2012. február 21., kedd

2011. évi CLXXIX. törvény - a nemzetiségek jogairól

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1100179.TV

Egyéni nemzetiségi jogok
11. § (1) Valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása az egyén kizárólagos és
elidegeníthetetlen joga.
(2) A nemzetiséghez való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhet􀄘, azonban törvény
vagy a végrehajtására kiadott jogszabály egyes nemzetiségi jogok gyakorlását az egyén
nyilatkozatához kötheti.
(3) A nemzetiségi önazonossághoz való jog és valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása
– az e törvényben meghatározott kivétellel – nem zárja ki a kett􀄘s vagy többes köt􀄘dés elismerését.
12. § (1) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van:
a) anyanyelvének szabad használatához szóban és írásban, történelmének, kultúrájának,
hagyományainak megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához;
b) megtanulni anyanyelvét, részt venni anyanyelv􀄦 köznevelésben, oktatásban és m􀄦vel􀄘désben;
c) az oktatási esélyegyenl􀄘séghez és a kulturális szolgáltatásokhoz, amelyet az állam hatékony
intézkedésekkel el􀄘segíteni köteles;
d) nemzetiségi voltával kapcsolatos személyes adatok védelméhez külön törvényben
meghatározottak szerint.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése