények révén is gondoskodik arról, hogy a nemzetiséghez tartozók a
nemzetiségek nyelvén oktató, kultúrájukat ápoló külföldi intézményekben vegyenek részt teljes,
rész-, illetve tovább- és tudományos képzésben.
(4) A (2) bekezdésben foglaltak teljesítése céljából az állam támogatja a nemzetiségek anya-, illetve
nyelvországából érkez�� oktatók magyarországi vendégtanári alkalmazását.
(5) A nemzetiséghez tartozó által az anyaországban szerzett egyetemi vagy f��iskolai oklevél,
továbbá az iskolai végzettséget vagy szakképzettséget tanúsító bizonyítvány nemzetközi
szerz��désben, illetve jogszabályban meghatározottak szerint a Magyarországon szerzett megfelel��
oklevéllel, bizonyítvánnyal egyenérték��.
164. § (1) A nemzetiségi önkormányzat - a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint
- részt vehet a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával,
kollégiumi nevelésével és oktatásával összefügg�� kötelez�� állami, önkormányzati feladatok
végrehajtásában.
(2) A nemzetiségi önkormányzat - a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint -
közoktatási intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve átveheti a más által létesített közoktatási
intézmény fenntartói jogát. Az intézmény fenntartói jogának átadása nem járhat átszervezéssel. Az
átadás tervezett id��pontját megel��z�� és az átadás id��pontját követ�� két éven belüli átszervezést - az
ellenkez�� bizonyításig - a fenntartói jog átadásával összefügg�� átszervezésnek kell tekinteni. E
rendelkezés alkalmazásában átszervezés az intézmény összevonása, illetve egy intézmény több
intézményre tagolása.
37916 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
(3) Nemzetiségi önkormányzat az állami, helyi önkormányzati fenntartótól a közoktatási intézmény
fenntartói jogát - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a közoktatásról szóló törvényben
meghatározottak szerint veheti át.
(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat megkeresésére az intézményt fenntartó állami szerv,
helyi önkormányzat köteles átadni az országos nemzetiségi önkormányzatnak annak a térségi,
illetve országos feladatot ellátó iskolának vagy kollégiumnak a fenntartói jogát, amelyik alapító
okirata alapján nemzetiségi feladatot lát el, ha minden tanuló részt vesz a nemzetségi oktatásban. E
rendelkezést kell alkalmazni a körzeti feladatot ellátó iskola és kollégium esetében is, ha a
nemzetiséghez tartozók országon belüli elhelyezkedése miatt nem láthat el az iskola, kollégium
országos vagy térségi feladatot. A megkereséshez csatolni kell az érintett iskola, kollégium
iskolaszékének, kollégiumi székének, ennek hiányában szül��i szervezetének (közösségének) és az
iskolai, illetve kollégiumi diákönkormányzatának a véleményét.
(5) A közoktatási intézmény átadását-átvételét megállapodásba kell foglalni. Az intézmény átadásátvételénél
a közoktatásról szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
fenntartó állami szerv, helyi önkormányzat a fenntartói jog átadásával kapcsolatos döntéséhez
beszerzi az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, ennek hiányában a szül��i szervezet (közösség)
és az iskolai, illetve kollégiumi diákönkormányzat egyetértését, ha az átadás nem a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint történik.
(6) Ha a nevelési-oktatási intézmény átadása
a) a (4) bekezdés alapján történik, az oktatásért felel��s miniszter,
b) nem a (4) bekezdés alapján történik, az átadó állami szerv, helyi önkormányzat köteles az átvev��
nemzetiségi önkormányzattal - a közoktatási törvényben foglaltak szerint - közoktatási
megállapodást kötni.
(7) A fenntartói jog átadásával együtt a közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó
és ingatlan vagyont az átvev�� használatába kell adni. Az átadás ingyenes. A használat átadásának
id��pontja nevelési-oktatási intézmény esetén a bejelentés évét követ�� július elseje, más közoktatási
intézmény esetén a bejelentést követ�� év január elseje. A használatba adás ideje nem lehet tíz évnél
rövidebb.
(8) Ha a fenntartói jog átadása nem a (4) bekezdés alapján történik, a fenntartói jog nemzetiségi
önkormányzat részére történ�� átadása nem érinti az átadó feladatellátási kötelezettségét. A
fenntartói jog átadásának ideje alatt a fenntartói, irányítási joga szünetel, és a fenntartói irányításnak
a közoktatásról szóló törvény 102-104. §-aiban és 106. §-ában meghatározott feladatait az átvev��
nemzetiségi önkormányzat gyakorolja. A fenntartói jog szünetelése alatt az átadó az átadott
feladatok ellátásáról tájékoztatást kérhet a nemzetiségi önkormányzattól, és javaslatot tehet azoknak
a feladatoknak az ellátására, amelyeket szükségesnek tart.
(9) Ha a nemzetiségi önkormányzat megsz��nik anélkül, hogy megalakulna a másik nemzetiségi
önkormányzat, a fenntartói jog gyakorlását, ha annak átadása
a) a (4) bekezdés alapján történt, az oktatásért felel��s miniszter,
b) nem a (4) bekezdés alapján történt, a fenntartói jogot átadó köteles gyakorolni, addig az
id��pontig, ameddig a nemzetiségi önkormányzat megalakul.
(10) A közoktatási intézményt átvev�� nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzatokkal
azonos jogcímen és feltételekkel igényelheti a mindenkori költségvetésr��l szóló törvényben
meghatározott hozzájárulásokat és támogatásokat - a (6) bekezdés szerint megkötött közoktatási
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37917
megállapodás alapján -, igényelhet továbbá a nemzetiségi feladatok megszervezéséhez nyújtott
kiegészít�� támogatást (a továbbiakban: nemzetiségi fenntartói kiegészít�� támogatás), valamint - a
pályázatban meghatározott feltételek szerint - részt vehet minden olyan pályázaton, amelyet a helyi
önkormányzatok részére írtak ki.
(11) Ha az átadás a (4) bekezdés alapján történik, a kiegészít�� nemzetiségi támogatásról a központi
költségvetés terhére kell gondoskodni. Ha az átadás nem a (4) bekezdés alapján történik, a
nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetés terhére kell kifizetni a i nemzetiségi
fenntartói kiegészít�� támogatást, és annak összegével az intézményt átadó helyi önkormányzattal
szemben - a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - el kell számolni. A (4)
bekezdés alapján átadott nevelési-oktatási intézmény m��ködéséhez - a központi költségvetésben e
célra biztosított összeg terhére kiírt pályázat útján, a pályázatban meghatározottak szerint - az állam
kiegészít�� támogatást biztosít. A nemzetiségi önkormányzat a közoktatási feladatok ellátásához
igénybe vett költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat, valamint a nemzetiségi fenntartói
kiegészít��, m��ködési támogatást kizárólag az adott intézményhez kapcsolódó célnak megfelel��en
használhatja fel. A közoktatási célú költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat, valamint a
nemzetiségi fenntartói kiegészít�� támogatást a többi bevételét��l elkülönítetten kell nyilvántartani, s
felhasználásáról el kell számolni.
(12) A (10) bekezdés szerinti nemzetiségi fenntartói kiegészít�� támogatás meghatározása minden
évben a költségvetési tervezéskor ismert adatok alapján történik, az éves költségvetésr��l szóló
törvényben, a közoktatási szolgáltatások igénybevételének figyelembevételével. A nemzetiségi
fenntartói kiegészít�� támogatás összegének számításához az önkormányzatok adott ágazati
m��ködési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az intézményi saját
bevételekkel, továbbá a közoktatásra központosított el��irányzatból adott olyan külön támogatással,
amelyhez pályázat útján az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati fenntartók, illetve
intézményei egyaránt hozzájuthatnak. Az így megállapított összegb��l határozandó meg a normatív
támogatás aránya és a nemzetiségi fenntartói kiegészít�� támogatás számított összege.
(13) Ha az országos nemzetiségi önkormányzat új iskolát alapít, az e § (6) bekezdésének a)
pontjában, (10) bekezdésében és az a) ponthoz kapcsolódóan a (11) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni, feltéve, hogy az iskola a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 27.
pontja alapján országos intézménynek min��sül. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat alapít új
iskolát, e § (6) bekezdésének b) pontjában, (10) bekezdésében és a b) ponthoz kapcsolódóan a (11)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, feltéve hogy az adott településen nincs olyan iskola,
amelyik ellátná az adott nemzetiségi oktatási feladatokat.
(14) Az oktatásért felel��s miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell
megtervezni azt az összeget, amellyel a nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartók - pályázat
útján - támogatást kaphatnak az általuk fenntartott közoktatási intézmény m��ködtetéséhez.
(15) Az állami, helyi önkormányzati fenntartó és a nemzetiségi önkormányzat a közoktatási
intézmény közös fenntartására megállapodást köthet. A közös fenntartású közoktatási intézmény
tekintetében a (10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(16) A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményben történ��
foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
37918 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
(17) Különösen indokolt esetben az országos nemzetiségi önkormányzat megkeresésére a
települési önkormányzati intézményfenntartó — az oktatásért felel��s miniszter hozzájárulása
mellett — köteles átadni az országos nemzetiségi önkormányzat részére annak a nemzetiségi
feladatokat ellátó közoktatási intézménynek a fenntartói jogát, amelynek m��ködési feltételeit a
helyi önkormányzat a költségvetési helyzete miatt nem képes tovább biztosítani. Az oktatásért
felel��s miniszter a közoktatási intézmény fenntartói jogának azonnali átadásához akkor is
hozzájárulhat, ha arra tanév közben kerül sor, amennyiben az érintett nevelési-oktatási intézmény
az adott nemzetiséggel kapcsolatos közoktatási feladatok szempontjából kiemelked�� jelent��séggel
bír és az átadás az intézkedés tervezett végrehajtásának éve július elsejéig nem halasztható. Az
átadásra egyebekben az (4)-(11) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.
165. § (1) A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak
akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után -
betöltetlen fér��hellyel rendelkezik. A felvétel (beiratkozás) el��zetesen nyilvánosságra hozott
szabályok alapján történhet.
(2) A magyar nyelv oktatását - az elsajátításához szükséges óraszámban és színvonalon - a
nemzetiségi közoktatás keretében is biztosítani kell.
(3) Az olyan településeken, ahol a magyar anyanyelv�� lakosság - vagy más nemzetiség - van
számszer�� kisebbségben, a magyar anyanyelv��, illetve más anyanyelv�� gyermekek anyanyelv��
vagy anyanyelvi nevelését és oktatását törvényben meghatározottak szerint az állam biztosítani
köteles.
(4) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van részt venni anyanyelv�� oktatásban és
m��vel��désben.
(5) A nemzetiségi közösségeknek joguk van nemzetiségi óvodai nevelés, alap- és középfokú iskolai
nevelés és oktatás, továbbá fels��fokú képzés, illetve az országos önkormányzat útján a kiegészít��
nemzetiségi oktatás feltételeinek megteremtését kezdeményezni és kialakításában közrem��ködni.
(6) A nemzetiségi intézmények vezet��inek kinevezésére (felmentésére, vezet��i megbízás
visszavonására) - ha nem a települési önkormányzat gyakorolja a kinevezési jogot -, illet��leg a
nemzetiséghez tartozók képzésére is kiterjed�� helyi önkormányzati döntés meghozatalára csak az
érintett települési nemzetiségi önkormányzat egyetértésével kerülhet sor. Települési nemzetiségi
önkormányzat hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek véleményét ki kell kérni.
(7) Az egyetértési, illet��leg a véleményezési jog jogosultja a (6) bekezdésben meghatározott jogát
az ez irányú kezdeményezés kézhezvételét��l számított 30 napon belül gyakorolhatja. E határid��
elmulasztása jogveszt��.
(8) A (6) bekezdésében meghatározott egyetértési, véleményezési jog jogosultjának nyilatkozatáról,
illet��leg a nyilatkozat elmulasztásáról a döntéshozót az el��terjeszt��nek a döntést megel��z��en
tájékoztatnia kell.
(9) Ha a helyi önkormányzat a (6) bekezdésében el��írt egyetértés vagy vélemény hiányában dönt,
az érintett települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a f��városi, megyei
kormányhivatal a döntést soron kívül megvizsgálja, és indokolt esetben jogorvoslatért a bírósághoz
fordulhat. A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezése a megtámadott döntés
végrehajtására halasztó hatályú.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37919
(10) Ha a f��városi és megyei kormányhivatal nem ért egyet a nemzetiségi önkormányzat
kezdeményezésével és ezért nem fordul a bírósághoz, azt közvetlenül a nemzetiségi önkormányzat
is megteheti. A nemzetiségi önkormányzat ilyen irányú kezdeményezése a végrehajtás
szempontjából nem halasztó hatályú, azonban a nemzetiségi önkormányzat a végrehajtás
felfüggesztését kérheti a bíróságtól.
(11) A nemzetiség történelmi hagyományokkal rendelkez�� településeinek és építészeti emlékeinek
meg��rzésével és ápolásával kapcsolatos jogszabály (ide nem értve a helyi önkormányzat rendeletét)
és a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletek megalkotásakor - a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását érint�� kérdésekben - az
országos önkormányzatok véleményének kikérése szükséges.
(12) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van részt venni – a közoktatási törvényben
meghatározott módon – kiegészít�� oktatásban és m��vel��désben.
166. § A nemzetiségpolitikáért felel��s miniszter rendeletében meghatározott feltételekkel és módon
a nemzetiségi közoktatásban részt vev�� tanulók számára ösztöndíjat alapíthat.
167. § Amennyiben a soron következ�� általános nemzetiségi választás eredményeképpen nem
alakul meg új települési önkormányzat, a megsz��nt települési nemzetiségi önkormányzat vagyona a
települési önkormányzat tulajdonába kerül azzal, hogy azt nemzetiségi célra kell felhasználni.
168. § (1) Az állam a nemzetiség közügyek ellátásához a költségvetési törvényben
a) támogatást nyújt, amelynek általános és feladatalapú feltételeit kormányrendelet határozza meg,
b) kiegészít�� normatív támogatást nyújt a nemzetiségi óvodai neveléshez, illet��leg a nemzetiségi
oktatáshoz és neveléshez,
c) a nemzetiségek oktatási és kulturális önigazgatása körében a központi költségvetésben
meghatározott támogatásokat ad,
d) támogatást nyújt a nemzetiségek önazonosságának meg��rzéséhez, hagyományai gondozásához,
átörökítéséhez, az anyanyelv ápolásához, fejlesztéséhez, szellemi és tárgyi emlékeik
fennmaradásához.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásra a nemzetiségi önkormányzat testületi
határozatban meghatározott nemzetiségi közügy ellátása esetén jogosult.
169. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testülete bizottságot (bizottságokat) hozhat létre. A
bizottság tagjainak legalább fele a nemzetiségi önkormányzat képvisel��je. A bizottság
m��ködésének részletes szabályait a szervezeti és m��ködési szabályzata tartalmazza.
(2) A bizottság a feladatkörében el��készíti a testület döntését. A nemzetiségi önkormányzat
testülete által ráruházott hatáskörben döntési joga lehet, e körben hozott döntéseit a települési
önkormányzat testülete felülvizsgálhatja.
(3) A bizottságot a nemzetiségi önkormányzat elnökének vagy a bizottsági tagok egyharmadának
indítványára össze kell hívni.
(4) A bizottság m��ködésére, határozatképességére, döntéshozatalára a nemzetiségi önkormányzati
testület m��ködésének, döntéshozatalának szabályait kell megfelel��en alkalmazni.
37920 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
(5) A bizottság elnökét és tagjai közül 1 f��t a nemzetiségi önkormányzati képvisel��k közül kell
választani. A nemzetiségi önkormányzat elnöke és elnökhelyettese nem lehet a bizottság elnöke, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke nem lehet a bizottság tagja sem. A bizottság tagjainak száma
legfeljebb három f��.
(6) A nemzetiségi önkormányzat elnöke felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a
nemzetiségi önkormányzat testületének határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat
érdekeit. A felfüggesztett döntésr��l a nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következ�� ülésén
határoz.
(7) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen
érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság
dönt. A döntéshozatalnál a határozatképesség szempontjából az érintett jelenlév��nek számít.
170. § (1) E törvény hatálya a Magyarországon lakóhellyel rendelkez��, valamely nemzetiséghez
tartozó magyar állampolgárságú személyekre és e személyek közösségeire terjed ki.
(2) A nemzetiségi önkormányzati képvisel�� az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követ��
ülésen anyanyelvén, magyarul, illet��leg mindkét nyelven is leteheti a (3) bekezdés szerinti esküt.
Az eskü letételéig a települési kisebbségi önkormányzati képvisel�� a jogait nem gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdésében meghatározottak szerinti eskü szövege:
„Én ......................................... (név) mint a nemzetiségekr��l szóló törvény
szerinti..................................... (nemzetiség megjelölése) nemzetiségi közösség tagja, esküszöm,
hogy képvisel��i tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez h�� leszek, az Alaptörvényt és
a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot meg��rzöm, munkám során választóim
akaratához híven, lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a ......................................
nemzetiség (nemzetiség megjelölése) anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának a meg��rzésén
és fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tev�� meggy��z��dése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”
171. § (1) Az országos önkormányzat képvisel��je a megbízólevelének átvételét��l számított 30
napon belül, majd ezt követ��en minden év január 31-ig az e törvény melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képvisel�� saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban él�� házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény
melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az országos
önkormányzat képvisel��je nem gyakorolhatja képvisel��i jogait, és az e törvény szerinti
juttatásokban nem részesülhet.
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és m��ködési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja
nyilván és ellen��rzi. A képvisel�� vagyonnyilatkozata - az ellen��rzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével - nyilvános. A képvisel�� hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba
csak az ellen��rz�� bizottság tagjai tekinthetnek be az ellen��rzés céljából.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozatot ellen��rz�� bizottságnál bárki
kezdeményezheti. Az eljárás eredményér��l az ellen��rz�� bizottság a soron következ�� ülésén
tájékoztatja az országos önkormányzatot.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37921
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozatot ellen��rz�� bizottság
felhívására a képvisel�� köteles a saját, illetve hozzátartozója vagyonnyilatkozatával feltüntetett
adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat
csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követ�� 8 napon belül törölni kell.
(6) Az országos önkormányzat hatásköréb��l nem ruházható át a vagyonnyilatkozati eljárással
kapcsolatos döntés.
(7) Az országos önkormányzat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást zárt ülés keretében
tárgyalja meg.
172. § (1) Az elnök megbízatása megsz��nik:
a) a képvisel��i megbízatás megsz��nésével,
b) az elnöki tisztségnek a bíróság által történ�� - a (3) bekezdés szerinti - megszüntetésével.
(2) Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethet�� meg.
(3) Az elnök sorozatos törvénysért�� tevékenysége, mulasztása miatt a települési kisebbségi
önkormányzat testülete - min��sített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be az
elnök ellen a települési kisebbségi önkormányzat székhelye szerint illetékes törvényszékhez az
elnök tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidej��leg kérheti az elnöknek e tisztségb��l történ��
felfüggesztését is.
(4) A törvényszék eljárása során a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a perben viszontkeresetnek, szünetelésnek és egyezségnek
nincs helye.
(5) Az elnökhelyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell megfelel��en alkalmazni.
173. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének,
tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a települési nemzetiségi
önkormányzat költségvetése terhére - tiszteletdíjat állapíthat meg, az elnök tiszteletdíja nem lehet
magasabb, mint a köztisztvisel��i illetményalap háromszorosa, elnökhelyettes esetében nem érheti el
az elnök részére megállapított összeget.
(2) Bizottság elnöke, tagja esetében a tiszteletdíj nem lehet magasabb a kisebbségi önkormányzat
elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál.
(3) A települési nemzetiségi önkormányzati képvisel�� tiszteletdíja nem lehet magasabb a települési
nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának huszonöt százalékánál.
(4) Az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíját a települési nemzetiségi önkormányzat képvisel��-
testülete összegszer��en állapítja meg.
(5) Az elnök tiszteletdíjat, más járandóságot - a költségtérítés kivételével - nem vehet fel a
nemzetiségi önkormányzat által létrehozott közalapítványban, közhasznú társaságban végzett
tevékenységéért.
(6) A területi nemzetiségi önkormányzat testülete által megállapítható tiszteletdíj összege nem lehet
magasabb
a) elnök esetében a köztisztvisel��i illetményalap hatszorosánál,
37922 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
b) elnökhelyettes esetében nem lehet magasabb az elnök részére megállapított összegnél,
c) bizottság elnöke, tagja esetében a megyei nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának
harminc százalékánál,
d) képvisel�� esetében a területi nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának huszonöt
százalékánál.
(7) Az országos önkormányzat közgy��lése által megállapítható illetmény, illet��leg tiszteletdíj
összege nem lehet magasabb:
a) elnök esetében a köztisztvisel��i illetményalap tízszeresénél,
b) elnökhelyettes esetében a köztisztvisel��i illetményalap nyolcszorosánál,
c) a bizottság elnöke esetében a köztisztvisel��i illetményalap hatszorosánál,
d) a bizottság tagja esetében a köztisztvisel��i illetményalap háromszorosánál,
e) képvisel�� esetében a köztisztvisel��i illetményalap kétszeresénél.
Módosító rendelkezések
174. § A helyi önkormányzati képvisel��k és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény (továbbiakban: Övjt.) a következ�� 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A polgármester-választáson és a települési önkormányzat képvisel��-testülete tagjainak
választásán nemzetiségi jelöltnek min��sül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
nemzetiségi szervezet jelöltje – vagy több, azonos nemzetiséget képvisel�� nemzetiségi szervezet
által állított közös jelölt – a település nemzetiségi névjegyzékében szerepel, magyar állampolgár,
továbbá nyilatkozatot tesz arról, hogy
a) a nemzetiség képviseletét vállalja,
b) a legutóbbi két választáson nem volt más nemzetiség önkormányzatának jelöltje,
c) a legutóbbi két polgármester-választáson vagy települési önkormányzat képvisel��-testülete
tagjainak választásán nem indult más nemzetiség jelöltjeként, továbbá
d) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.”
175. § Az Övjt. a következ�� 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Nemzetiségenként külön-külön nemzetiségi kompenzációs listára kell venni valamennyi,
az egyéni választókerületben indult nemzetiségi jelöltet, azok kivételével, akiket olyan nemzetiségi
szervezet állított, amely a 10. § (1) bekezdése vagy a 11. § (1) bekezdése alapján önálló vagy közös
kompenzációs listát állított.”
176. § (1) Az Övjt. 15.§ (1) bekezdése helyébe következ�� rendelkezés lép:
„(1) A kompenzációs lista és a nemzetiségi kompenzációs lista a választókerületben összesített
töredékszavazatok arányában kap mandátumot.”
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37923
(2) Az Övjt. 15.§-a a következ�� (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nemzetiségi kompenzációs listára az azon szerepl�� jelöltekre az egyéni választókerületben
leadott azon szavazatok kerülnek töredékszavazatként, amelyekkel nem szereztek mandátumot.”
177. § Az Övjt. 15.§ (5) bekezdése helyébe következ�� rendelkezés lép:
„(5) Ha egy kompenzációs lista vagy nemzetiségi kompenzációs lista több mandátumot kap, mint a
listán szerepl�� személyek száma, a mandátum betöltetlen marad.”
178. § Az Övjt. 16.§-a a következ�� (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nemzetiség kompenzációs listáról a jelöltek az egyéni választókerületben megszerzett
szavazataik száma szerinti sorrendben szereznek mandátumot. Szavazategyenl��ség esetén sorsolás
dönt.
(5) A (3) bekezdést a nemzetiségi kompenzációs listára nem kell alkalmazni.”
179. § Az Övjt. a következ�� V/A. Fejezettel egészül ki:
„V/A. Fejezet
A kedvezményes nemzetiségi mandátum
21/A. § (1) Az általános önkormányzati választáson, valamint a képvisel��-testület egészének
megválasztása céljából kit��zött id��közi választáson az egyéni listán a nemzetiségi jelölt
kedvezményes módon szerezhet mandátumot, feltéve, hogy a választás kit��zésekor a
névjegyzékben szerepl�� választópolgárok legalább ötven százaléka az adott nemzetiség nemzetiségi
névjegyzékében is szerepelt.
(2) Ha sem a polgármester-választáson, sem az egyéni listán nem szerez mandátumot adott
nemzetiség egyetlen jelöltje sem, meg kell állapítani az egyéni listán legkevesebb szavazattal
mandátumhoz jutó jelöltre leadott érvényes szavazatok kétharmadát. Kedvezményes mandátumhoz
jut a nemzetiségnek az a jelöltje, aki az így megállapított szavazatszámnál többet ér el. Ha egy
nemzetiséghez tartozó több ilyen jelölt is van, akkor a legtöbb szavazatot elért nemzetiségi jelölt jut
kedvezményes mandátumhoz, szavazategyenl��ség esetén sorsolás dönt a kedvezményes
mandátumról.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott módon elnyert kedvezményes mandátummal b��vül a
képvisel��-testület 4.§-ban meghatározott létszáma.
(4) Ha a kedvezményes mandátumot szerz�� képvisel�� mandátuma megsz��nik, helyébe az
ugyanazon nemzetiség következ�� legtöbb szavazatot elért jelöltje lép, feltéve, hogy a (2) bekezdés
szerinti szavazatszámot �� is elérte.
(5) Ha a megüresedett mandátum 21. § (1) bekezdése alapján történ�� betöltésekor a kedvezményes
mandátumhoz jutott képvisel�� rendelkezik a következ�� legtöbb szavazatszámmal, akkor
37924 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
mandátumát a 21.§ (1) bekezdésében foglalt jogcímen megtartja, és a nemzetiség kedvezményes
mandátuma megsz��nik.
(6) Ha id��közi választáson ugyanazon nemzetiség jelöltje polgármesteri vagy egyéni listás
mandátumot szerez, a kedvezményes mandátum megsz��nik.
21/B.§ (1) Az általános önkormányzati választáson, valamint a képvisel��-testület egészének
megválasztása céljából kit��zött id��közi választáson a kompenzációs listán a nemzetiségi jelölt
kedvezményes módon szerezhet mandátumot, feltéve, hogy a választás kit��zésekor a
névjegyzékben szerepl�� választópolgárok legalább huszonöt százaléka az adott nemzetiség
nemzetiségi névjegyzékében is szerepelt.
(2) Ha sem a polgármester-választáson, sem egyéni választókerületben, sem kompenzációs listán (a
nemzetiségi kompenzációs listát is beleértve) nem szerez mandátumot adott nemzetiség egyetlen
jelölje sem,
a) meg kell állapítani az egyéni választókerületekben mandátumot szerzett képvisel��kre leadott
érvényes szavazatok száma átlagának kétharmadát,
b) a nemzetiségi kompenzációs lista, ha arra az a) pontban megállapított számnál több
töredékszavazat jut, egy kedvezményes mandátumot kap. A mandátumot a 16. § (4) bekezdése
szerinti jelölt szerzi meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott módon elnyert kedvezményes mandátummal b��vül a
képvisel��-testület 5. §-ban meghatározott létszáma.
(4) Ha a nemzetiségi kompenzációs listáról megválasztott képvisel�� helye üresedik meg, helyére az
egyéni választókerületben a következ�� legtöbb szavazatot elért jelölt lép a nemzetiségi
kompenzációs listáról.
(5) Ha az id��közi választáson ugyanazon nemzetiség jelöltje polgármesteri vagy egyéni
választókerületi mandátumot szerez, a nemzetiségi kedvezményes mandátuma megsz��nik.”
180. § Az Övjt. 24. §-a helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„24. § E törvénynek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénnyel (a továbbiakban:
Mód. tv.) megállapított rendelkezéseit a helyi önkormányzati képvisel��k és polgármesterek Mód.
tv. hatályba lépését követ��en kit��zött általános választásán kell el��ször alkalmazni.”
181. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 22. §
(2) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat képvisel��-testülete a települési nemzetiségi önkormányzat képvisel��-
testülete kezdeményezésére a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy e
feladattal megbízza valamely bizottságát. A nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságba indokolt
beválasztani a települési nemzetiségi önkormányzat képvisel��-testülete tagját.”
182. § Az Ötv.
a) 2. § (2) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37925
b) 8. § (1) és (4) bekezdéseiben a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségek” szöveg,
c) 9. § (3) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
d) 12. § (5) bekezdésében a „kisebbségi szószóló” szövegrész helyébe a „nemzetiségi szószóló”
szöveg, továbbá (7) bekezdésében a „kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”, a „nemzeti és
etnikai kisebbségek” helyébe a „nemzetiségek” szöveg,
e) 19. § (2) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
f) 22. § (2) bekezdésében a „kisebbségi jelöltként” szövegrész helyébe a „nemzetiségi jelöltként”
szöveg, a „kisebbségek ügyeivel” szövegrész helyébe a „nemzetiségek ügyeivel” szöveg,
g) 24. § (1) és (2) bekezdéseiben a „kisebbségi önkormányzat” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
h) 38. § (1) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségek jogairól” szöveg,
i) 62. § (9) bekezdésében kisebbségi önkormányzat” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg, a „kisebbségi ügyekkel” szövegrész helyébe a „nemzetiségi ügyekkel”
szöveg,
j) 63. § (1) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségek jogainak” szöveg,
k) 63/A. § (1) bekezdés o) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
l) 74. § (3) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg, a „kisebbségi ügyekkel” szövegrész helyébe a „nemzetiségi ügyekkel”
szöveg,
m) 80/A. § (5) bekezdés b) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
183. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 6. § (2) bekezdés helyébe a
következ�� rendelkezés lép:
„(2) A bírósági eljárásban - nemzetközi egyezményben meghatározott körben - mindenki jogosult
anyanyelvét, regionális vagy nemzetiségi nyelvét használni.”
(2) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. § (1) bekezdés e) pontjának ee) és ef)
alpontjában „a kisebbségi” szövegrész helyébe „a nemzetiségi” szöveg lép.
184. § Az illetékekr��l szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése 4. és 5. g) pontjában a
„nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrészek helyébe a „nemzetiségek” szöveg lép.
185. § A közjegyz��kr��l szóló 1991. évi XLI. törvény 19.§-ban a „nemzeti kisebbséghez tartozók”
szövegrész helyébe a „nemzetiséghez tartozók” szöveg lép.
37926 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
186. § A foglalkoztatás el��segítésér��l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
57/B. § (4) 1. f) pontjában az „etnikai kisebbségéhez tartozik” szövegrész helyébe a „nemzetiséghez
tartozik” szöveg lép.
187. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér��l szóló 1992. évi LXXXIX.
törvény 21/F.§ (1) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe az
„országos nemzetiségi önkormányzatok” szöveg lép.
188. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 23.§ a) pontjában a „kisebbségi önkormányzati” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzati” szöveg lép.
189. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.§ (4) bekezdésében a
„kisebbségpolitikáért” szövegrész helyébe a „nemzetiségpolitikáért” szöveg lép.
190. § (1) A köztisztvisel��k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1.§
(1) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya a helyi önkormányzat képvisel��-testületének hivatala és hatósági igazgatási
társulása, közterület-felügyelete, a körjegyz��ség (a továbbiakban: képvisel��-testület hivatala),
továbbá az országos nemzetiségi önkormányzatok hivatala köztisztvisel��inek és ügykezel��inek
közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) A Ktv. 21. § (1) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzati” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzati” szöveg lép.”
191. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
1) preambulumában a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiségek”
szöveg,
2) 3. § (2) bekezdésében a „települési, területi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi
önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési, területi nemzetiségi önkormányzat, az országos
nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
3) 5. §-ában a „nemzeti és etnikai kisebbségek ” szövegrész helyébe a „nemzetiségek”, a „nemzeti
vagy etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „nemzetiséghez”, a „nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvényben” szövegrész helyébe a „nemzetiségek jogairól szóló
törvényben” szöveg,
4) 8. § (9) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a nemzetiségi” szöveg,
5) 8. § (12) bekezdés a) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
6) 8/B. § (1) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe „nemzetiségi”
szöveg,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37927
7) 8/B. § (4) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg,
8) 8/B. § (7) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a nemzetiségi”
szöveg,
9) 9. § (1) bekezdésében a” nemzeti, etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a nemzetiség” szöveg,
10) 9. § (2) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
11) 9. § (5) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
12) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „nemzetiségi és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
13) 17. § (3) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”
szöveg,
14) 17. § (3) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
15) 18. § (2) bekezdésében a „nemzetiségi, illetve kisebbségi” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségi”, a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „nemzetiséghez”
szöveg,
16) 28. § (4) bekezdésében a „nemzetiségi és a kisebbségi” szövegrész helyébe a”nemzetiségi”, a
„nemzetiségi és a kisebbségi” szövegrész helyébe a nemzetiségi szöveg,
17) 29. § (2) bekezdésében a „nemzetiségi és kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
18) 32. § (1) bekezdés a) pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
19) 36. § (6) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
20) 37. § (5) bekezdés b) pontjában a „nemzeti, etnikai, kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
21) 37. § (10) bekezdésében a „települési, területi kisebbségi önkormányzat és az országos
kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési, területi nemzetiségi önkormányzat és
az országos nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
22) 47. § e) pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
szöveg lép,
23) 48. § (1) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi"
szöveg,
37928 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
24) 49. § (2) bekezdés d) pontjában a „nemzeti, etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg, a „nemzeti, etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség” szöveg,
25) 60. § (3) bekezdés c) pontjában a „települési, területi kisebbségi önkormányzat” és az
„országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe „települési, területi nemzetiségi
önkormányzat” és „országos nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
26) 66. § (4) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
nemzetiséghez”, a „nemzeti vagy etnikai kisebbség” szövegrészek helyébe a „nemzetiség” szöveg,
27) 72. § (1) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbség” szövegrész helyében a „nemzetiség”
szöveg, a „nemzeti vagy etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
28) 79. § (5) bekezdésében a „Nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „Nemzetiségi”
szöveg,
29) 80. § (1) bekezdésében a „települési kisebbségi, valamint a területi kisebbségi önkormányzat”
szövegrész helyébe a „települési nemzetiségi, valamint a területi nemzetiségi önkormányzat”
szöveg,
30) 81. § (10) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzattal” szövegrészek helyébe a „az
országos nemzetiségi önkormányzattal” szöveg, a „nemzeti, etnikai kisebbséghez” szövegrész
helyébe a „nemzetiséghez” szöveg, az „országos kisebbségi önkormányzatnak” szövegrész helyébe
„országos nemzetiségi önkormányzatnak” szöveg,
31) 82. § (5) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe az
„országos nemzetiségi önkormányzatok” szöveg,
32) 82. § (8) bekezdésében a „nemzeti etnikai kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi”
szöveg, a „nemzeti, etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
33) 85. § (4) bekezdésben a „nemzeti, etnikai kisebbséget” szövegrész helyébe a „nemzetiséget”
szöveg, a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
34) 86. § (1) bekezdésben a „nemzeti és etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”
szöveg, a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „nemzetiséghez” szöveg,
35) 86. § (3) bekezdés a) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
36) 86. § (3) bekezdés c) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a
„nemzetiség” szöveg,
37) 86. § (6) bekezdésben a „nemzeti, etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „nemzetiséghez”
szöveg, a „kisebbségi oktatást” szövegrész helyébe a „nemzetiségi oktatást” szöveg, a „kisebbségi
önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg, a „kisebbségi oktatás”
szövegrész helyébe a „nemzetiségi oktatás” szöveg, a „kisebbségi iskola” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi iskola” szöveg,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37929
38) 88. § (3) bekezdésében a „a helyi kisebbségi, illetve országos kisebbségi önkormányzatok”
szövegrész helyébe a „a helyi nemzetiségi, illetve országos nemzetiségi önkormányzatok” szöveg,
39) 88. § (12) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg, a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
40) 89. § b) pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg,
41) 90. § (4) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg, a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
42) 93. § (1) b) pontjában a „nemzeti, etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „nemzetiséghez”
szöveg, a „nemzeti, etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség” szöveg az „országos
kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe az „országos nemzetiségi önkormányzat szöveg,
43) 94. § (1) bekezdés a) pontjában a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg, az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe az „országos
nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
44) 94. § (2) bekezdés j) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
45) 94. § (5) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
46) 94. § (6) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg,
47) 95. § (1) bekezdés l) pontjában a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiség” szöveg,
48) 95/A. § (3) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a nemzetiségi
szöveg,
49) 97. § (2) bekezdés f) pontjában az „országos kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe
az „országos nemzetiségi önkormányzatok” szöveg,
50) 98. § (1) bekezdésben a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiség”
szöveg, az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe az „országos nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
51) 101. § (9) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg, a „nemzeti, etnikai nevelésben-oktatásban” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nevelésbenoktatásban”
szöveg,
52) 102. § (3) bekezdésben a „nemzeti vagy etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg, a „települési vagy a területi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési
37930 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
vagy a területi nemzetiségi önkormányzat” szöveg, az „adott kisebbség” szövegrész helyébe az
„adott nemzetiség” szöveg,
53) 102. § (5) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”
szöveg, a „települési, területi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési, területi
nemzetiségi önkormányzat” szöveg, az „országos kisebbségi önkormányzat szövegrész helyében az
„országos nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
54) 102. § (12) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg, a „települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési,
vagy területi nemzetiségi önkormányzat” szöveg, az „országos kisebbségi önkormányzat” ”
szövegrész helyébe az „országos nemzetiségi önkormányzat”szöveg, a „kisebbségi önkormányzat”
szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
55) 102. § (13) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
56) 103. § (5) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
57) 107. § (2) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
58) 107. § (2) bekezdés a) pontjában a „nemzeti, etnikai kisebbség” szövegrészek helyébe a
„nemzetiség” szöveg,
59) 107. § (2) bekezdés b) pontjában az „országos kisebbségi önkormányzatot” szövegrész helyébe
az „országos nemzetiségi önkormányzatot” szöveg,
60) 107. § (4) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi”,
a „települési, vagy területi kisebbségi önkormányzatnak, valamint az országos kisebbségi
önkormányzatnak” szövegrész helyébe a „települési, vagy területi nemzetiségi önkormányzatnak,
valamint az országos nemzetiségi önkormányzatnak” szöveg,
61) 107. § (8) bekezdés a) pontjában az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe az
„országos nemzetiségi önkormányzat szöveg” lép a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
62) 107. § (8) bekezdés c) pontjában a „települési kisebbségi önkormányzat a település nemzeti,
etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „települési nemzetiségi önkormányzat a település
nemzetiségi” szöveg,
63) 121.§ (1) bekezdés 4. pontjában a „kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzatok” szöveg,
64) 121.§ (1) bekezdés 12. pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzat” szöveg, a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
65) 121. § (1) bekezdés 22. pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi szöveg,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37931
66) 121. § (1) bekezdés 27. pontjában a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg, a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
67) 121. § (1) bekezdés 37. pontjában a „nemzetiségi és etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg,
68) 121. § (6) bekezdésében „A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény 6/A. § (1) bekezdés 3. pontjában” szövegrész helyébe a „nemzetiségek jogairól szóló
törvényben” szöveg, a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
a „kisebbségi önkormányzatot” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzatot” szöveg,
69) 122. § (11) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
70) 128. § (3) a) pontjában a „nemzetiségi, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
71) 128. § (3) b) pontjában a „nemzetiségi, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
72) 128. § (3) c) pontjában a „nemzetiségi, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
73) 128. § (3) d) pontjában a „nemzetiségi, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
74) 128. § (3) e) pontjában a „nemzetiségi, etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg,
75) 133. § (5) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe az „
országos nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
76) 3. számú mellékletének II. 2. pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez” szövegrész
helyébe a „nemzetiséghez” szöveg, az „ugyanazon kisebbséghez tartozó” szövegrész helyébe az
„ugyanazon nemzetiséghez tartozó” szöveg lép.
192. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 4. § (1) bekezdés ma) alpontja helyébe a következ�� rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában m) fenntartó:]
„ma) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttm��ködésér��l szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a szerinti
intézményi társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, a települési
nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami
fenntartó),”.
b) 92. § (7) bekezdésben a „kisebbségi önkormányzat(ok)kal” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzattal” szöveg lép.
193. § A Rend��rségr��l szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92.§ (3) bekezdésében a „kisebbségi
önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.
194. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
37932 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
a) 3.§ 25. pontjában a „helyi kisebbségi önkormányzatot” szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi
önkormányzatot” szöveg,
b) 1. számú mellékletének 4.16. pontjában a „kisebbségpolitikáért felel��s miniszter” szövegrész
helyébe a „nemzetiségpolitikáért felel��s miniszter” szöveg, a „kisebbségi program” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi program” szöveg,
c) 1. számú mellékletének 8.35. pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.
195. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény
a) 23.§-ban a „helyi és kisebbségi önkormányzati” szövegrész helyébe a „helyi és nemzetiségi
önkormányzati” szöveg,
b) 24.§ (1) bekezdésben a „helyi és kisebbségi önkormányzati” szövegrész helyébe a „helyi és
nemzetiségi önkormányzati” szöveg lép.
196. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
a) 2.§ ec) pontjában „helyi kisebbségi önkormányzat(ok)” szövegrész helyébe „helyi nemzetiségi
önkormányzat” szöveg lép,
b) melléklete 10. pontjának helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„10. Az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés és oktatás, továbbá a nemzetiségek által lakott
településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása (a
nemzetiségek jogairól szóló törvény).”
c) melléklete 12. pontjának helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„12. A kollégiumi és a nemzetiségi kollégiumi ellátás, a középiskolai és a szakiskolai ellátás, a
nemzetiségek középiskolai és szakiskolai ellátása, a feln��ttoktatás, a nevelési tanácsadás, a
logopédiai szolgáltatás (a nemzetiségek jogairól szóló törvény).”
197. § A személyazonosító jel helyébe lép�� azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 32. § g) pontjában a „kisebbségi önkormányzati”
szövegrészek helyébe a „nemzetiségi önkormányzati” szöveg lép.
198. § A területfejlesztésr��l és a területrendezésr��l szóló 1996. évi XXI. törvény
a) 10/D. § (1) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzatok” szöveg,
b) 14.§ (6) bekezdésben a „kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzatok” szöveg,
c) 17.§ (13) bekezdésben a „kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzatok” szöveg lép.
199. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
a) 2. § d) pontjában, a XII/A. Fejezet címében, 115/B. §-ában, 115/CF. §-ában, 115/E. § (1)-(4)
bekezdésében, 115/F. § (1) bekezdésében és (3)-(5) bekezdésében, 115/G. § (1)-(5) bekezdésében,
115/H. § (1)-(2) bekezdésében, 115/I. § (1)-(4) bekezdésében, (6) bekezdés a) és b) pontjában, (8)
bekezdés b) pontjában, 115/J. § (2) bekezdés b)-d) pontjában és (4) bekezdésében, 115/K. § (2)
bekezdésében, 115/L. §-ában, a XII/B. Fejezet címében, 115/M. §-ában, 115/N. § (1) és (2)
bekezdésében, 115/O. § (1) és (2) bekezdésében, 115/P. § (1) és (2) bekezdésében, (4) bekezdés d)-
i) pontjában, (5) bekezdés b), d), f)-h) és j) pontjában, 115/S. § (1) bekezdésében, 115/T. § (2)-(5)
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37933
bekezdésében, 149. § f), h) és k) pontjában, 8., 8/A., és 11. számú mellékletében a „kisebbségi”
szövegrész helyébe a „nemzetiségi” ,
b) 110. § (2) bekezdésében, 115/E. § (5) bekezdésében, 115/J. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)
és d) pontjában, 115/K. § (2) és (3) bekezdésében, 115/N. § (1) bekezdésében, 115/S. § (1) és (3)
bekezdésében, 4., 5., 8., 8/A., és 11. számú mellékletében a „kisebbség” szövegrész helyébe a
„nemzetiség”,
c) 110. § (2) bekezdésében a „kisebbséget” szövegrész helyébe a „nemzetiséget”,
d) 115/E. § (1) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a
„nemzetiségek”, (4) bekezdés e) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe
a „nemzetiséghez” 115/J. § (1) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbség” szövegrész
helyébe a „nemzetiség”,
e) 4. és 5. számú mellékletében a „nemzeti vagy etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi”
szöveg lép.
200. § A muzeális intézményekr��l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm��vel��désr��l szóló
1997. évi CXL. törvény
a) preambulumában a „nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi kulturális hagyományok” szöveg,
b) 4. § a) pontjában a „nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önismeret” szöveg,
c) 60. § (1) bekezdés e) pontjában a „hazai nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a
„nemzetiségek” szöveg,
d) 66. § c) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségéhez” szövegrész helyébe a „nemzetiséghez”
szöveg,
e) 85. § a) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzatok” szöveg,
f) 1. számú mellékletének o) pontjában az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe
az „országos nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.
201. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl��ségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 4. § pont fc) alpontjában a „helyi és kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „helyi
és nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.
202. § A büntet��eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
a) 9. § (2) bekezdésében a „kisebbségi nyelvét” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvét” szöveg,
b) 114. § (1) bekezdésében a „kisebbségi nyelvét” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvét”
szöveg,
c) 219. § (3) bekezdésében a „kisebbségi nyelvére” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvére”
szöveg,
37934 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
d) 262. § (6) bekezdésében a „kisebbségi nyelvére” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvére”
szöveg,
e) 339. § (2) bekezdésében a „kisebbségi nyelvét” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvét”
szöveg lép.
203. § A temet��kr��l és a temetkezésr��l szóló 1999. évi XLIII. törvény
a) 1.§ (4) bekezdésben a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiségek”
szöveg,
b) 2.§ (2) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi önkormányzatoknak” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzatoknak” szöveg,
c) 4.§ (1) bekezdésben a „helyi és országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „helyi
és országos nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.
204. § A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 5.§-ban a „helyi kisebbségi
önkormányzat” szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.
205. § A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek�� közlemények magyar
nyelv�� közzétételér��l szóló 2001. évi XCVI. törvény 6.§ (4) bekezdés helyébe a következ��
rendelkezés lép:
„(4) Az e törvényben meghatározott követelmények nem érintik a nemzetiségiek jogairól szóló
törvényben meghatározott nemzetiségi nyelven megjelenített gazdasági reklámokat és feliratokat
azokon a településeken, ahol az érintett anyanyelv�� nemzetiségeknek nemzetiségi önkormányzata
m��ködik.”
206. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerz��déses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény
a) 21. § (2) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzati” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzati” szöveg,
b) 27. §-ban a „kisebbségi önkormányzati” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzati”
szöveg,
c) 28. § (1) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzati” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzati” szöveg,
d) 54. § (1) és (3) bekezdéseiben a „kisebbségi önkormányzati” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségi önkormányzati” szöveg,
e) 62. § (1) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi önkormányzati” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzati” szöveg
lép.
207. § A kulturális örökség védelmér��l szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 3. pontjában a
„kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.
208. § A tankönyvpiac rendjér��l szóló 2001. évi XXXVII. törvény
a) 1. §-ban a „kisebbségi oktatást” szövegrész helyébe a „nemzetiségi oktatást” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésben az „Országos Kisebbségi Bizottság” szövegrészek helyébe az „Országos
Nemzetiségi Bizottság” szöveg,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37935
c) 10. § (1) bekezdés f) pontjában az „nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók” szövegrész helyébe
az „nemzetiségekhez tartozók” szöveg,
d) 15. § (2) bekezdésben az „Országos Kisebbségi Bizottság” szövegrész helyébe az „Országos
Nemzetiségi Bizottság” szöveg lép.
209. § A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
a) 39.§ (9) bekezdés a) pontjában „a kisebbségi szervezet nevében eljáró személy vagy a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személy” szövegrész
helyébe „a nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy vagy a nemzetiségek jogairól szóló
törvény hatálya alá tartozó természetes személy” szöveg,
b) 66.§ (1) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg lép.
210. § A mozgóképr��l szóló 2004. évi II. törvény
a) 1. § (3) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
b) 2. § 8.c) pontjában a „kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség” szöveg lép,
c) 5.§ (4) bekezdésben a „kisebbségekhez tartozó” szövegrész helyébe a „nemzetiségekhez tartozó”
szöveg,
211. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
a) 9.§ (2) bekezdésben a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
b) 9.§ (4) bekezdésben a „kisebbségek számára” szövegrész helyébe a „nemzetiségek számára”
szöveg
lép.
(2) A Ket. 9.§ (3) bekezdés helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(3) A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a
nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a közigazgatási hatóságnál használhatja az
adott nemzetiség nyelvét. A nemzetiség nyelvén benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar
nyelv�� döntést az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre le kell fordítani.”
212. § Az európai uniós csatlakozással összefügg�� egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezésér��l, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
szóló 2004. évi XXIX. törvény 123. § (2) bekezdés a) pontjában a „helyi kisebbségi
önkormányzatokra” szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzatokra” szöveg, az
„országos kisebbségi önkormányzatokra” szövegrész helyébe az „országos nemzetiségi
önkormányzatokra” szöveg, az „országos kisebbségi önkormányzati” szövegrész helyébe az
„országos nemzetiségi önkormányzati” szöveg lép.
213. § (1) A fels��oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a) 6. § (1) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzati” szövegrészek helyébe „országos
nemzetiségi önkormányzati” szöveg,
b) 7.§ (1) bekezdés a) pontjában az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe
„országos nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
c) 8.§ (2) bekezdésben a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgató” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez tartozó hallgató” szöveg lép.
37936 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
(2) A fels��oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a) 44.§ (2) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(2) A felvételi eljárásban a nemzetiséghez tartozó jelentkez�� használhatja anyanyelvét,
amennyiben a középiskolai tanulmányait az adott nyelven folyó vagy két tanítási nyelv��
nemzetiségi oktatásban végezte, és az érettségi vizsgán az anyanyelvén vizsgázott.”
b) 46.§ (2) bekezdés f) pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozását” szövegrész
helyébe a „nemzetiséghez tartozását” szöveg lép,
c) 63. § (1) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(1) Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzetiségi képzés
esetében magyar nyelven és a nemzetiség nyelvén, nem magyar nyelven folyó képzés esetén
magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni. Az oklevél a hallgató kérésére és költségére más
nyelven is kiadható.”
d) 63. § (2) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(2) Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság
és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint
nemzetiségi képzés esetében - a hallgató kérésére - az érintett nemzetiség nyelvén. Az
oklevélmelléklet közokirat.”
e) 102.§ (6) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(6) A miniszter a nemzetiségi képzés tekintetében hozott döntéseihez beszerzi az Országos
Nemzetiségi Bizottság véleményét.”
f) 104.§ (4) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(4) Ha a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján az országos nemzetiségi önkormányzat
kezdeményezi az anyanyelv�� vagy anyanyelvi fels��fokú oktatás feltételeinek a megteremtését, a
miniszter - az igények mérlegelése után - nemzetközi megállapodás megkötésének
kezdeményezésével, munkaterv megkötésével, illetve az anyaországban folytatott fels��fokú
tanulmányokban való részvételre vagy hazai fels��oktatási intézményekben a szükséges feltételek
biztosítására kiírt pályázattal biztosítja a feltételeket.”
g) 110. § (2) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(2) Ha a Magyar Fels��oktatási Akkreditációs Bizottság nemzetiségi képzést érint�� kérdésekben
foglal állást, el��tte beszerzi az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.”
(3) A fels��oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a) 111. § (1) bekezdésében az „Országos Kisebbségi Bizottság” szövegrész helyébe az „Országos
Nemzetiségi Bizottság”szöveg,
b) 113.§ (3) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe az
„országos nemzetiségi önkormányzatok” szöveg,
c) 118.§ (3) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg,
d) 118.§ (6) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe az „országos
nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
e) 137.§ (1) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe az „országos
nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
f) 137.§ (4) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe az „országos
nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
g) 139.§ (8) bekezdés b) pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg,
h) 146.§ (1), (3) és (4) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbségi” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségi” szöveg lép.
i) 146. § (3) bekezdésében a „kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség” szöveg lép.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37937
(4) A fels��oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a) 146.§ (2) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(2) A nemzetiségi pedagógusképzésre jelentkez��k közül el��nyben kell részesíteni azt, aki az adott
nemzetiséghez tartozik. A nemzetiséghez tartozást a nemzetiségi nyelvb��l tett érettségi vizsga
igazolja.”
b) 146.§ (5) bekezdése helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(5) Ha a Magyar Fels��oktatási Akkreditációs Bizottság nemzetiségi pedagógusképzés tekintetében
készít szakvéleményt, munkájába bevonja az érintett országos nemzetiségi önkormányzat által
delegált szakért��t.”
c) 147.§ 23. pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg
lép.
214. § A b��ncselekmények áldozatainak segítésér��l és az állami kárenyhítésr��l szóló 2005. évi
CXXXV. törvény 43. § (1) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzatokkal” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzatokkal” szöveg lép.
215. § A közérdek�� önkéntes tevékenységr��l szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
b) mellékletében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat”
szöveg lép.
216. § A m��sorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 43/M.§
(2) bekezdés d) pontja helyébe a következ�� rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában közfeladatnak az alábbiak min��sülnek:]
„d) a nemzetiségi nyelv m��sorterjesztésen keresztüli ápolása.”
217. § A közpénzekb��l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 7.
§ (1) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg, a „kisebbségi önkormányzati” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi
önkormányzati” szöveg lép.
218. § Az európai területi együttm��ködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény
a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi önkormányzati” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségi önkormányzati” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg lép.
219. § (1) Az el��adó-m��vészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény
a) preambulumában a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiségek”
szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés g) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a
„nemzetiségek” szöveg,
37938 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
c) 3. § (1) bekezdésben a „területi kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „területi
nemzetiségi önkormányzatok” szöveg, a „kisebbségi közszolgáltatási feladatellátás” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi közszolgáltatási feladatellátás” szöveg,
d) 5. § (3) bekezdés c) pontjában az „országos kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe az
„országos nemzetiségi önkormányzatok” szöveg,
e) 7. § (2) bc) pontjában a „nemzetiségi és etnikai kisebbségi színház” szövegrész helyébe a
nemzetiségi színház szöveg,
f) 10. § (2) bekezdés c) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségi színházat” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi színházat” szöveg,
g) 10. § (4) bekezdés c) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségi színházat” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi színházat” szöveg,
h) 10. § (5) bekezdésben a „nemzeti és etnikai kisebbségi színházat” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi színházat” szöveg,
i) 21. § (1) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
j) 39. § (9) bekezdésben a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg, a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
k) 44. § 21. pontjában a „nemzeti kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven”
szöveg,
l) 44. § 33. pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségi színházat” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi színházat” szöveg lép.
(2) Az el��adó-m��vészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 44. § 24. pontja helyébe a következ�� rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:) „24. nemzetiségi színház: az országos nemzetiségi önkormányzat
nyilatkozatával elismert, nemzetiségi nyelven játszó színház vagy magyar nyelven játszó színház,
melynek az adott nemzetiséghez köt��d�� alkotóközösségei által létrehozott el��adásai alapvet��en e
nemzetiségi közösség anyanyelv�� m��vel��dési igényeinek kielégítését szolgálják és köt��dnek a
nemzetiségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz,”
(3) Az el��adó-m��vészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 7. § (2) bekezdés bc) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségi
színházat” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi színházat” szöveg lép.
220. § A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m��ködésér��l szóló 2009. évi
CXXII. törvény
a) 1. § a) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg,
b) 8. § (5) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg lép.
221. § A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 1.§ (1) bekezdésében „a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek”
szövegrész helyébe a „a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseinek”
szöveg lép.
222. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
a) 29.§ (3) bekezdése a következ�� szöveggel lép hatályba:
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37939
„(3) A házasulók kérésére a házasság valamely nemzetiség nyelvén is megköthet��, ha az adott
nyelvet mindkét házasuló és a tanú érti és beszéli. Ha a házasság megkötésekor közrem��köd��
anyakönyvvezet�� nem érti és nem beszéli az adott nemzetiség nyelvét, tolmácsot kell alkalmazni. A
tolmácsról a házasulók gondoskodnak.”
b) 41.§ (3) bekezdés helyébe a következ�� rendelkezés lép:
„(3) A felek kérésére a bejegyzett élettársi kapcsolat valamely nemzetiség nyelvén is létesíthet��, ha
az adott nyelvet mindkét fél és a tanú érti és beszéli. Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor
közrem��köd�� anyakönyvvezet�� nem érti és nem beszéli az adott nemzetiség nyelvét, tolmácsot kell
alkalmazni. A tolmácsról a felek gondoskodnak.”
(2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
a) 46. § (1) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg,
b) 46. § (1) bekezdés a) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségnek” szövegrész helyébe a
„nemzetiségnek” szöveg,
c) 46. § (1) bekezdés b), c), d) pontjaiban a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
d) 46. § (3) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg, az „országos kisebbségi önkormányzatnak” szövegrész helyébe az „országos nemzetiségi
önkormányzatnak” szöveg,
e) 46. § (4) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”
szöveg, a „nemzeti és etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség” szöveg,
(3) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 85.§ (8) bekezdés helyébe a következ��
rendelkezés lép:
„(8) A nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó személy kérheti az anyakönyvi
kivonat adott nemzetiségi nyelven történ�� kiállítását.”
223. § A f��városi és megyei kormányhivatalokról, valamint a f��városi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefügg�� törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény
a) 11.§ (1) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép,
b) 20.§ a) pontjában a „a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
(a továbbiakban: Nektv.) 60/M. § c)-e) pontjában, a Kormány által kijelölt miniszternek a Nektv.
60/N. § a) pontjában, valamint a feladat- és hatáskör szerinti miniszternek a Nektv. 60/O. § a)
pontjában” szövegrész helyébe a „nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 150. §
d)-e) pontjában, a nemzetiségpolitikáért felel��s miniszternek a 151. § a) pontjában, a feladat- és
hatáskör szerinti miniszternek a 152. § a) pontjában” szöveg
lép.
224.§ (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény
a) 32.§ (3) bekezdésében a” kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe „nemzetiségi
önkormányzatok” szöveg,
b) 42. § (1) bekezdés cl) pontjában a „nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek” szövegrész helyébe
„nemzetiségek ” szöveg,
c) 52.§ (3) bekezdés d) pontjában „a nemzeti és etnikai kisebbségi” szövegrész helyébe
„nemzetiségi ” szöveg,
37940 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
d) 56. § dm) pontjában a „nemzeti és etnikai” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
e) 66.§ (1) bekezdés a) pontjában a „ nemzeti és etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
f) 73. § (1) bekezdésében a „nemzeti, illetve etnikai kisebbségi” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségi” szöveg,
g) 83. § (1) bekezdés e) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrészek helyébe a
„nemzetiségek” szöveg,
h) 83. § (1) bekezdés l) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a
„nemzetiségek” szöveg,
i) 96. § e) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiségek”
szöveg,
j) 99. § címében a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiségek” szöveg,
k) 99. § (1) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”
szöveg,
l) 99. § (2) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”
szöveg,
m) 99. § (3) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiségek”
szöveg,
n) 101. § (1) bekezdés g) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a
„nemzetiségek” szöveg
lép.
(2) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
a) 203. § 37. c) pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”
szöveg, az „adott kisebbség” szövegrész helyébe az „adott nemzetiség” szöveg,
b) 203. § 37. e) pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”
szöveg, az „adott kisebbség” szövegrész helyébe az „adott nemzetiség” szöveg,
c) 203.§ 37. f) pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség”
szöveg,
d) 1. számú melléklet 1. j) pontjában „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a
„nemzetiségek” szöveg lép.
225. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi önkormányzati képvisel��” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzati képvisel��” szöveg,
b) 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi önkormányzati képvisel��” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzati képvisel��” szöveg,
c) 14. § (3) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi önkormányzati képvisel��” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzati képvisel��” szöveg lép.
226. § A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvet�� szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
11.§-ában a „kisebbségi nyelvek” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvek” szöveg lép.
227. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
a) 13.§ (4) bekezdés a) és b) pontjában a „helyi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a
„helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
b) 34. § (4) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzati képvisel��” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi önkormányzati képvisel��” szöveg
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37941
lép.
228. § A jogszabályok el��készítésében való társadalmi részvételr��l szóló 2010. évi CXXXI.
törvény 13.§ (2) bekezdés d) pontjában az „országos kisebbségi önkormányzatokkal” szövegrész
helyébe az „országos nemzetiségi önkormányzatokkal” szöveg lép.
229. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következ��
rendelkezés lép:
[ Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthet��, amely:]
„c) nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében kötelez�� vagy önként vállalt nemzetiségi
önkormányzati feladat, vagy”
(2) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi
önkormányzat” szövegrész helyébe „nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép.
230. § Az Állami Számvev��székr��l szóló 2011. évi LXVI. törvény
a) 5. § (2) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „nemzetiségi
önkormányzatok” szöveg,
b) 5. § (3) bekezdésében a „helyi kisebbségi önkormányzatoknál” szövegrész helyébe a „helyi
nemzetiségi önkormányzatoknál” szöveg,
c) 32. § (6) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi
önkormányzat” szöveg lép.
231. § A honvédelemr��l és a Magyar Honvédségr��l, valamint a különleges jogrendben bevezethet��
intézkedésekr��l szóló 2011. évi CXIII. törvény 5. § (4) bekezdés f) pontjában a „kisebbségi
önkormányzati képvisel��jelöltként” szövegrész a „nemzetiségi önkormányzati képvisel��jelöltként”
szöveggel lép hatályba.
232. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 3.§ 3. pont a) alpontja a „nemzeti és etnikai kisebbséghez” szövegrész helyett a
„nemzetiséghez” szöveggel lép hatályba.
233. § A közbeszerzésekr��l szóló 2011. évi CVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés b) pontja az „országos
kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyett az „országos nemzetiségi önkormányzat” szöveggel
lép hatályba.
234. § Az anyakönyvekr��l, a házasságkötési eljárásról és a névviselésr��l szóló 1982.évi 17.
törvényerej�� rendelet
a) 25. § (5) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbség nyelvét” szövegrész helyébe a
„nemzetiség nyelvét” szöveg, az „adott kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe az „adott
nemzetiség nyelvén” szöveg,
b) 26/E.§ (7) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbség nyelvét” szövegrész helyébe a
„nemzetiség nyelvét” szöveg, az „adott kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe az „adott
nemzetiség nyelvén” szöveg,
c) 30/A.§ (1) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a
„nemzetiséghez” szöveg,
37942 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
d) 30/A.§ (3) bekezdésében a „valamely nemzeti, etnikai csoporthoz, kisebbséghez való tartozás”
szövegrész helyébe a „valamely nemzetiséghez való tartozás” szöveg,
e) 30/B.§ (1) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe az
„országos nemzetiségi önkormányzatok” szöveg,
f) 30/B.§ (2) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe az
„országos nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
g) 35.§ (1) bekezdés h) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe a
„nemzetiség nyelvén” szöveg,
h) 35/A.§ (1) bekezdés e) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe a
„nemzetiség nyelvén” szöveg
lép.
235. § Az egyenl�� bánásmódról és az esélyegyenl��ség el��mozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény
a) 3. § e) pontjában „az adott nemzeti és etnikai kisebbség tekintetében a kisebbségi önkormányzat”
szövegrész helyébe „az adott nemzetiség tekintetében a nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
b) 4.§ b) pontjában „a kisebbségi önkormányzatok” szövegrész helyébe „a nemzetiségi
önkormányzatok” szöveg,
c) 8. § e) pontjában a „nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása” szövegrész helyébe
„nemzetiséghez való tartozása” szöveg,
d) 28. § (2) bekezdésben a „kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi oktatást szerveznek” szöveg,
e) 28. § (3) bekezdésben az „egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében”
szövegrész helyébe „egyházi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében” szöveg
lép.
Hatályon kívül helyez�� rendelkezések
236. § A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény hatályát veszti.
237. § A kisebbségi önkormányzati képvisel��k választásáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény hatályát
veszti.
238. § E törvény
a) 160. § (2)-(3) és (5) bekezdése, a 162. § (1) és (3) bekezdése, a 164. § (2)-(17) bekezdése, a 165.
§ (1)-(4) bekezdése és (12) bekezdése és a 166. § (1)-(2) bekezdése 2012. szeptember 1-jén,
b) 25. § (1) bekezdése, a 159. § (12) bekezdése a 160. § (8) bekezdése, a 164. § (1) bekezdése, a
165. § (5)-(11) bekezdése, 166. §-a és a 168. §-a és a 182. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén,
c) 160. § (4) bekezdése, a 161. § -a, 162. § (2) bekezdése és a 163. §-a 2013. szeptember 1-jén,
d) 159. § (14) bekezdése, a 166. § (2)-(5) bekezdése, a 167. §-a és 169-173. §-a a 2014. évi
általános nemzetiségi önkormányzati választás kit��zésének napján.
hatályát veszti.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37943
239. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (6) bekezdése 2012. január 1-jén
hatályát veszti.
240. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (7) bekezdése hatályát
veszti.
241. § Hatályát veszti a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény.
242. § E törvény 50-72. §-a rendelkezéseit els�� alkalommal a hatályba lépését követ�� általános
nemzetiségi önkormányzati választásokon kell alkalmazni.
243. § (1) A kincstár, az önálló illetményszámfejt�� helyek és az önkormányzati illetményszámfejt��
helyek a központosított illetményszámfejtésr��l szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
személyek nevét és lakcímét a 244. § szerinti célból továbbíthatják a központi államigazgatási
szervekr��l, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.
törvény 1. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szervek (a továbbiakban: kijelölt szerv)
részére.
(2) Az
a) állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok és
b) a) pont szerinti gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok
a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek nevét és lakcímét a 244. § szerinti
célból továbbíthatják a kijelölt szerv részére.
244. § A kijelölt szerv, valamint annak vezet��je és irányítója a 243. § szerinti adatokat a 2011-ben
elfogadott, e személyi kört érint�� jogszabályi változásokról való tájékoztatás céljából az ezt
szolgáló tájékoztatásnak a 243. §-ban meghatározott személyek részére való postázásáig kezelheti.
245. § A 243. § és a 244. § 2012. március 1-jén hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál
köztársasági elnök
Kövér László
az Országgy��lés elnöke
37944 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
1. melléklet a 2011. évi CLXXIX. törvényhez
„E törvény értelmében nemzetiségnek min��sül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az
örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.”
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37945
2. melléklet a 2011. évi CLXXIX. törvényhez
Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a nemzetiségi önkormányzati képvisel��
(elnök, elnökhelyettes), valamint a vele közös háztartásban él�� házastársa vagy élettársa és
gyermeke számára
A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adó:
a) helyi önkormányzati képvisel��, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képvisel��)
b) a képvisel��vel közös háztartásban él�� házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)
c) a képvisel��vel közös háztartásban él�� gyermek (a továbbiakban: gyermek)
2. A képvisel�� neve: ...............................................................................................................
3. A házas-/élettárs neve: ........................................................................................................
4. A gyermek neve: .................................................................................................................
A) Rész
VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok
1.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .............................................
b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................................
c) M��velési ága (vagy a m��velés alól kivett terület elnevezése): ....................................................
d) Az épület f�� rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdül��, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: ....................................................................................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, m��emlék, bányatelek stb.): .....................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérl�� stb.): ........................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................................
2.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .............................................
b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................................
c) M��velési ága (vagy a m��velés alól kivett terület elnevezése): ....................................................
d) Az épület f�� rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdül��, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: ....................................................................................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, m��emlék, bányatelek stb.): .....................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérl�� stb.): ........................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................................
3.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .............................................
b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................................
c) M��velési ága (vagy a m��velés alól kivett terület elnevezése): ....................................................
37946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
d) Az épület f�� rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdül��, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: ....................................................................................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, m��emlék, bányatelek stb.): .....................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérl�� stb.): ........................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................................
4.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .............................................
b) Az ingatlan területnagysága: ...................................................................................................
c) M��velési ága (vagy a m��velés alól kivett terület elnevezése): ....................................................
d) Az épület f�� rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdül��, gazdasági épület stb.), az épület
alapterülete: ....................................................................................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, m��emlék, bányatelek stb.): .....................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérl�� stb.): ........................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ....................................................................
II. Nagy érték�� ingóságok
1. Gépjárm��vek:
a) személygépkocsi: ......................................................................................................... típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
b) tehergépjárm��, autóbusz: ............................................................................................. típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
c) motorkerékpár: ............................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus
2. Vízi vagy légi járm��:
a) jellege: ................................................................................................................................
típusa: ..................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................
b) jellege: ................................................................................................................................
típusa: ..................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .........................................................................................................
3. Védett m��alkotás, védett gy��jtemény:
a) egyedi alkotások: ................................................................................... megnevezés ..... db
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37947
a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................................
b) gy��jtemény: ........................................................................................... megnevezés ..... db
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................
4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gy��jteményenként) a mindenkori képvisel��i alapdíj
hathavi összegét meghaladó érték�� ingóság:
a) megnevezés: .........................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .........................................................................................................
b) megnevezés: .........................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .........................................................................................................
c) megnevezés: .........................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .........................................................................................................
d) megnevezés: .........................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .........................................................................................................
e) megnevezés: .........................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .........................................................................................................
5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy,
nagy érték�� biztosítás stb.):
megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................
megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................
megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................
megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................
megnevezés: .............................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ......................................................................................................
6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ......................................................................... Ft
7. A mindenkori képvisel��i alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz: ........................... Ft
8. Az összességében a mindenkori képvisel��i alapdíj hathavi összegét meghaladó pénzintézeti
számlakövetelés vagy más, szerz��dés alapján fennálló pénzkövetelés:
a) pénzintézeti számlakövetelés:
forintban: .............................................................................................................................
devizában (forintértéken): ....................................................................................................
b) más szerz��dés alapján fennálló pénzkövetelés összege: .................................................... Ft
9. Más, jelent��sebb érték�� vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képvisel��i
alapdíj hathavi összegét meghaladja:
megnevezés: ............................................................................................................................
megnevezés: ............................................................................................................................
megnevezés: ............................................................................................................................
37948 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
megnevezés: ............................................................................................................................
megnevezés: ............................................................................................................................
III. Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy
magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ............................................................ forint
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ................................................... forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ........................................................................ forint
IV. Egyéb közlend��k
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
B) Rész
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(a képvisel��i tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)
1. Foglalkozása: .................................................................................................................
Munkahelye: ......................................................................................................................
Szünetelteti-e foglalkozását: igen
nem
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: ....................................... Ft
2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyb��l adóköteles
jövedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................................................
b) A kifizet�� személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá es��
tevékenységek): .......................................................................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség��, eseti vagy id��szakos): ..............
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft
a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................................................
b) A kifizet�� személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá es��
tevékenységek): .......................................................................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség��, eseti vagy id��szakos): ..............
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft
a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................................................
b) A kifizet�� személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá es��
tevékenységek): .......................................................................................................................
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszeresség��, eseti vagy id��szakos): ..............
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám 37949
C) Rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................
II.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................
III.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................
IV.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................
V.
1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................
2. Gazdasági társaság formája: ..................................................................................................
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ......................
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................%
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................%
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................
37950 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 154. szám
A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése